1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Miejsce zdawania LEK i LDEK – ciąg dalszy korespondencji między Prezesem NRL a Dyrektorem CEM

27 października 2017 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował do Dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych w Łodzi Mariusza Klenckiego kolejne pismo, dotyczące zasad określania miejsca zdawania egzaminów LEK i LDEK:

"Z związku z Pana pismem z dnia 4 października 2017 r. znak: CEM.LEK.072.25/17 stanowiącym odpowiedź na moje pismo z dnia 8 września 2017 r. dotyczące zasad wyznaczania lekarzom i lekarzom dentystom miejsca zdawania Lekarskiego Egzaminu Końcowego oraz Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego informuję, że odpowiedź tę uznaję za całkowicie niesatysfakcjonującą, a wręcz ocierającą się o lekceważenie problemów naszych młodych koleżanek i kolegów przystępujących do egzaminu końcowego.
Samorząd lekarski przypomina, że lekarze i lekarze dentyści odbywający staż podyplomowy są zatrudniani na podstawie umowy o pracę, a wysokość ich wynagrodzenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2012 r. w sprawie stażu podyplomowego lekarza i lekarza dentysty (Dz.U. z 2014 r. poz. 474) wynosi jedynie 2007 złotych brutto.

Jest zupełnie nie do przyjęcia, żeby młody lekarz otrzymujący za swoją ciężką pracę tak niskie wynagrodzenie był jeszcze zobowiązany do ponoszenia nieuzasadnionych kosztów związanych z wyznaczeniem odległego miejsca przystąpienia do egzaminu, takich jak koszty dojazdu czy koszty noclegu.
Zdaniem samorządu lekarskiego nie ma żadnego uzasadnienia, dla wyznaczenia lekarzowi stażyście egzaminu w miejscowości oddalonej o kilkaset kilometrów od jego miejsca zamieszkania.

Szczególnie zaś nie może być traktowana poważnie wypowiedź, że uzasadnieniem dla kierowania lekarzy do odległych o kilkaset kilometrów miejscowości jest brak dostępności miejsc w „płaskiej sali egzaminacyjnej”. Organ odpowiedzialny za organizację egzaminów dla lekarzy i lekarzy dentystów powinien zdawać sobie sprawę, jaka jest przybliżona liczba osób, które będą zainteresowane złożeniem egzaminu w danym rejonie Polski. Liczba ta jest przecież pochodną liczby osób kończących studia medyczne oraz liczby miejsc stażowych w poszczególnych województwach, znane są także liczby chętnych do składania tego egzaminu w danym rejonie kraju w latach ubiegłych. Nadmieniam, że liczba wydanych skierowań na staż podyplomowy jest możliwa do ustalenia w okręgowych izbach lekarskich. Można z góry założyć, że stażyści odbywający staż podyplomowy np. na terenie Województwa Śląskiego będą chcieli przystąpić do LEK i LDEK na terenie tego województwa i trzeba z góry się na to organizacyjnie przygotować.
Jeszcze raz zwracam się zatem do Pana z wnioskiem, aby zapewnienie dostępności sal egzaminacyjnych na potrzeby LEK i LDEK było ważnym elementem przygotowań Centrum Egzaminów Medycznych do organizacji tych egzaminów. Doskonale wiadomo, że samo zdawanie egzaminu wiąże się dla lekarzy i lekarzy dentystów z dużym stresem, nie należy więc dokładać zdającym utrudnień i kosztów związanych z przystępowaniem do egzaminu w odległych miejscowościach.

Zwracam się zatem, aby w kolejnych sesjach egzaminacyjnych Centrum Egzaminów Medycznych w pełni uwzględniało wnioski lekarzy i lekarzy dentystów co do preferowanego miejsca zdawania egzaminu".

W załączeniu: pismo Dyrektora CEM z 4 października 2017 r.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-10-27 13:26:22