1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Stanowisko i apele Prezydium NRL podjęte 10 marca 2017 r.

10 marca 2017 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło jedno stanowisko:
- w sprawie naboru na rezydentury w sesji wiosennej 2017 r.

Tego dnia Prezydium NRL wystosowało również dwa apele:
- do Ministra Środowiska w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów;
- do Ministra Zdrowia w sprawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

STANOWISKO Nr 18/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 10 marca 2017 r.
w sprawie naboru na rezydentury w sesji wiosennej 2017 r.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża sprzeciw wobec sposobu rozdziału rezydentur podczas obecnie trwającej sesji kwalifikacji na szkolenie specjalizacyjne, który przedstawiło Ministerstwo Zdrowia. Nie odpowiada on aktualnym potrzebom ani lekarzy, ani pacjentów, gdyż ma wpływ na ogólną liczbę lekarzy i ich dostępność.
Zmniejszenie liczby etatów (1856 w całym kraju, podczas gdy w sesji wiosennej w 2016 r. było 1901 etatów rezydenckich) i ograniczenie liczby dziedzin, w których dostępne są rezydentury, budzi niepokój całego środowiska lekarskiego, w szczególności młodych lekarzy, rozpoczynających swój rozwój zawodowy. W marcu 2016 r. o rezydenturę można było ubiegać się w 58 spośród 75 dziedzin medycyny, natomiast obecnie jedynie w 20. Ponadto zaproponowany przez Ministerstwo Zdrowia w trwającej sesji rozdział rezydentur spowoduje, że wiele miejsc rezydenckich nie będzie wykorzystanych. Dla przykładu, w całej Polsce już w sesji wiosennej dostępnych jest 300 miejsc z medycyny rodzinnej (16% całego naboru), w tym w województwie mazowieckim 100 spośród 270 przyznanych (a więc 37%). Tymczasem w tej specjalności szkolenie w trybie rezydentury odbywa obecnie około 1300 osób, w tym w trybie rezydenckim 2/3, a w trakcie 1. roku szkolenia w trybie rezydenckim jest około 200 osób. Można więc spodziewać się, że znaczna część rezydentur pozostanie niewykorzystana ze szkodą dla innych, poszukiwanych przez młodych lekarzy możliwości specjalizowania się.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej rozumie potrzebę kształtowania liczby specjalistów zgodnie z priorytetami ochrony zdrowia, ale w jego ocenie dokonany w sesji wiosennej 2017 r. podział miejsc tylko w niewielkim stopniu przyniesie oczekiwany efekt. Jednocześnie przewiduje się wzrost zapotrzebowania na odbywanie szkolenia w trybach pozarezydenckich, w tym także w ośrodkach zagranicznych.
W celu zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów poprzez utrzymanie liczby lekarzy przynajmniej na obecnym poziomie niezbędne jest podejmowanie licznych równolegle prowadzonych i skoordynowanych działań poprawiających warunki kształcenia i pracy lekarzy w Polsce. Jednym z nich powinno być przyjęcie takiego systemu naboru na rezydentury, który będzie opierał się na przejrzystych zasadach oraz uwzględniał oczekiwania wyrażane przez młodych lekarzy i zaproponowane między innymi przez powołany Ministra Zdrowia zespół ds. zmian w kształceniu podyplomowym. Pojedyncze działania, takie jak zastosowane w obecnej sesji naboru na rezydentury ograniczenie miejsc do specjalizacji priorytetowych, spowodują więcej niezadowolenia i nieporozumień niż korzyści.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża gotowość udziału w opracowywaniu rozwiązań poprawiających warunki kształcenia oraz pracy lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce, które będą zmierzać do dostosowania rozwiązań do potrzeb środowiska lekarskiego a zarazem sprzyjać będą polepszeniu dostępności lekarzy dla pacjentów

APEL Nr 4/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 10 marca 2017 r.
do Ministra Środowiska
w sprawie zmiany przepisów rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministra Środowiska o podjęcie działań legislacyjnych zmierzających do zmiany przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz.U. z 2014 r. poz. 1973).
Załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 roku w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, określający wzór karty przekazania odpadów, przewiduje, że masę przekazywanych odpadów należy podawać w megagramach, z dokładnością do trzeciego miejsca po przecinku. Jednocześnie zgodnie z pkt 16 Objaśnień do wzoru karty przekazania odpadów, w przypadku gdy masa odpadów jest mniejsza niż kilogram, należy podać masę w zaokrągleniu do 1 kg.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że gabinety lekarzy dentystów w toku udzielania świadczeń zdrowotnych wytwarzają m.in. odpady o kodzie 18.01.10 i kodzie 18.01.02 stanowiące odpowiednio odpady amalgamatu dentystycznego i odpady stanowiące części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania. W przypadku lekarzy dentystów masa tych odpadów jest niewielka i z reguły nie przekracza kilkudziesięciu gramów.
W związku z powyższym podawanie masy odpadu amalgamatu dentystycznego, czy części ciała w kilogramach jest nieuzasadnione. Ze względu na niewielką masę odpadu amalgamatu dentystycznego i odpadów stanowiących części ciała, celem należytego wypełnienia karty przekazania odpadów każdorazowo konieczne jest zaokrąglenie przekazywanej masy odpadu do jednego kilograma. Tym samym w skali jednego roku, wykazywana jest przez lekarza dentystę masa odpadów amalgamatu dentystycznego, czy odpadów stanowiących części ciała w wielkości wielokrotnie przekraczającej masę odpadów rzeczywiście wytworzonych.
W związku z powyższym Prezydium apeluje do Ministra Środowiska o zmianę rozporządzenia z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, w zakresie wzoru karty przekazania odpadów, poprzez zmianę jednostki masy sprawozdawanych przez lekarzy dentystów odpadów w taki sposób, aby oddawała ona wielkość zbliżoną do rzeczywistej ilości wytworzonego odpadu amalgamatu dentystycznego i części ciała lub zwalniała lekarzy dentystów z tego obowiązku. Postulowana zmiana nie powinna jednak nakładać na lekarzy dentystów nadmiernych obowiązków w zakresie dokładnego wyliczenia masy wykorzystanego amalgamatu dentystycznego, czy odpadów stanowiących części ciała.

APEL Nr 5/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 10 marca 2017 r.
do Ministra Zdrowia
w sprawie nowelizacji rozporządzenia w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia o dokonanie nowelizacji rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. poz. 2326, z późn. zm.) w zakresie przyznawania punktów edukacyjnych za udział lekarza i lekarza dentysty w zagranicznych kursach medycznych nieobjętych programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności oraz za wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym.
W załączniku nr 3 do wymienionego rozporządzenia w lp. 2 i 7, jako formy doskonalenia zawodowego, za które przyznawane są punkty edukacyjne, wymieniono udział w kursie medycznym nieobjętym programem odbywanej specjalizacji lub nabywanej umiejętności oraz wykład lub doniesienie w formie ustnej lub plakatowej na kongresie, zjeździe, konferencji lub sympozjum naukowym. Zgodnie z interpretacją przedstawioną przez Ministerstwo Zdrowia – Departament Nauki i Szkolnictwa Wyższego w piśmie z dnia 2 grudnia 2016 r., znak: NSK.0762.3.2016, powyższe formy doskonalenia zawodowego nie dotyczą kursów medycznych, ani też wykładów lub doniesień organizowanych lub wygłaszanych poza granicami kraju.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej nie zgadza się z taką interpretację; w rozporządzeniu nie wskazano bowiem, że chodzi jedynie o zdarzenia edukacyjne, które miały miejsce na terenie kraju Ponadto lekarze i lekarze dentyści powinni otrzymywać punkty edukacyjne także za kształcenie w wymienionych formach doskonalenia zawodowego, które odbyło poza granicami Polski. Tym bardziej, że punktowany jest udział w zagranicznym kongresie, zjeździe, konferencji i sympozjum naukowym. W celu uniknięcia dalszych wątpliwości w tym zakresie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o dokonanie nowelizacji lp. 2 i 7 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów i wyraźnie wskazanie, że chodzi o krajowe i zagraniczne formy doskonalenia zawodowego.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-03-10 14:07:18