1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Stanowiska Prezydium NRL podjęte 26 stycznia 2018 r.

26 stycznia 2018 r. Prezydium NRL przyjęło dwa stanowiska:
- w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych.

STANOWISKO Nr 4/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, przekazanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 16 stycznia 2018 r., znak: GMS-WP-173-21/18, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskie pozytywnie oceniając przewidziane w projekcie rozwiązania mające zapewnić stały wzrost nakładów na ochronę zdrowia wskazuje, że samorząd lekarski wyraził już poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy skierowanego do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, który przewiduje postulaty dalej idące tj. mające zapewnić finansowanie ochrony zdrowia w roku 2020 na poziomie 6,2% Produktu Krajowego Brutto.

STANOWISKO Nr 6/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 26 stycznia 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie priorytetów zdrowotnych, o którym Minister Zdrowia poinformował w piśmie z dnia 8 stycznia 2018 r., znak: ZPM.0212.13.2017, zgłasza następujące uwagi uwag do przedmiotowego projektu:
1) w § 1 proponuje się dodać pkt 8 i 9 w brzmieniu:
„8) poprawa opieki stomatologicznej nad dziećmi, młodzieżą i starszymi pacjentami;
9) zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu zakażeń bakteryjnych spowodowanych wysokoodporną flora bakteryjną związaną z nieprawidłową praktyką stosowania antybiotyków.”;
2) pkt 5 jest bardzo ogólny, w szczególności nie wiadomo co ma oznaczać „tworzenie warunków sprzyjających utrzymaniu i poprawie zdrowia w środowisku zamieszka”; w związku z tym proponuje się doprecyzować to kryterium lub w uzasadnieniu projektu szczegółowiej je opisać;
3) w Ocenie Skutków Regulacji w ust. 3 problematyczne jest stwierdzenie, że rozwiązania przyjęte w innych krajach pozostają bez wpływu na projektowane rozporządzenie. Wbrew temu stwierdzeniu zasadne wydaje się skorzystanie z doświadczeń państw, mających podobną sytuację jak Polska.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2018-01-26 15:15:27