1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Kasy rejestrujące - pismo Prezesa NRL do Ministra Finansów

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się 20 grudnia br. do Ministra Finansów Jacka Rostowskiego z prośbą, aby zwolnić lekarzy z obowiązku prowadzenia ewidencji obrotu przy zastosowaniu kas fiskalnych lub, ewentualnie, aby znowelizować obowiązujące przepisy tak, aby obowiązkiem ewidencjonowania obrotu za pomocą kas rejestrujących objęci byli tylko lekarze osiągający znaczne obroty z tytułu wykonywania usług medycznych na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych.

Samorząd lekarski wielokrotnie wskazywał, że obowiązujące przez szereg lat zwolnienie lekarzy od obowiązku posiadania kas rejestrujących było uzasadnione, a zarazem nie prowadziło do uszczuplenia dochodów budżetu Państwa. Obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu za pomocą kasy rejestrującej skutkuje koniecznością poniesienia kosztów zakupu urządzenia rejestrującego, generuje koszty jego utrzymania oraz zakłóca przebieg leczenia w sytuacji gdy kasa rejestrująca doznaje awarii.

Prezes NRL przypomniał, że każdy lekarz jest obowiązany prowadzić dokumentację medyczną, dlatego w pewnym sensie każda usługa zdrowotna jest ewidencjonowana zarówno co do osoby pacjenta jak i co do zakresu udzielonych świadczeń. Obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej jest wystarczającą gwarancją, że obroty z prowadzonej działalności leczniczej będą ujęte w rozliczeniu podatkowym:

„Mając powyższe na uwadze samorząd lekarski krytycznie odnosi się do rozwiązań przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących , które prowadzą do obejmowania coraz większej liczby lekarzy obowiązkiem rejestrowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w stanowisku nr 39/12/P-VI z dnia 27 lipca 2012 r. w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy pomocy kas rejestrujących wyraziło pogląd, że obowiązek zakupu kasy rejestrującej powinien zostać uzależniony od osiągnięcia obrotu rocznego na poziomie 40 tys. złotych, obniżanie tego progu do 20 tys. złotych nie znajduje uzasadnienia.

Na krytyczną ocenę zasługuje również wprowadzona w paragrafie 3 ust. 1 pkt. 1 i 2 rozporządzenia zasada, że limit obrotu uzasadniający wprowadzenie kasy fiskalnej liczony jest proporcjonalnie do okresu wykonywania usług w roku podatkowym. Rozwiązanie to opierając się na konieczności obliczania proporcji osiągniętego obrotu do okresu wykonywania usług medycznych na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych komplikuje dostęp do zwolnienia z obowiązku posiadania kasy fiskalnej. Nadto ustanowienie limitu obrotu obliczanego według matematycznej proporcji może prowadzić do objęcia obowiązkiem ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy rejestrującej tych lekarzy, którzy założą praktykę lekarską pod koniec roku i nie zbliżą się nawet do kwoty 20 tys. złotych rocznie.”

Przekazując powyższe uwagi Prezes NRL poprosił Ministra Finansów o zajęcie stanowiska. 

Opublikował: Milena Kruszewska

Data: 2012-12-21 09:06:35