1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Apele podjęte podczas XII Krajowego Zjazdu Lekarzy

XII Krajowy Zjazd Lekarzy podjął 16 apeli:

- w sprawie wykonywania świadczeń specjalistycznych przez lekarzy i lekarzy dentystów z I stopniem specjalizacji
- do Ministra Zdrowia o podjęcia działań na rzecz poprawy warunków kształcenia specjalizacyjnego
- do Naczelnej Rady Lekarskiej (przywrócenie stażu podyplomowego)
- do Ministra Zdrowia w sprawie wsparcia specjalizacji z geriatrii
- do Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie opłat za wydawanie opinii w sprawach projektów badań klinicznych oraz eksperymentów medycznych
- do Naczelnej Rady Lekarskiej (wystawianie zaświadczeń ZLA)
- do Ministra Zdrowia  o podjęcie działań w zakresie zmiany przepisów dotyczących stanowiska ordynatora
- do Naczelnej Rady Lekarskiej i Ministra Zdrowia o zwiększenie liczby rezydentur
- do Naczelnej Rady Lekarskiej (elektroniczna dokumentacja medyczna)
- do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o nowelizację katalogów JGP
- do Ministra Zdrowia (anulowanie zarządzenia 74/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r.)
- do Ministra Zdrowia w sprawie programów specjalizacji
- do Ministra Zdrowia w sprawie obowiązków administracyjnych lekarzy i lekarzy dentystów
- do Naczelnej Rady Lekarskiej (składki członkowskie)
- do Naczelnej Rady Lekarskiej (reguły sprzedaży praktyk lekarskich)
- do Naczelnej Rady Lekarskiej (rozwiązania MZ w sprawie kolejek)

APEL Nr 1
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie wykonywania świadczeń specjalistycznych przez lekarzy i lekarzy dentystów z I stopniem specjalizacji


XII Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się z apelem do Ministra Zdrowia i Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o dokonanie pilnych zmian przepisów prawnych w zakresie warunków kontraktowania świadczeń zdrowotnych, w celu dopuszczenia wykonywania świadczeń specjalistycznych przez lekarzy i lekarzy dentystów z I stopniem specjalizacji.
Aktualne zapisy zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczące kryteriów oceny ofert przy kontraktowaniu świadczeń oraz zawieraniu umów w sprawie udzielania świadczeń zdrowotnych nie uwzględniają dotychczasowych postulatów środowiska lekarskiego. Obowiązujący sposób punktacji i oceny świadczeniodawców w procesie zawierania umów przez Narodowy Fundusz Zdrowia utrwala eliminację z życia zawodowego wielu lekarzy, doskonałych specjalistów, cieszących się zaufaniem pacjentów. Utrzymanie przez Fundusz takiego sposobu ocen konkursów pogłębia istniejący deficyt lekarzy specjalistów w Polsce i prowadzi do znacznego ograniczenia dostępności do specjalistycznych świadczeń zdrowotnych.

UZASADNIENIE
Zaniechanie podjęcia zmian prawa w tym zakresie uderzy po pierwsze w pacjentów wydłużając kolejki do specjalistów a w mniejszych ośrodkach może nawet wyłączyć możliwość uzyskania porady specjalisty. Po drugie okres przejściowy przyczyni się do zwiększenia liczby specjalistów, poprzez umożliwienie lekarzom z I st. Specjalizacji uzupełnienia swoich kwalifikacji. Należy również uwzględnić dyspozycje art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty stanowiącego, że lekarz, który na podstawie dotychczasowych przepisów uzyskał specjalizacje I lub II st. W określonych dziedzinach medycyny w specjalnościach medycznych zachowuje tytuł i uprawnienia wynikające z uzyskania tych specjalizacji.

APEL Nr 2
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 21 marca 2014 r.
do Ministra Zdrowia
o podjęcia działań na rzecz poprawy warunków kształcenia specjalizacyjnego


Pogłębiająca się luka pokoleniowa w gronie lekarzy specjalistów, będąca skutkiem niewydolnego systemu kształcenia specjalizacyjnego, wymaga podjęcia pilnych działań przez osoby odpowiedzialne w państwie za politykę zdrowotną.
W związku z powyższym XII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Ministra Zdrowia o zwiększenie liczby przyznawanych miejsc specjalizacyjnych w ramach rezydentur i w systemie pozarezydenckim. Niezbędne jest także, aby w procesie kontraktowania świadczeń zdrowotnych były dodatkowo uwzględniane podmioty lecznicze, które posiadają akredytację do kształcenia specjalizacyjnego. Obok wsparcia finansowego dla jednostek prowadzących kształcenie podyplomowe konieczne jest ponadto wprowadzenie systemu motywacyjnego dla kierowników specjalizacji.

Uzasadnienie
Niewystarczająca liczba miejsc specjalizacyjnych powoduje ciągły niedobór kadr specjalistów, skutkujący wydłużaniem kolejek pacjentów w placówkach zdrowotnych. Podmioty lecznicze dla prowadzenia specjalizacji muszą systematycznie inwestować w sprzęt i kadrę lekarską, aby móc realizować kształcenie specjalistyczne na odpowiednim poziomie. Spełnienie tych wymogów to dodatkowe obciążenia finansowe, które w żaden sposób nie są uwzględniane w postępowaniach konkursowych na udzielanie świadczeń zdrowotnych. Nie można również liczyć na poprawę w kształceniu specjalistycznym, jeśli nie poprawi się uposażenie lekarzy podejmujących zwiększone obowiązki związane z funkcją kierownika specjalizacji.

APEL Nr 3
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 21 marca 2014 r.
do Naczelnej Rady Lekarskiej

XII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjecie działań, mających na celu przywrócenie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty w dotychczasowej formie.

APEL Nr 4
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 21 marca 2014 r.
do Ministra Zdrowia
w sprawie wsparcia specjalizacji z geriatrii


XII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Ministra Zdrowia o zwiększenie liczby jednostek szkoleniowych, poprawę finansowania opieki geriatrycznej. Polityka zdrowotna wobec ludzi w podeszłym wieku powinna być jednym z priorytetów Ministerstwa Zdrowia. Apelujemy o lepszy dostęp do świadczeń ochrony zdrowia dla ludzi starszych oraz kompleksowość opieki nad pacjentem geriatrycznym.

APEL Nr 5
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 21 marca 2014 r.
do Naczelnej Rady Lekarskiej
w sprawie opłat za wydawanie opinii w sprawach projektów badań klinicznych oraz eksperymentów medycznych


XII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań zmierzających do ujednolicenia zasad pobierania opłat za wydawanie opinii w sprawach projektów badań klinicznych oraz eksperymentów medycznych przez komisje bioetyczne działające przy okręgowych izbach lekarskich oraz zasad rozliczania opłat pomiędzy poszczególnymi komisjami bioetycznymi w przypadku badań klinicznych wieloośrodkowych.

APEL Nr 6
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 21 marca 2014 r.
do Naczelnej Rady Lekarskiej


XII Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się z apelem do Naczelnej Rady Lekarskiej o kontynuowanie rozmów z Ministrem Pracy i Polityki Społecznej w sprawie zmiany uregulowań współpracy lekarzy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w zakresie wystawiania zaświadczeń ZLA.
Dotychczasowe uregulowania zobowiązują lekarzy do nieodpłatnego wykonywania czynności orzeczniczych dla potrzeb wypłaty zasiłku chorobowego osobie ubezpieczonej w ZUS.
W sytuacji pogłębiających się niedoborów w liczbie lekarzy, wydłużających się kolejek pacjentów po udzielenie porad, wykonywanie czynności czysto administracyjnych i biurokratycznych stanowi marnotrawienie potencjału lekarzy, których nadrzędną rolą zawsze pozostanie leczenie pacjentów.

APEL Nr 7
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 21 marca 2014 r.
do Ministra Zdrowia
o podjęcie działań w zakresie zmiany przepisów dotyczących stanowiska ordynatora


XII Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się do Ministra Zdrowia o podjęcie działań, mających na celu przywrócenie właściwej rangi stanowiska ordynatora w strukturach publicznych podmiotów leczniczych oraz zmianę składu komisji konkursowej na stanowisko ordynatora poprzez obligatoryjne włączenie do składu komisji konsultanta wojewódzkiego w danej dziedzinie oraz zwiększenie liczby przedstawicieli samorządu lekarskiego.

APEL Nr 8
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 21 marca 2014 r.
do Naczelnej Rady Lekarskiej i Ministra Zdrowia
o zwiększenie liczby rezydentur


XII Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się do Naczelnej Rady Lekarskiej i Ministra Zdrowia o podjęcie działań, mających na celu zwiększenie liczby rezydentur przyznawanych w poszczególnych specjalizacjach.

APEL Nr 9
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 21 marca 2014 r.
do Naczelnej Rady Lekarskiej


XII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie działań, mających na celu wprowadzenie zmian w przepisach wprowadzających elektroniczną dokumentację medyczną tak, aby na stałe umożliwiono lekarzom wystawianie recepty wyłącznie dla siebie i rodziny i prowadzenie dokumentacji medycznej w formie papierowej jak dotychczas.
XII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje o zwolnienie tej grupy z obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej

APEL Nr 10
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 21 marca 2014 r.
do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
o nowelizację katalogów JGP


XII KZL zwraca się z apelem do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o podjęcie jak najszybszych działań w sprawie nowelizacji katalogów JGP, polegającej na:

1)    stworzeniu jednolitych w skali kraju zasad interpretacji procedur JGP w rozliczeniach z Narodowym Funduszem Zdrowia, obowiązujących w równym stopniu podmioty rozliczające się jak i Fundusz,
2)    wprowadzenie do katalogu JGP właściwego nazewnictwa i opisu procedur, uniemożliwiających dowolność interpretacji zarówno podmiotom wykonującym, jak i Narodowemu Funduszowi Zdrowia, a zwłaszcza jego organom kontrolnym,
3)    stałe uzupełnianie katalogów o brakujące, niezbędne procedury.

Obecny stan rzeczy polegający na możliwości interpretacji przez organ kontrolny wykonywanych procedur na podstawie wyłącznie własnej oceny kontrolującego doprowadza zbyt często do nakładania niezasadnych kar finansowych w konsekwencji godzących w interes chorego.  

Uzasadnienie
Ad1 i 2  
Od chwili wprowadzenia nowelizowanego wielokrotnie katalogu JGP mamy do czynienia z licznymi problemami dotyczącymi odpowiedniej kwalifikacji wykonanych procedur medycznych. Również obecna, najnowsza wersja JGP zawiera wiele pozycji co najmniej kontrowersyjnych. W skali kraju mnożą się przypadki niekorzystnych - dla podmiotów wykonujących świadczenia - wyników kontroli NFZ skutkujących zwrotem tzw. "nienależnie przekazanych środków" czyli zwykle wysokimi karami finansowymi godzącymi bezpośrednio w wykonawców a pośrednio również w pacjentów, gdyż na ich leczenie w ostatecznym efekcie przeznacza się mniej środków. Sprzyja temu dowolność interpretacji zbyt niejednoznacznie sformułowanych pozycji w katalogu i zwykle brak jakichkolwiek reguł określających zasady prawidłowej dokumentacji wykonanych świadczeń.Tym samym nawet prawidłowe z medycznego punktu widzenia wykonanie i udokumentowanie danej procedury może być dowolnie zakwestionowane przez organ kontrolujący, który w tej sytuacji podejmuje decyzje według własnego "widzimisię". Wątpliwości budzi również fakt istnienia procedur wysokopunktowanych o enigmatycznych wręcz nazwach jak np. w katalogu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej: "inne zabiegi okołoodbytnicze". Na prośbę uściślenia i podania przynajmniej jednej procedury medycznej mogącej spełnić kryteria zakwalifikowania jej jako "inne zabiegi okołoodbytnicze" NFZ odsyła do katalogu JGP będącego załącznikiem do rozporządzenia MZ a tenże katalog do treści samego rozporządzenia, w którym ponownie znajdziemy odnośnik do załącznika, czyli katalogu JGP. W ten sposób "inne zabiegi okołoodbytnicze " zostały uściślone jako "inne zabiegi okołoodbytnicze" a organowi kontrolującemu pozostawiono całkowitą dowolność interpretacji, które z wykonanych przez świadczeniodawcę zabiegów " zaliczyć" a które nie i tym samym nałożyć karę. W kontraście do powyższego istnieją procedury opisane wystarczająco szczegółowo jak np. biopsja stereotaktyczna piersi, gdzie wymienia się jakie konkretnie wymagania muszą być spełnione aby móc ją rozliczyć.

Ad 3
Brak procedur będących naturalną medyczną konsekwencją wykonania innych procedur poprzedzających - co również powoduje możliwość daleko idącej "swobody "w ocenie przez NFZ.
Dla przykładu istnieje procedura "założenia portu donaczyniowego" - w naturalnej konsekwencji winna istnieć również nieistniejąca de facto w katalogu procedura usunięcia tegoż portu. Próba rozliczenia usunięcia portu jako procedurę "usunięcie ciała obcego ze światła naczynia" zastosowana wobec braku innej procedury umożliwiającej rozliczenie tego zabiegu skutkuje karą finansową i zarzutem o oszustwo ( przypadek z Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego )
Podobne przykłady można by mnożyć - w każdej dziedzinie znajdzie się ich przynajmniej kilka.
Odnosi się wrażenie, że utrzymywanie w katalogach procedur często kuszących, wysokopunktowych ale zupełnie niedopracowanych pod względem kwalifikacji lub brak odpowiednich procedur w sytuacjach ewidentnie koniecznych do prawidłowego procesu leczenia jest celowym zabiegiem mającym stworzyć możliwość dowolnego wręcz nakładania kar na podmioty wykonujące działalność medyczną w "ramach NFZ". Uzasadnia to wszelkie działania KZL zmierzające w kierunku uzyskania jasnej i klarownej sytuacji, zapobieganiu możliwości dowolnej interpretacji lub nadinterpretacji dotyczącej rozliczania i zasad dokumentacji rozliczanych procedur medycznych - temu miałaby służyć powyższa uchwała.

Apel Nr 11
XII Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 21 marca 2014 r
do Ministra Zdrowia


XII Krajowy Zjazd Lekarzy zwraca się do Ministra Zdrowia z apelem, aby w trybie nadzoru nad działalnością Narodowego Funduszu Zdrowia spowodował niezwłoczne anulowanie zarządzenia 74/2013/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 grudnia 2013 r., które w niedozwolony sposób zmieniło zarządzenie Prezesa Funduszu w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zmiana ta polega na umożliwieniu oferentom zastrzeżenia praktycznie wszystkich danych zawartych w ofercie włącznie z ceną ofertową.
Zjazd wyraża przekonanie, że wprowadzona zmiana dokłada do i tak pozostawiającej wiele do życzenia transparentności konkursów potężną barierę w możliwości faktycznego skorzystania przez oferentów z prawa do odwołania się od rozstrzygnięć komisji konkursowych.
XII Krajowy Zjazd Lekarzy uważa za niedopuszczalne, aby:
1)    projekt zarządzenia nie został skonsultowany z organizacjami reprezentującymi świadczeniodawców,
2)    wystosowany w tej sprawie apel Naczelnej Rady Lekarskiej nr 5/13/VI z dnia 20 grudnia 2013 r. nie doczekał się wystarczająco rzeczowej odpowiedzi .
Wprowadzona nowelizacją ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ochrona danych zawartych w ofertach, stanowiących tajemnicę przedsiębiorcy, nie może być pretekstem do tak szerokiej nadinterpretacji samego pojęcia „tajemnicy przedsiębiorcy", uniemożliwiającej rzetelne przeprowadzenie postępowań administracyjnych w sprawie złożonych przez oferentów odwołań.

APEL Nr 12
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 21 marca 2014 r.
do Ministra Zdrowia
w sprawie programów specjalizacji

XII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje o przyspieszenie prac nad opracowaniem programów specjalizacji, z uwzględnieniem aktualnej sytuacji epidemiologicznej oraz organizacji systemu ochrony zdrowia.

APEL Nr 13
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 22 marca 2014 r.
do Ministra Zdrowia
w sprawie obowiązków administracyjnych lekarzy i lekarzy dentystów

XII Krajowy Zjazd Lekarzy wyraża głębokie zaniepokojenie skutkami jakie wywołuje ustalony przez Narodowy Fundusz Zdrowia system dokumentowania i sprawozdawczości udzielanych pacjentowi świadczeń w placówkach ochrony zdrowia.
Obecne regulacje Narodowego Funduszu Zdrowia w tym zakresie, wprowadzone bez wcześniejszej analizy rozmiaru nowych obowiązków lekarzy i lekarzy dentystów, powodują w swojej konsekwencji znaczne wydłużenie czasu udzielania porady lekarskiej pacjentowi.
Zjazd zwraca uwagę, że wszystkie ciążące na lekarzach i placówkach opieki zdrowotnej obowiązki nie są uwzględniane w wycenie świadczeń gwarantowanych.
XII Krajowy Zjazd Lekarzy w trosce o dostępność i jakość świadczeń zdrowotnych zwraca się do Ministra Zdrowia z apelem o wprowadzenie zmian obowiązujących przepisów prawnych, które doprowadzą do ograniczenia czasu pracy lekarzy przeznaczonego na czynności administracyjne i przyczynią się do skrócenia kolejek w ochronie zdrowia.

Uzasadnienie
Obciążenie lekarzy tymi obowiązkami wydłuża czas udzielania świadczenia średnio o 45 min. dla jednanego pacjenta i przyczynia się istotnie do wydłużenia kolejek w oczekiwaniu na poradę. W rezultacie wzrasta niezadowolenie pacjentów, a lekarze nie mogą wykonywać pracy zgodnie z przysięgą Hipokratesa. Konieczność ciągłego dostosowywania się do wymogów NFZ zmusza lekarzy do skupiania uwagi przede wszystkim na pracy administracyjnej, często nic nie wnoszącej do procesu leczenia.

Apel Nr 14
XII Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 22 marca 2014 r.
do Naczelnej Rady Lekarskiej


XII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o nowelizację uchwały Naczelnej Rady Lekarskiej w sprawie składek członkowskich, szczególnie w zakresie uproszczenia zasad zwalniania z obowiązku opłacania składki.

APEL Nr 15
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 22 marca 2014 r.
do Naczelnej Rady Lekarskiej


XII Krajowy Zjazd Lekarzy apeluje do Naczelnej Rady Lekarskiej o podjęcie prac nad ustaleniem reguł sprzedaży praktyk lekarskich, zamykanych z powodu przejścia na emeryturę, przy braku następcy.

APEL Nr 16
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 22 marca 2014 r.
do Naczelnej Rady Lekarskiej


XII Krajowy Zjazd Lekarzy, po zapoznaniu się w dniu wczorajszym z propozycjami przedstawionymi przez Ministra Zdrowia Bartosza Arłukowicza w sprawie rozwiązania problemu kolejek w ochronie zdrowia w Polsce, wyraża rozczarowanie przedstawionymi rozwiązaniami.
Zjazd zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do przygotowania szczegółowego stanowiska w tej sprawie.

Opublikował: Milena Kruszewska

Data: 2014-03-25 09:38:16