1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Stanowiska Prezydium NRL podjęte 26 maja 2017 r.

26 maja 2017 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło cztery stanowiska:
- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów;
- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego;
- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej.

STANOWISKO Nr 28 /17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 maja 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu egzaminów organizowanych przez europejskie towarzystwa naukowe równoważnych z Państwowym Egzaminem Specjalizacyjnym oraz wykazu dokumentów potwierdzających złożenie takich egzaminów, przekazanym przy piśmie pana Marka Tombarkiewicza, Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 11 maja 2017 r., znak: NSK.078.43.2017.GC, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu rozporządzenia.
Prezydium Naczelnej Izby Lekarskiej negatywnie opiniuje projektowane rozwiązanie polegające na uniemożliwieniu uznania części testowej egzaminu europejskiego z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii za równoważny z częścią testową PES. W ocenie samorządu lekarskiego rozwiązanie takie jest niezasadne i niekorzystne dla środowiska lekarskiego.
Część pisemna egzaminu (EDA I) odbywa się w języku polskim, co umożliwia przystąpienie do niej wszystkim lekarzom specjalizującym się w tej dziedzinie. Takiej możliwości nie przewiduje się obecnie dla części ustnej (EDA II), prowadzonej w języku angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim oraz w językach skandynawskich. Stanowi to poważne utrudnienie dla wielu osób przystępujących do egzaminu. Kolejnym ograniczeniem jest konieczność pokrycia dodatkowych kosztów EDA II, zwiększających opłatę za cały egzamin ze 150 do 645 euro. Konieczność zdawania obu części egzaminu EDA skutkować zatem będzie znacznym zmniejszeniem liczby przystępujących do niego lekarzy kształcących się w Polsce.
Projektowana zmiana w żaden sposób nie doprowadzi do skuteczniejszej i prawidłowej oceny przygotowania lekarzy specjalizujących się w dziedzinie anestezjologii. EDA umożliwia weryfikację wiedzy zgodnie z ogólnoeuropejskimi standardami i pozwala na ocenę przygotowania lekarzy polskich na tle lekarzy z innych krajów unijnych. Należy przy tym zauważyć, że w obecnym stanie prawnym do weryfikacji wiedzy klinicznej osób przystępujących do EDA I dochodzi w ramach części ustnej egzaminu PES, której zdanie wymagane jest do otrzymania tytułu specjalisty.
Jednocześnie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie ocenia wpisanie na listę egzaminów równoważnych z PES europejskiego egzaminu z zakresu okulistyki (EBOD).

STANOWISKO Nr 29 /17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 maja 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, przekazanym przy piśmie pana Pawła Gruzy - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Finansów z dnia 16 maja 2017r., znak: DD6.8200.1.2017.AWE, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu.
Prezydium pozytywnie ocenia ideę umożliwienia rozwoju spółek kapitałowych powstałych z przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz zapewnienia działań restrukturyzacyjnych sp zoz, a w konsekwencji ułatwienia w wykonywaniu obowiązków związanych z ochroną zdrowia. Środki finansowe, które pozostaną w spółkach w wyniku zaniechania poboru podatku dochodowego będą przeznaczone na działalność statutową i powinny wpłynąć na podniesienie jakości świadczonych usług dla pacjentów.
Prezydium wyraża stanowisko, że nie należy pobierać podatku tam, gdzie nakładanie obciążeń podatkowych jest sprzeczne z interesem społecznym albo zwyczajnie nieracjonalne.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina jednocześnie Apel nr 5/15/VII z dnia 13 lutego 2015 r. do Ministra Finansów o wydanie rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od świadczeń uzyskiwanych przez lekarzy w związku z uczestniczeniem w nieodpłatnych szkoleniach organizowanych przez organy samorządu zawodowego lekarzy, który jak dotąd nie doczekał się realizacji w postaci wydania stosownego rozporządzenia w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. Za zaniechaniem poboru podatku dochodowego od lekarzy biorących udział w nieodpłatnych szkoleniach organizowanych przez samorząd lekarski przemawia zarówno ważny interes podatnika jak i interes społeczny.

STANOWISKO Nr 31/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 maja 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, o którym Minister Zdrowia poinformował w piśmie z dnia 11 maja 2017 r., znak: PLG.402.3.2017.TK, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu rozporządzenia.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia włączenie do szpitalnej opieki zdrowotnej części opieki zdrowotnej właściwej dla podstawowej opieki zdrowotnej, jaką jest nocna i świąteczna opieka zdrowotna.
Projektowana treść przepisu § 5 ust. 5 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego nie określa w sposób precyzyjny odpowiedzialności za zapewnienie pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki. Projekt nie daje odpowiedzi na pytanie z jakimi komórkami organizacyjnymi może być łączona nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Powyższym zmianom nie towarzyszy zwiększenie wymogów w zakresie obsady personelu co oznacza, że udzielanie dodatkowych świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki ma odbywać się w ramach dotychczasowych zasobów personelu. Konsekwencją powyższego może być obniżenie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych.
Projekt nie określa precyzyjnie sposobu organizacji udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej co może prowadzić do sytuacji, w której u różnych świadczeniodawców udzielanie takich świadczeń będzie różnie zorganizowane a różnice te wynikać będą z przepisów porządkowych tych świadczeniodawców.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje również, że projektowana zmiana treści lp. 26 w części I załącznika nr 3 do rozporządzenia doprowadzi do zastąpienia odniesienia obsady pielęgniarskiej na oddziale neonatologii do liczby lóżek na tym oddziale rozwiązaniem oderwanym od liczby łóżek, co może prowadzić do pogorszenia opieki pielęgniarskiej na takich oddziałach. Dodatkowo należy wskazać, że projektowana zmiana nie dotyczy udzielania świadczeń na oddziale neonatologii na wszystkich poziomach referencyjnych co oznacza, że nie prowadzi ona do zrealizowania celu wskazanego w uzasadnieniu do projektu – tj. ujednolicenia wymagań w zakresie obsady pielęgniarskiej w oddziałach neonatologii na wszystkich poziomach referencyjnych.

STANOWISKO Nr 32/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 maja 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pana Marka Tombarkiewicza z dnia 11 maja 2017 r., znak: PLG.402.3.2017.TK, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia zawarte w pkt 1 ppkt 4 części A i B załącznika do rozporządzenia rozwiązanie dotyczące udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej z zapewnieniem w lokalizacji dostępności świadczeń w trybie hospitalizacji i hospitalizacji planowej.
Projektowane przepisy nie określają w sposób precyzyjny odpowiedzialności za zapewnienie pacjentom dostępu do świadczeń zdrowotnych w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Projekt nie daje odpowiedzi na pytanie, z jakimi komórkami organizacyjnymi może być łączona nocna i świąteczna opieka zdrowotna. Powyższym zmianom nie towarzyszy zwiększenie wymogów w zakresie obsady personelu co oznacza, że udzielanie dodatkowych świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki ma odbywać się w ramach dotychczasowych zasobów personelu. Konsekwencją powyższego może być obniżenie jakości i dostępności świadczeń zdrowotnych.
Projekt nie określając sposobu organizacji udzielania świadczeń nocnej i świątecznej opieki medycznej może prowadzić do sytuacji, w której u różnych świadczeniodawców udzielanie takich świadczeń będzie różnie zorganizowane a różnice te wynikać będą z przepisów porządkowych tych świadczeniodawców.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-05-26 14:05:10