1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Lekarze w reklamach – komunikat Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej

W związku z pojawiającymi się przypadkami udziału lekarzy w reklamach, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej doktor Grzegorz Wrona wystosował w dniu 26 stycznia 2016 roku komunikat o następującej treści:

„Zgodnie z przepisami Kodeksu Etyki Lekarskiej (art. 63) lekarz nie powinien wyrażać zgody na używanie swojego nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych. Oznacza to, że lekarze i lekarze dentyści nie mogą brać udziału w reklamach – dotyczy to nie tylko reklamy leków (produktów leczniczych), co do których jest to zabronione na mocy przepisów Prawa farmaceutycznego, ale także wszelkich innych produktów, włącznie z produktami będącymi wyrobami medycznymi czy suplementami diety.
Lekarze i lekarze dentyści naruszający ww. przepis Kodeksu Etyki Lekarskiej muszą się liczyć z tym, że poniosą za to odpowiedzialność zawodową – postępowania w takich przypadkach są wszczynane przez rzeczników odpowiedzialności zawodowej, którzy następnie kierują wnioski o ukaranie do sądów lekarskich. Postępowania, które już zostały przeprowadzone, zakończyły się orzeczeniem winy, a najczęściej orzeczoną karą były kary upomnienia i kary pieniężne.
Lekarz Jacek Caba, występujący jako lekarz laryngolog w reklamie telewizyjnej wyrobu medycznego Natursept, nie jest lekarzem wykonującym zawód i nie posiada specjalizacji w żadnej dziedzinie medycyny. Jego dane znajdują się w ewidencji Okręgowej Izby Lekarzy w Gdańsku, ale nie jest on członkiem ani tej, ani żadnej innej okręgowej izby lekarskiej. W związku z tym, nie jest prowadzone w stosunku do niego postępowanie w przedmiocie odpowiedzialności zawodowej lekarzy. Odpowiedzialności takiej podlegają bowiem lekarze, którzy są członkami izb lekarskich.”

Według ustaleń NROZ Okręgowi Rzecznicy Odpowiedzialności Zawodowej w sprawach dotyczących naruszenia art. 63 ust. 2 KEL (zgoda na używanie nazwiska i wizerunku dla celów komercyjnych) w latach 2013-2015 prowadzili 42 sprawy, z czego 26 z nich skończyło się wnioskami o ukaranie skierowanymi do okręgowych sądów lekarskich.

W niniejszym komunikacie w części dotyczącej kwalifikacji zawodowych lekarza Jacka Caby wykorzystaliśmy dane zawarte w Centralnym Rejestrze Lekarzy w dniu opublikowania komunikatu, oparte na informacjach z rejestru prowadzonego przez Okręgową Izbę Lekarską w Gdańsku. Dane rejestrowe lekarza Jacka Caby nie zawierały wzmianki o posiadaniu przez niego specjalizacji.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2016-01-26 12:53:31