1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Stanowiska Prezydium NRL podjęte 24 marca 2017 r.

24 marca 2017 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło trzy stanowiska:
- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru;
- w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych.

STANOWISKO Nr 19/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian
w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru, przekazanym przy piśmie pani Katarzyny Głowali – Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia z dnia 28 lutego 2017r., znak: OZO.552.36.2016/MZ, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia rozszerzenie zakresu danych gromadzonych w rejestrze nie dostrzegając powodów do gromadzenia tak szczegółowych danych.
W treści załącznika nr 1 do rozporządzenia:
1) wyrazy „Beskidzka Okręgowa Izba Lekarska w Bielsku-Białej” należy zastąpić wyrazami „Beskidzka Izba Lekarska w Bielsku-Białej”;
2) wyrazy „Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Lekarska w Toruniu” należy zastąpić wyrazami „Kujawsko-Pomorska Izba Lekarska w Toruniu”.

STANOWISKO Nr 20/17/VII-P
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, przekazanym przy piśmie pana Krzysztofa Łandy – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 8 marca 2017r., znak: PLO.461.411.2016.3.MW zgłasza następującą uwagę do przedstawionego projektu ustawy.
W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej leki stosowane w leczeniu substytucyjnym powinny być objęte refundacją, co przyczyni się do zamierzonej przez projektodawcę zwiększenia dostępności leczenia substytucyjnego.

STANOWISKO Nr 21/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 24 marca 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych przekazanym przy piśmie Zastępcy Głównego Inspektora Sanitarnego, pana Grzegorza Hudzika z dnia 13 marca 2017 r., znak: GIS-PR-LE-020-3/PR/MD,RMW/17/8, pozytywnie opiniuje projekt rozporządzenia.
Dostrzegając, że na skutek projektowanego rozporządzenia dotychczasowy wykaz nowych substancji psychoaktywnych zostanie rozszerzony o kolejne substancje, które zostały zidentyfikowane na rynku, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca jednak uwagę, że ocena każdej nowej substancji psychoaktywnej pod kątem właściwości toksycznych i potencjału uzależniającego jest trudna, czasochłonna, a to niestety sprawia, że nowe substancje psychoaktywne szybciej pojawiają się w obrocie niż na liście zakazanych nowych substancji psychoaktywnych.
Prezydium wskazuje ponadto, że umieszczenie określonej substancji psychoaktywnej w wykazie nakłada obowiązki w zakresie zgłaszania stosownym organom i instytucjom faktu pojawienia się danej substancji na rynku. Prezydium sygnalizuje, że występują problemy z identyfikacją substancji w materiale biologicznym, identyfikacja wymaga bowiem użycia referencyjnych metod analityczno-toksykologicznych, które są kosztowne i nie zawsze są dostępne nawet w specjalistycznych laboratoriach toksykologicznych działających przy ośrodkach toksykologicznych.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-03-24 14:57:01