1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Opieka zdrowotna nad uczniami omawiana w Sejmie

W dniu 3 kwietnia 2019 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komisji Zdrowia oraz Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży. Przedmiotem obrad było rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Projekt zakłada zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ szkoły oraz zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych udzielanych w ramach tej opieki.

W ocenie obecnego na posiedzeniu Wiceprezesa NRL Andrzeja Cisły, dyskusja o projekcie wykazała spodziewaną polaryzację stanowisk. Posłowie związani ze stroną rządową podkreślali konieczność uchwalenia ustawy, mimo jej niedoskonałości, m.in. ogólnikowości projektowanych zapisów. Zaznaczyli jednak, że „należy dać szansę tej ustawie i należy ją uchwalić dla dobra dzieci”. Posłowie opozycji oraz wszyscy goście oceniali projekt negatywnie - zaproponowano poprawki oraz powołanie podkomisji w tej sprawie. Wskazano, że brak konkretów jest powodem, dla którego ustawa nie powinna być przyjęta. Zwrócono również uwagę na nieprecyzyjny podział zadań, brak zadekretowania odpowiednich nakładów oraz niedoprecyzowane zasady współpracy szkoły z rodzicami i opiekunami.

Przedstawiając stanowisko samorządu lekarskiego (więcej tutaj), Wiceprezes NRL Andrzej Cisło omówił leczenie stomatologiczne dzieci i młodzieży – aspekt ten jest w dużej mierze poruszany w projekcie. Wyjaśnił powody, dla których stomatologia dziecięca nie cieszy się i nie będzie cieszyła się zainteresowaniem młodych lekarzy dentystów, szukających swojego miejsca w stomatologii. Podkreślił, że ta specjalność wymaga stabilności zasad, pewności i bezpieczeństwa rentowności tej działalności.

Podsumowując dyskusję przedstawiciel rządu Wiceminister M. Miłkowski, przyjmując z satysfakcją głosy poparcia członków obu Komisji pozwolił sobie na podsumowanie krytycznych uwag wobec projektu mówiąc , że [cyt.] „tylko kilka głosów było krytycznie nastawionych do leczenia i opieki w szkołach i czasami było to spowodowane tym, że biznes jest ważniejszy niż dzieci” [sic!].

Tymczasem z dyskusji poselskiej wynikało, że również Biuro Analiz Sejmowych wyraziło krytyczne uwagi do przedłożonego projektu rządowego.

Ostatecznie wniosek o powołanie podkomisji nie został przyjęty. Komisje w głosowaniu przyjęły projekt ustawy większością głosów z uwzględnieniem kilku poprawek redakcyjnych.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-04-05 16:51:52