1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Prezesi Samorządów Zawodów Zaufania Publicznego piszą do Prezydenta RP Elekta

Prezesi 17. samorządów zawodów zaufania publicznego w tym samorządów medycznych: lekarzy i lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych, aptekarzy, diagnostów laboratoryjnych przekazali Andrzejowi Dudzie gratulacje w związku z wybraniem na najwyższe stanowisko w Rzeczypospolitej Polskiej i wyrazili nadzieję, że kreując swoją politykę uwzględni rolę zawodów zaufania publicznego w służbie społeczeństwu.
„Jako prezesi samorządów zawodów zaufania publicznego jesteśmy gotowi do współpracy. Jednocześnie pragniemy prosić Pana Prezydenta o możliwość jak najszybszego spotkania w celu przedstawienia Panu najważniejszych celów samorządności zawodowej oraz spraw związanych z wykonywaniem zawodu przez członków naszych samorządów.
W związku z zapowiadanym przez Pana Prezydenta zamiarem powołania Narodowej Rady Rozwoju, reprezentując osoby o najwyższych kwalifikacjach, wykonujące zawody o szczególnym znaczeniu dla Państwa, chcielibyśmy także porozmawiać o reprezentacji zawodów zaufania publicznego w Radzie.
Chcielibyśmy także przedstawić Panu Prezydentowi prośbę o patronat i wsparcie w zorganizowaniu konferencji poświęconej samorządności zawodów zaufania publicznego pod tytułem „Nie ma wolności bez samorządności". Przesłaniem konferencji byłoby ukazanie istoty i roli społecznej zawodów zaufania publicznego w kontekście konstytucyjnej zasady pomocniczości i interesu publicznego, roli ustrojowej samorządów tychże zawodów w demokratycznym państwie prawnym i w społeczeństwie obywatelskim.
Wyrażamy najgłębsze przekonanie, iż autorytet Głowy Państwa jest niezastąpiony w upowszechnianiu świadomości o bardzo ważnej roli ustrojowej samorządności i samorządów zawodowych jako gwarantów dobra wspólnego w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywateli, ładu architektoniczno-przestrzennego, bezpieczeństwa obrotu finansowego, bezpieczeństwa zdrowotnego i bezpieczeństwa obrotu prawnego.” - napisali w liście.

Opublikował: Katarzyna Strzałkowska

Data: 2015-08-03 11:58:23