1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Stanowiska Prezydium NRL podjęte 24 sierpnia 2017 r.

24 sierpnia 2017 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło cztery stanowiska:
- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej;
- w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Gałajny, Czyprki i Woryny, położonym na obszarze gminy Górowo Iławieckie;
- w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw.

STANOWISKO Nr 54/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia sposobu obliczania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, nadesłanym przy piśmie Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia z dnia
10 sierpnia 2017 r., znak UZ-F.70.1.2017.MD, zgłasza następującą uwagę do przedmiotowego projektu.
Projekt wprowadza bardzo zbiurokratyzowany, zależny od sprawozdawczości i niesprawdzony w praktyce model obliczania poziomu finansowania systemu. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej taki model powinien być sprawdzony w praktyce w niewielkiej skali i dopiero po analizie i korektach zastosowany do całego systemu. Projekt rozporządzenia i jego uzasadnienie nie przedstawiają wystarczających informacji o szczegółach sprawozdawczości aby można było ocenić, czy na przykład nie wystąpi negatywne zjawisko selekcji procedur, zawyżanie kategorii procedur. Jest to bardzo prawdopodobne, ponieważ na przykład w zakresie współczynników zależnych od jakości podstawą jest posiadanie certyfikatów, nie ma natomiast oceny jakości. Również doświadczenie z rozliczeń z NFZ wskazujące na wykorzystywanie narzędzi informatycznych i złożonych procedur sprawozdawczych do odmawiania, zmniejszania i opóźniania płatności sugeruje, że w nowym systemie te same problemy będą jeszcze bardziej nasilone.

STANOWISKO Nr 55/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, nadesłanym przy piśmie Podsekretarza Stanu Ministerstwa Zdrowia z dnia 11 sierpnia 2017 r., znak UZ-PR.0212.3.2017.KM, zgłasza następującą uwagę do przedmiotowego projektu.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie opiniuje przewidziane w projekcie nałożenie na świadczeniodawców obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej w terminie 6 miesięcy od ogłoszenia rozporządzenia. Zakładany cel w postaci upowszechnienia stosowania przez świadczeniodawców postaci elektronicznej dla prowadzonej dokumentacji medycznej powinien być realizowany poprzez wprowadzenia mechanizmów motywacyjnych do zmiany postaci dokumentacji medycznej, a nie poprzez nakładania obowiązku na wszystkich świadczeniodawców.

STANOWISKO Nr 56/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Gałajny, Czyprki i Woryny, położonym na obszarze gminy Górowo Iławieckie

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej sołectwom: Gałajny, Czyprki i Woryny, położonym na obszarze gminy Górowo Iławieckie, przekazanym przy piśmie pana Marka Tombarkiewicza, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z 3 sierpnia 2017 r. znak: OZU.533.86.2017.EM, negatywnie opiniuje przedmiotowy projekt rozporządzenia.

STANOWISKO Nr 57/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 24 sierpnia 2017 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przekazanym przy piśmie pani Katarzyny Głowali, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z 4 sierpnia 2017 r. znak: IK:1010535, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że zarówno projekt ustawy jak i ustawa zmieniana nie precyzują celu działania systemu IOWISZ. Cel ten można wywodzić głównie z uzasadnienia projektu ustawy z 21 lipca 2016 r., w którym wskazano, że jest nim uniknięcie nadpodaży na lokalnym rynku usług zdrowotnych przez tworzenie zasobów nieadekwatnych w stosunku do potrzeb świadczeniobiorców na danym obszarze. Cel ten nie wynika jednak wprost z przepisów ustawy jak i opiniowanego projektu, co może rodzić obawy, że system może być wykorzystywany w inny sposób np. w celu instrumentalnego ograniczania wydatków publicznych na ochronę zdrowia, czy też ingerowania w warunki prowadzenia działalności gospodarczej w ochronie zdrowia poprzez różnicowanie sytuacji przedsiębiorców prowadzących lub zamierzających prowadzić taką działalność.
Uwagi szczegółowe:
1) Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia rozszerzenie kręgu podmiotów udzielających świadczeń zdrowotnych, dla których właściwy organ będzie mógł wydać opinię o celowości inwestycji w powiązaniu z przewidzianym w treści art. 148 ust. 2 ustawy wpływem okoliczności posiadania pozytywnej opinii na wynik porównania ofert przy ubieganiu się o kontrakt na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych.
Zgodnie z planowaną zmianą, opinia będzie wydawana w zakresie celowości inwestycji polegającej na utworzeniu na obszarze województwa nowego podmiotu leczniczego, nowych jednostek lub komórek organizacyjnych zakładu leczniczego podmiotu leczniczego lub innej inwestycji dotyczącej wykonywania działalności leczniczej w zakresie, o którym mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, której wartość przekracza 1 mln zł. Kwota ta może być przekroczona w przypadku prac budowlanych, czy też zakupu sprzętu specjalistycznego nawet przez lekarzy czy lekarzy dentystów wykonujących działalność leczniczą w formie praktyki zawodowej (np. nakłady na nowoczesny gabinet stomatologiczny). Powiązanie powyższego z faktem, że w obecnym stanie prawnym w odniesieniu do kontraktowania świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej brak opinii o celowości inwestycji powoduje odjęcie 8 punktów z oceny złożonej oferty, skłania do negatywnej oceny przedmiotowej zmiany.
2) W treści projektowanego art. 95e ust. 3b przewidziane jest odesłanie do inwestycji, o której mowa w ust. 1 podczas gdy projektowany ust. 1 art. 95e nie odnosi się do inwestycji.
3) Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia projektowane uchylenie ust. 10 w art. 95i ustawy przewidującego możliwość zaskarżenia postanowienia w przedmiocie nierozpoznania protestu.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-08-25 10:13:02