1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Komisja Zdrowia Senatu RP przyjęła uchwałę dot. kontroli recept

Informujemy, że w dniu 25 lutego 2019 r. Komisja Zdrowia Senatu RP rozpatrzyła ustawę z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw – druk senacki nr 1106.

Do tej ustawy Prezes NRL Andrzej Matyja zgłosił, listem kierowanym do wszystkich senatorów lekarzy i lekarzy dentystów, zastrzeżenia dotyczące przewidzianych w tej ustawie kar związanych wystawianiem recept na leki refundowane. W piśmie tym, Prezes NRL wskazał jak dalece niesprawiedliwe, rażąco surowe i nieuzasadnione są te kary. W związku z powyższym Prezes NRL wzywał wszystkich adresatów swego pisma do uchylenia tych wysoce krzywdzących zapisów.

Na posiedzeniu Komisji wszystkie wspomniane uwagi i zastrzeżenia przedstawił Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Jacek Kozakiewicz. Zastrzeżenia te również podniósł senator Konstanty Radziwiłł. Pomimo powyższego ustawa została przez Komisję przyjęta bez poprawek, większością głosów za przy jedynym wstrzymującym.

Mamy nadzieję, że na jutrzejszym posiedzeniu plenarnym Senatu RP lekarze senatorzy wniosą niezbędne poprawki w opisanym zakresie. W przypadku niewniesienia przez Senat poprawek do ustawy, samorząd lekarski będzie podejmował wszelkie możliwe działania, aby została ona znowelizowana w okresie jej 3-miesięcznego vacatio legis tj. przed wejściem w życie szkodliwych przepisów.

Biuro Prasowe
Naczelnej Izby Lekarskiej

Opublikował: Rafał Hołubicki

Data: 2019-02-25 23:37:38