1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Badania i szkolenia NIL

Samorząd lekarski od lat podkreśla znaczenie właściwego porozumiewania się lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników medycznych z pacjentami oraz wskazuje, że problemy z porozumieniem są przyczyną większości skarg pacjentów. Od kilku lat prowadzimy liczne szkolenia z zakresu kompetencji miękkich, które obejmują także porozumiewanie się z pacjentami, zwłaszcza w trudnych, konfliktowych sytuacjach. 
Badania opinii środowiska lekarzy i lekarzy dentystów przeprowadzone przez Naczelną Izbę Lekarską wskazują, że 90% uznaje te kompetencje za co najmniej równie ważne jak umiejętności fachowe ale tylko 25% miało kiedykolwiek możliwość skorzystania ze szkoleń w tym zakresie. Lekarze porozumiewają się z pacjentami codziennie, jest to podstawą ich pracy, ale 40% uważa, że ich umiejętności w tym zakresie są niskie lub raczej niskie i wskazują, że chętnie je udoskonalą.
Aktywność samorządu lekarskiego poparta wynikami badań opinii i potrzeb środowiska spowodowała, że o potrzebie doskonalenia umiejętności porozumiewania się mówi się coraz więcej i coraz więcej jest inicjatyw zwiększających dostęp do kształcenia w tym zakresie, zaczynając już od studiów. NIL uzyskała na ten cel środki z funduszy europejskich i realizuje duży projekt szkoleniowy dla 2000 młodych lekarzy. Potrzeby są dużo większe. 
Samorząd lekarski podkreśla, że kształcenie umiejętności porozumiewania się jest niezbędne, ale nie zastąpią one odpowiednich warunków do diagnostyki i leczenia, nie mogą służyć ukrywaniu braków i niedociągnięć systemu. Celem tych szkoleń jest poprawa relacji, współpracy i budowanie zaufania pomiędzy pacjentami i lekarzami.
Badania NIL 
Badania socjologiczne w środowisku lekarskim oraz opracowania statystyczne, charakteryzujące lekarzy i lekarzy dentystów prowadzone są przez Ośrodek Studiów, Analiz i Informacji powołany przez Naczelną Radę Lekarską.
Raporty z badań Ośrodka:
1. Raport "Możliwości i bariery rozwoju zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów"

http://www.nil.org.pl/dzialalnosc/orodek-studiow,-analiz-i-informacji/raport-mozliwosci-i-bariery-rozwoju-zawodowego-lekarzy-i-lekarzy-dentystow

2. Raport "Ocena potrzeb szkoleniowych oraz wiedzy lekarzy i lekarzy dentystów w zakresie kompetencji miękkich oraz organizacji systemu ochrony zdrowia"

http://www.nil.org.pl/dzialalnosc/orodek-studiow,-analiz-i-informacji/raport-ocena-potrzeb-szkoleniowych-oraz-wiedzy-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-w-zakresie-kompetencji-miekkich-oraz-organizacji-systemu-ochrony-zdrowia2

3. Raport "Warunki pracy, konflikt interesów oraz ocena przydatności kompetencji miękkich w praktyce zawodowej lekarzy i lekarzy dentystów"

http://www.nil.org.pl/dzialalnosc/orodek-studiow,-analiz-i-informacji/raport-warunki-pracy,-konflikt-interesow-oraz-ocena-przydatnosci-kompetencji-miekkich-w-praktyce-zawodowej-lekarzy-i-lekarzy-dentystow

4. Raport NFZ, SIM, GL
http://www.nil.org.pl/dzialalnosc/orodek-studiow,-analiz-i-informacji/raport-nfz,-sim,-gl 

Raporty na zlecenie Ośrodka:
Lekarze w badaniach opinii społecznej

http://www.nil.org.pl/dzialalnosc/orodek-studiow,-analiz-i-informacji/raporty-z-bada

Szkolenia NIL
Projekt „Ogólnopolskie szkolenia z zakresu funkcjonowania systemu ochrony zdrowia oraz umiejętności komunikacji, współpracy i budowania relacji z pacjentem dla lekarzy rozpoczynających pracę.” dla lekarzy do 35 roku życia będących w trakcie stażu lub specjalizacji, współfinansowany ze środków UE: 

więcej: http://www.mlodylekarz.org

ODZ NIL stale prowadzi bezpłatne szkolenia dla lekarzy i lekarzy dentystów z całego kraju.

http://www.nil.org.pl/dzialalnosc/orodek-doskonalenia-zawodowego-lekarzy-i-lekarzy-dentystow/szkolenia-prowadzone-przez-nil