1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Stanowisko Prezydium NRL podjęte 29 marca 2017 r.

29 marca 2017 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło jedno stanowisko:
- w sprawie postępowań dotyczących zawarcia nowych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

STANOWISKO Nr 22/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 29 marca 2017 r.
w sprawie postępowań dotyczących zawarcia nowych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne

W związku ze zbliżającymi się postępowaniami w sprawie zawarcia nowych umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przedstawia następujące stanowisko:
W ocenie Prezydium kryteria wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w brzmieniu nadanym przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 marca 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresie świadczeń stomatologicznych, są określone niewłaściwie i jako takie nie powinny stanowić podstawy przeprowadzania przez NFZ postępowań konkursowych.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca uwagę na niezgodność kryteriów wyboru ofert w rodzaju leczenie stomatologiczne określonych w załączniku do ww. rozporządzenia Ministra Zdrowia z wymogami ustawowymi zawartymi w dziale VI ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w szczególności:
1) z art.148 ust.3 ustawy poprzez określenie kryteriów wyboru ofert niezgodnie z delegacją ustawową. Ustawa zobowiązała Ministra Zdrowia do określenia w drodze rozporządzenia kryteriów wyboru ofert w sposób zapewniający prawidłowy przebieg ich porównywania, w oparciu o następujące kryteria: jakość, kompleksowość, dostępność, ciągłość, cena.
W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej część kryteriów określonych w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia nie pozwala na ocenę jakości, ciągłości czy kompleksowości, co może naruszać prawidłowy przebieg porównywania ofert w toku postępowania w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
2) z art. 134, art. 139 ust.9 i art.140 ustawy nakazującymi równe traktowanie oferentów.
W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, określone w załączniku do rozporządzenia kryteria wyboru ofert preferują duże podmioty (punktowanie ilości wykonywanych procedur, praca w dni wolne, świadczenie usług z kilku zakresów), co w konsekwencji, czyni niemożliwym dotrzymanie przez NFZ obowiązku równego traktowania oferentów. Ponadto preferowanie dużych pomiotów przy wyborze ofert w konsekwencji prowadzi do ograniczenia pacjentowi wyboru lekarza.
Samorząd lekarski zwraca także uwagę na nieuwzględnienie w rozporządzeniu istotnych problemów opieki stomatologicznej, w tym zwłaszcza kwestii systemowej opieki nad dziećmi i osobami niepełnosprawnymi.
Jednocześnie Prezydium podtrzymuje wnioski zawarte w Apelu Nr 3/17/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 21 lutego 2017 r. do Ministra Zdrowia o niepodpisywanie rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - w zakresie dotyczącym leczenia stomatologicznego i po raz kolejny apeluje o podjęcie wspólnych prac nad nowym kształtem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Mając na uwadze powyższe zastrzeżenia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wnosi o wstrzymanie ogłaszania postępowań w sprawie zawarcia umów ze świadczeniodawcami, w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-03-29 15:47:16