1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Stanowiska Prezydium NRL podjęte 28 kwietnia 2017 r.

28 kwietnia 2017 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło trzy stanowiska:
- w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego;
- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny;
- w sprawie poparcia rekomendacji Instytutu Żywności i Żywienia w zakresie racjonalnego żywienia oraz jego wpływu na zdrowie.

STANOWISKO Nr 25/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ramowego programu zajęć praktycznych dla kierunku lekarskiego i lekarsko-dentystycznego przekazanym przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pana Marka Tobarkiewicza z dnia 29 marca 2017 r., znak: NSK.078.133.2016.EK przedstawia następujące uwagi do projektu:
Mając na uwadze, że dwusemestralne praktyczne nauczanie studentów ostatniego roku kierunku lekarskiego i lekarsko dentystycznego jest istotnym elementem zdobywania umiejętności potrzebnych do wykonywania zawodu należy dążyć do tego, aby w ramach programu tego praktycznego nauczania przedstawić studentom szerokie spektrum umiejętności praktycznych koniecznych do wykonywania zawodu. Obawy samorządu budzi jednak to, czy rzeczywiście wszystkie umiejętności wymienione w załącznikach do projektu rozporządzenia student będzie w stanie opanować w ramach praktycznego nauczania. Postuluje się więc, aby w miarę możliwości wspierać ten etap kształcenia studentów i zapewniać warunki do realizacji procedur wymienionych w wykazach.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej proponuje rozszerzyć ramowy program zajęć dla kierunku lekarsko-dentystycznym o praktyczne nauczanie z zakresu radiologii stomatologicznej i szczękowo-twarzowej. Program praktycznego nauczania powinien obejmować m.in. informacje o: specyfice pracowni RTG, wyposażeniu pracowni w sprzęt, technikach wykonywania zdjęć wewnątrzustnych, w tym tele-bocznych i pantomograficznych, zasadach interpretacji i opisywania zdjęć RTG, roli badań RTG w leczeniu endodontycznym, diagnostyce RTG w chorobach przyzębia.
Proponuje się także uzupełnienie programu nauczania w zakresie protetyki stomatologicznej o wiedzę praktyczną związaną z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań i technologii cyfrowych takich jak m.in. zastosowanie skanera wewnątrzustnego zamiast tradycyjnego wycisku, zastosowanie drukarek 3D czy wirtualnego planowania zabiegów. Postuluje się także, aby do programu nauczania dodać informację o zasadach prowadzenia praktyki dentystycznej.
Samorząd lekarski zgłasza także, że w ramowym programie zajęć dla kierunku lekarsko-dentystycznego powinno się uwzględnić umiejętność interpretacji wyników badań cytologicznych i histopatologicznych.

STANOWISKO Nr 26/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie limitu przyjęć na kierunki lekarski i lekarsko-dentystyczny, nadesłanym przy piśmie pana Marka Tombarkieiwcza Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 5 kwietnia 2017 r., znak: NSK.078.2.2017.EK, zgłasza następujące uwagi:

1. W odniesieniu do limitu przyjęć na kierunek lekarski:
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej popiera podwyższenie limitu przyjęć na kierunek lekarski, zwłaszcza w zakresie studiów prowadzonych w formie stacjonarnej w języku polskim. Prezydium wskazuje, że zwiększenie limitu przyjęć jest od dawna postulowane przez samorząd lekarski, a konieczność zwiększenia liczby studentów kształcących się w zawodzie wynika z rosnącego zapotrzebowania na świadczenia zdrowotne, konieczności zapewniania pacjentom odpowiedniej dostępności do świadczeń oraz istnienia luki pokoleniowej w wielu dziedzinach medycyny. Jednocześnie Prezydium zaważa, że w projektowanym rozporządzeniu wzrost limitu przyjęć na kierunek lekarski nie jest już tak duży jak w ubiegłym roku. W roku akademickim 2017/2018 planowany limit przyjęć zwiększy się ogółem o 460 miejsc. Na jednolitych studiach magisterskich prowadzonych w języku polskim dla obywateli polskich ma przybyć łącznie 249 miejsc, przy czym biorąc pod uwagę, że w roku akademickim 2017/2018 kształcenie w tej formie dodatkowo rozpoczną trzy nowe jednostki, którym łącznie przyznano 190 miejsc, wzrost liczby miejsc w jednostkach już wcześniej prowadzących szkolenie nie jest znaczący (wzrost o 59 miejsc).
W ocenie Prezydium rozkład miejsc na uczelniach medycznych powinien preferować przyszłych lekarzy kształcących się w języku polskim, za czym powinno pójść odpowiednie zwiększenie uczelniom dotacji z budżetu państwa. Niezapewnienie odpowiednio zwiększonego finansowania dla uczelni medycznych grozi obniżeniem dotychczasowych standardów i jakości kształcenia.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia zmniejszenie o 30 miejsc, w stosunku do jednej z uczelni, limitu przyjęć na jednolite studia magisterskie prowadzone w języku polskim dla obywateli polskich.
Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stwierdza, że w celu zwiększenia liczby lekarzy pracujących w Polsce oraz zwiększenia dostępności do świadczeń zdrowotnych niezbędne jest zapewnienie dobrych warunków rozwoju zawodowego i pracy tej grupy zawodowej, przede wszystkim poprzez znaczne zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia.

2. W odniesieniu do limitu przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny:
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie ocenia propozycję zmniejszenia limitu przyjęć na kierunek lekarsko-dentystyczny, co stanowi realizację od dawna podnoszonego przez samorząd lekarski postulatu. Jednocześnie Prezydium zwraca uwagę, że obniżenie limitu przyjęć na kierunku lekarsko-dentystycznym o 32 miejsca nie jest jednak znaczące.
Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 8 ust. 9 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.) Minister Zdrowia powinien określić limit przyjęć na kierunek lekarski i lekarsko-dentystyczny w poszczególnych uczelniach, uwzględniając możliwości dydaktyczne uczelni oraz zapotrzebowanie na absolwentów tych kierunków. Projekt rozporządzenia nie zawiera danych dotyczących faktycznej liczby lekarzy dentystów, którzy są potrzebni do zabezpieczenia należytego poziomu leczenia stomatologicznego, co świadczy o tym, że przyjęte założenia w zakresie limitu przyjęć na kierunek lekarsko-dentystycznym nie są wynikiem szerokiego spojrzenia na model kształcenia lekarzy dentystów.
Trzeba także zwrócić uwagę, że wskazywane duże zapotrzebowanie na świadczenia stomatologiczne wynika ze zbyt niskich nakładów na świadczenia opieki zdrowotnej finansowane ze środków publicznych, nie zaś z niedostatecznej liczebności kadry medycznej realizującej ten rodzaj usług. Niewystarczająca dostępność pacjentów do leczenia stomatologicznego nie jest wynikiem braku odpowiedniej liczby lekarzy dentystów, lecz wynika z faktu, że Narodowy Fundusz Zdrowia przeznacza za mało środków na finansowanie świadczeń z zakresu stomatologii.

STANOWISKO NR 27/17/VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie poparcia rekomendacji Instytutu Żywności i Żywienia w zakresie racjonalnego żywienia oraz jego wpływu na zdrowie

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej popierając rekomendacje Instytutu Żywności i Żywienia, dotyczące racjonalnego żywienia oraz jego wpływu na zdrowie, zawarte w opracowanych w 2016 r. zaleceniach żywieniowych w postaci Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej oraz Piramidy Zdrowego Żywienia i Aktywności Fizycznej dla Dzieci i Młodzieży podkreśla, że podstawy prawidłowego żywienia to:
1) regularne spożywanie posiłków – 5 posiłków co 3-4 godziny,
2) jedzenie warzyw i owoców – powinny one stanowić co najmniej połowę ilości spożywanego jedzenia (w proporcji: ¾ warzywa, ¼ owoce),
3) produkty zbożowe, zwłaszcza pełnoziarniste, powinny być składnikiem większości posiłków,
4) codzienne picie co najmniej 2 szklanek mleka ewentualnie jogurtu, kefiru,
5) ograniczenie spożycia mięsa (zwłaszcza czerwonego i przetworzonych produktów mięsnych do 0,5 kg tygodniowo na rzecz jedzenia ryb, nasion roślin strączkowych i jaj,
6) ograniczenie spożycia tłuszczów zwierzęcych, zastąpienie ich olejami roślinnymi,
7) unikanie spożywania cukru i słodyczy, zastąpienie ich owocami i orzechami,
8) ograniczenie soli w diecie, używanie ziół,
9) picie wody – co najmniej 1,5 l dziennie,
10) ograniczenie spożycia alkoholu oraz aktywność fizyczna.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stwierdza, że propagowanie przez lekarzy i lekarzy dentystów zasad zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia jest ważnym elementem profilaktyki zdrowia publicznego, szczególnie w aspekcie skutecznej walki z otyłością.
Mając na względzie ciążący na lekarzach i lekarzach dentystach obowiązek dbania o zdrowie publiczne Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej jest przekonane, iż promowanie zasad zdrowego żywienia i zdrowego stylu życia przyczyni się do poprawy zdrowia Polaków.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-04-28 14:40:28