1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Informacja w sprawie wpisów do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą

1. INDYWIDUALNE I GRUPOWE PRAKTYKI LEKARSKIE

1) BRAK OBOWIĄZKU PONOWNEJ REJESTRACJI

Lekarze i lekarze dentyści wykonujący zawód w ramach praktyki lekarskiej, zarejestrowanej w dniu wejścia w życie ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (zwanej dalej „ustawą”) w rejestrze indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych bądź grupowych praktyk lekarskich, nie muszą na nowo rejestrować swojej praktyki w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą. Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy wpisy do rejestru indywidualnych, indywidualnych specjalistycznych bądź grupowych praktyk lekarskich stały się z mocy prawa wpisami w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W praktyce oznacza to, że dotychczasowe dane figurujące w rejestrze praktyk lekarskich zostały „przepisane” do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i lekarz wykonujący działalność leczniczą w ramach praktyki nie ma obowiązku zgłaszać ich ponownie.

 Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z ustawą o działalności leczniczej do rejestru wpisuje się adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych (art. 106 ust. 4 pkt 3), zatem lekarz wykonujący zawód w ramach indywidualnej (stacjonarnej) praktyki lekarskiej pracujący na kontrakcie w podmiocie leczniczym, powinien zgłosić adres przedsiębiorstwa tego podmiotu leczniczego do rejestru jako (dodatkowy) adres miejsca udzielania świadczeń.

2) OBOWIĄZEK ZGŁOSZENIA ZMIAN

Zmian w rejestrze należy natomiast dokonać w przypadku:

1) ewentualnej konieczności aktualizacji danych (np. zmieniło się miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych lub ich rodzaj, albo adres do korespondencji); należy pamiętać, że lekarz wykonujący zawód w ramach praktyki zawodowej wpisanej do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania;

2) gdy konieczność dokonania tych zmian wynika z ustawy (w takim przypadku lekarze i lekarze dentyści mają czas na dokonanie tych zmian do dnia 30 czerwca 2012 r.).

Przykładem tej drugiej sytuacji może być obowiązek przedstawienia organowi rejestrowemu (czyli właściwej okręgowej radzie lekarskiej) dokumentu ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, o którym mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy. Obecnie informacja o ubezpieczeniu OC, o którym mowa w art. 25 ustawy, podlega wpisowi do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zatem lekarz, lekarz dentysta wykonujący działalność leczniczą w praktyce zawodowej, który zawarł umowę ubezpieczenia na nowych zasadach powinien przedstawić dokument tego ubezpieczenia właściwej okręgowej radzie lekarskiej.

Przypominamy bowiem, że z dniem 1 stycznia 2012 r. powstał obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie określonym w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. obejmującej szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Jednocześnie zgodnie z art. 212 ust. 2 ww. ustawy, jeżeli umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej została zawarta przed dniem wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (czyli lekarz, lekarz dentysta miał zawartą „starą” umowę ubezpieczenia OC), a okres, na jaki została zawarta, upływa po tym dniu, nową umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu okresu obowiązywania dotychczasowej umowy, nie później jednak niż do dnia 31 grudnia 2012 r.

3) REJESTRACJA INDYWIDUALNEJ PRAKTYKI LEKARSKIEJ WYŁĄCZNIE W PRZEDSIĘBIORSTWIE PODMIOTU LECZNICZEGO NA PODSTAWIE UMOWY Z TYM PODMIOTEM

Lekarze wykonujący zawód w indywidualnej bądź indywidualnej specjalistycznej praktyce lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania powinni pamiętać, że zgodnie z art. 20 ustawy miejscem wezwania dla takiej praktyki nie może być przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego (np. szpital, przychodnia). Zatem lekarz, który w dniu wejścia w życie ustawy wykonywał zawód w szpitalu bądź innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w ramach praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania, powinien do końca czerwca 2012 r. zgłosić się do właściwej okręgowej izby lekarskiej celem zarejestrowania praktyki lekarskiej wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem i ewentualnie, złożyć wniosek o wykreślenie z rejestru praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania.

Rejestracja praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem odbywa się, podobnie jak w przypadku pozostałych rodzajów praktyk, po uzyskaniu wpisu w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (zwanej dalej "CEIDG”). Przypominamy, że przedsiębiorca – osoba fizyczna może posiadać tylko jeden numer wpisu w CEIDG, zatem lekarz, lekarz dentysta rejestrując kolejne praktyki zawodowe w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą zawsze podaje ten sam nr wpisu w rejestrze CEIDG.

Rejestrując się w CEIDG po raz pierwszy lekarz – przedsiębiorca wskazuje m.in. firmę (nazwę), pod jaką będzie prowadził działalność gospodarczą. Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych. Firma przedsiębiorcy (nazwa firmy) powinna się odróżniać dostatecznie od firm innych przedsiębiorców prowadzących działalność na tym samym rynku oraz nie może wprowadzać w błąd, w szczególności co do osoby przedsiębiorcy, przedmiotu działalności przedsiębiorcy, miejsca działalności, źródeł zaopatrzenia.

Rejestracja w CEIDG wymaga również podania adresu zamieszkania oraz adresu miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Jako miejsce wykonywania działalności gospodarczej należy podać adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, z którym lekarz podpisał lub zamierzał podpisać umowę.[1] Brak wskazania adresu głównego miejsca wykonywania działalności we wniosku o rejestrację w CEIDG oznacza, że adresem tym jest adres zamieszkania. Należy pamiętać, że w takim przypadku adres zamieszkania będzie uwidoczniony na stronie internetowej CEIDG.

Wskazane jest, aby lekarz, lekarz dentysta jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą posiadał pieczątkę określającą (standardowo):

- oznaczenie przedsiębiorcy – imię i nazwisko oraz nazwę, pod którą działalność gospodarcza jest wykonywana (czyli firmę wpisaną do CEIDG),

- adres siedziby firmy, czyli wpisany do CEIDG adres głównego miejsca wykonywania działalności - nie jest konieczne podawanie na pieczątce firmowej wszystkich miejsc, w których działalność gospodarcza jest wykonywana; adresem tym może być miejsce zamieszkania przedsiębiorcy, jeżeli wynika to z CEIDG,

- numer telefonu (dodatkowo może być podany numer faksu),

- numer NIP,

- numer REGON.

 

4) NOWE ZAŚWIADCZENIA O WPISIE

Lekarze, lekarze dentyści mogą, a nawet powinni uzyskać z okręgowych rad lekarskich, będących organami rejestrowymi dla ich praktyk zawodowych, zaświadczenie o wpisie do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą (zaświadczenie to zawierać będzie m. in. numer księgi rejestrowej).
Zaświadczenie jest wystawiane w postaci elektronicznej i generowane z systemu teleinformatycznego w sposób umożliwiający jego wydruk. Nie wymaga podpisu ani pieczęci. Organ prowadzący rejestr przekazuje wnioskodawcy, na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku, informację o wydaniu zaświadczenia oraz dane umożliwiające pobranie zaświadczenia z systemu teleinformatycznego.

 

2. PODMIOTY LECZNICZE BĘDĄCE PRZEDSIĘBIORCAMI (DAWNE NZOZ-Y)

Po wejściu w życie ustawy wpisy w rejestrach zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych na podstawie przepisów ustawy o zoz-ach pozostają ważne.

 Zgodnie z art. 205 ustawy z dniem jej wejścia w życie (czyli 1 lipca 2011 r.) niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej stały się przedsiębiorstwami podmiotów leczniczych. Jednocześnie, zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy wpisy w rejestrach zakładów opieki zdrowotnej prowadzonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 r. o zakładach opieki zdrowotnej stały się z mocy prawa wpisami w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Dotychczasowe dane figurujące w rejestrze praktyk lekarskich zostały „przepisane” do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i podmiot leczniczy nie ma obowiązku zgłaszać ich ponownie (chyba, że niezbędna jest ich aktualizacja).

Z dniem wejścia w życie ustawy o działalności leczniczej (1 lipca 2011 r.), automatycznie z mocy tej ustawy, podmiot założycielski (np. osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą), który utworzył niepubliczny zakład opieki zdrowotnej na podstawie ustawy o zakładach opieki zdrowotnej stał się podmiotem leczniczym, natomiast utworzony przez niego niepubliczny zakład opieki zdrowotnej stał się przedsiębiorstwem tego podmiotu leczniczego.

Ustawa nie zawiera przepisu dotyczącego firmy (nazwy) podmiotu leczniczego będącego przedsiębiorcą. Nazwa podmiotu leczniczego będzie zatem zgodna z firmą przedsiębiorcy zarejestrowaną w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Ustawa w art. 206 nakłada na podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej w dniu 1 lipca 2011 r. obowiązek dostosowania ich działalność do przepisów ustawy w ciągu 12 miesięcy od dnia jej wejścia w życie (do dnia 30 czerwca 2012 r.). Ponadto do dnia 30 czerwca 2012 r. podmioty wykonujące działalność leczniczą (w tym ww. podmioty lecznicze) muszą dokonać zmian wpisów w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie wynikającym z ww. ustawy. Wnioski o zmianę wpisów są wolne od opłat (art. 217 ust. 3 ustawy).

Powyższe dotyczy np. konieczności przedstawienia organowi rejestrowemu, którym jest wojewoda właściwy ze względu siedzibę podmiotu leczniczego, dokumentu ubezpieczenia potwierdzające zawarcie umowy ubezpieczenia, o którym mowa w art. 25 ustawy, wystawione przez ubezpieczyciela.

W związku faktem, że dawne n-zozy stały się przedsiębiorstwami podmiotu leczniczego, podmiot leczniczy, który je założył powinien również uzyskać w Urzędzie Statystycznym numer REGON przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego (14 - znakowy).

Anna Miszczak - Zespół Radców Prawnych NIL

 [1] Kwestia ta była przedmiotem obrad X Forum Radców Prawnych Samorządu Lekarskiego, które odbyło się w dniach 25 – 27 maja 2012 r. w Kazimierzu Dolnym. Uczestnicy wyrazili opinię, zgodnie z którą podczas rejestracji lub aktualizacji wpisu w CEIDG przez lekarza zamierzającego wykonywać działalność leczniczą w ramach praktyki wyłącznie w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego na podstawie umowy z tym podmiotem, jako miejsce lub miejsca wykonywania działalności gospodarczej należy podać adres przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, z którym lekarz podpisał lub zamierzał podpisać umowę.

Opublikował: Milena Kruszewska

Data: 2012-05-09 12:57:40