1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Interwencja Prezesa NRL na list Śląskiego Oddziału NFZ

W związku z docierającymi w ostatnich dniach do Naczelnej Izby Lekarskiej sygnałami o wysyłanym przez Dyrektora Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia liście do lekarzy i lekarzy dentystów na temat wystawianych recept, Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował pismo do Pana Dyrektora, w którym wyraża zdziwienie faktem, iż list ten dotarł do osób uprawnionych do wystawiania recept, którzy nie zawarli z OW NFZ umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych.

Prezes NRL podkreślił swoje oburzenie faktem, że pisma te otrzymują lekarze, którzy nie podpisali umów i wystawiali recepty na leki bez refundacji przy odpłatności 100%.

„Wystosowanie listu wzywającego do zaprzestania bezprawnego wystawiania recept refundowanych do tych lekarzy poczytuję jako naruszenie ich dóbr osobistych. Absolutną niestosownością jest wzywanie tych osób przez Pana Dyrektora do złożenia w terminie 14 dni pisemnych wyjaśnień w sprawie bezprawnego wystawiania recept refundowanych. Czytając treść listu mam nieodparte wrażenie, że jest on próbą zastraszenia Koleżanek i Kolegów i kontynuowanie wytwarzania atmosfery strachu wokół refundacji.

Oczywiście, jak Pan przytacza w liście w świetle przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. nr 122, poz. 696, z późn. zm.) oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) osobami uprawnionymi do wystawiania recept refundowanych są lekarze ubezpieczenia zdrowotnego oraz lekarze, lekarze dentyści, felczerzy oraz starsi felczerzy, którzy zawarli z NFZ umowę upoważniającą do wystawiania recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne refundowane ze środków publicznych.

Powinien Pan jednak na pierwszym miejscu przytoczyć przepis art. 45. ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty dotyczący wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów z którego jednoznacznie wynika, iż lekarz może ordynować leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego, które są dopuszczone do obrotu w Rzeczypospolitej Polskiej na zasadach określonych w odrębnych przepisach, oraz wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów medycznych, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz aktywne wyroby medyczne do implantacji, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. Nr 107, poz. 679 oraz z 2011 r. Nr 102, poz. 586 i Nr 113, poz. 657).”

Prezes NRL wyraził także niezrozumienie dla argumentu podnoszonego przez Dyrektora OŚ NFZ, iż na skutek wystawienia recepty na lek refundowany dla pacjenta uprawnionego do danego poziomu refundacji Narodowy Fundusz Zdrowia ponosić może jakąkolwiek szkodę:

„Pozostaje mi zatem zapytać, czy pokrywanie kosztów świadczeń gwarantowanych osobom ubezpieczonym, chorym i potrzebującym świadczenia opieki medycznej jest przez Narodowy Fundusz Zdrowia również traktowane jako wyrządzenie mu szkody, a jeśli tak, to czy szkodę tę wyrządza lekarz, który leczy pacjenta, czy może pacjent, który zawinił, bo zachorował?”

 

Opublikował: Milena Kruszewska

Data: 2012-11-22 16:29:09