1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Numer księgi rejestrowej i numer rejestru we wzorze umowy na wystawianie recept – list do Prezesa NFZ

W niektórych oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia na stronie drugiej wzoru umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane ze środków publicznych stanowiącej załącznik do zarządzenia nr 38/2012/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 30 czerwca 2012 r. zamieszczona jest treść odnosząca się do wskazania numeru księgi rejestrowej i numeru rejestru.

Na gruncie powyższego zapisu pojawiają się w oddziałach wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia interpretacje, w myśl których lekarz zatrudniony na umowie o pracę w podmiocie leczniczym lub na umowie cywilnoprawnej, który nie podpisał umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych musi przy zawieraniu umowy upoważniającej do wystawania recept na leki refundowane wskazać nr księgi rejestrowej.

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej zwrócił się do Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z prośbą o wskazanie Oddziałom Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia właściwej interpretacji, uznając, że powyższa jest zupełnie nieuprawniona i nielogiczna.

„Wprowadzenie do wyliczenia form wykonywania zawodu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej w podmiocie leczniczym, który nie zawarł z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej miało usunąć wątpliwości, czy lekarz taki może być stroną umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane. Oczywistym jest, iż zawarte w treści wzoru umowy odesłanie do księgi rejestrowej należy odnosić wyłącznie do lekarzy wykonujących działalność leczniczą w formie praktyki lekarskiej. W razie podpisywania umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane przez lekarza zatrudnionego na podstawie umowy o pracę w umowie na stronie drugiej trzeba wykreślić cały fragment rozpoczynający się na od słów: „posiadającą/cym wpis do księgi rejestrowej” aż do słów „punkt felczerski” i pozostawić tylko zapis o tym, że lekarz podpisujący umowę jest zatrudniony na podstawie umowy o pracę lub wykonuje zawód na podstawie umowy cywilnoprawnej w podmiocie leczniczym.

W tym miejscu pragnę podkreślić, że art. 2 pkt. 14 ustawy z dnia 12 maja 2011r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych nie ogranicza kręgu lekarzy uprawnionych do podpisania umowy do osób posiadających wpis do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą lub do księgi rejestrowej. Tym samym nie ma podstaw aby przy zawieraniu umowy upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane żądać od lekarzy, którzy nie posiadają wpisu do rejestru praktyk lekarskich ani wpisu do księgi rejestrowej, wskazania w treści umowy takich danych.” – napisał Prezes NRL.

Opublikował: Katarzyna Strzałkowska

Data: 2012-10-05 15:06:10