1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Opinia Brukseli: transfery socjalne ograniczą możliwości finansowania ochrony zdrowia

Zapraszamy do zapoznania się z Zaleceniami Rady Unii Europejskiej, odnoszących się do Krajowego Programu Reform przedstawionego przez polski rząd na 2019 r.

Na szczególną uwagę zasługuje pkt. 15, dotyczący ochrony zdrowia, który brzmi następująco:

Wyniki w obszarze zdrowia nadal się poprawiają, ale pozostają poniżej średniego poziomu UE – mężczyźni żyją o 8,2 lat krócej niż kobiety, a różnica w oczekiwanej długości życia między osobami z najwyższym i najniższym wykształceniem wynosi 10 lat. Niski poziom wydatków na zdrowie i niedobór pracowników mają negatywny wpływ na dostęp do systemu opieki zdrowotnej i jego skuteczność. Liczba praktykujących lekarzy i pielęgniarek w stosunku do liczby ludności jest jedną z najniższych w Unii, a jedna czwarta personelu medycznego przekroczyła wiek emerytalny. Niezaspokojone potrzeby w zakresie usług medycznych zmniejszyły się w 2017 r., ale pozostają jednymi z najwyższych w UE, a czas oczekiwania na niektóre zabiegi znacząco się wydłużył od 2010 r. Opracowano mapy potrzeb zdrowotnych, lecz nie służą one jeszcze jako narzędzie wspierające podejmowanie decyzji w sprawie zakupu świadczeń zdrowotnych i dokonywania inwestycji w opiekę zdrowotną. System opieki zdrowotnej w dalszym ciągu zbyt mocno opiera się na opiece szpitalnej, a opieka podstawowa i ambulatoryjna pozostają słabo rozwinięte. System opieki długoterminowej jest słaby, brak jest standaryzacji usług i spójnego strategicznego podejścia. Opiekę długoterminową świadczą najczęściej opiekunowie nieformalni, często członkowie rodziny, przy niewielkim wsparciu instytucjonalnym. W 2017 r. wydatki publiczne na ochronę zdrowia w Polsce wyniosły ogółem 4,7 % PKB, czyli były znacznie niższe od unijnej średniej wynoszącej 7 % PKB. Polska planuje stopniowe zwiększanie tych wydatków w nadchodzących latach. Cel ten może okazać się jednak trudny do osiągnięcia, ponieważ zapowiedziane niedawno plany zwiększenia transferów socjalnych na rzecz gospodarstw domowych o średnich i wysokich dochodach ograniczą przyszłą przestrzeń fiskalną.

Prezes NRL Andrzej Matyja: Perspektywa Brukseli potwierdza nasze obserwacje, obawy i wątpliwości. Niestety, w omawianym dokumencie zabrakło konkretnych rekomendacji dla ochrony zdrowia. Przytoczono jedynie znane nam fakty.

Pozostaje nadzieja, że opinia z zewnątrz naszego kraju zmotywuje decydentów do energicznego działania. My jako samorząd lekarski nadal będziemy uczestniczyć w dyskusjach i konsultacjach, przekazywać uwagi i stanowiska, licząc, że krople będą skutecznie drążyć skałę.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-06-11 09:06:19