1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Refundacja - inicjatywa ustawodawcza

Prezydium NRL podjęło w dniu 11 października br. stanowisko w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty o następującej treści:

"Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, w związku z zarejestrowaniem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty i przyjęciu przez Marszałek Sejmu Panią Ewę Kopacz zawiadomienia o utworzeniu ww. Komitetu oraz po rozpatrzeniu projektu ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty nadesłanego przy piśmie Prezesa Federacji Porozumienie Zielonogórskie z dnia 9 października 2013 r., oraz mając na uwadze, iż:

1) system refundacji leków w Polsce jest dysfunkcjonalny, nieprzyjazny dla osób chorych, lekarzy, lekarzy dentystów i aptekarzy,

2) ograniczenie refundacji leków do wskazań rejestracyjnych uniemożliwia lekarzom i lekarzom dentystom sprawowanie opieki farmaceutycznej na poziomie odpowiadającym aktualnej wiedzy medycznej i potrzebom chorych,

3) nałożenie na lekarzy i lekarzy dentystów obowiązku określania poziomu odpłatności leku, do którego uprawniony jest osoba chora, odrywa lekarzy od leczenia czyniąc z nich darmową siłę roboczą Narodowego Funduszu Zdrowia,

stwierdza, co następuje:

Samorząd lekarski na przestrzeni ostatnich kilku lat wielokrotnie podejmował działania na rzecz poprawy systemu refundacji leków. Uznając, iż lek powinien być refundowany we wskazaniach, w których aktualna wiedza medyczna potwierdza jego skuteczność, samorząd lekarski występował o zmianę systemu refundacji leków wskazując m.in. na potrzebę oderwania refundacji leków od wskazań rejestracyjnych. Podejmowane działania obejmowały m.in. liczne spotkania z Ministrem Zdrowia, Prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia, formułowanie stanowisk, apeli i wystąpień kierowanych do osób odpowiedzialnych za system ochrony zdrowia w Polsce, złożenie do Trybunału Konstytucyjnego wniosku o zbadanie zgodności z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich, a w końcu także prowadzenie akcji protestacyjnych.

Po zapoznaniu się z treścią nadesłanego projektu Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stwierdza, iż opiniowany projekt zmierza do realizacji części postulatów całego środowiska lekarskiego artykułowanych od czasu wejścia w życie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Wobec powyższego Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża poparcie dla przedstawionego projektu i rekomenduje wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom włączenie się w akcję zbierania podpisów pod opiniowanym projektem ustawy. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża przekonanie, iż opiniowany projekt ustawy wpisuje się w dotychczasowe starania samorządu lekarskiego, które były, są i będą podejmowane w celu zmiany obecnego kształtu systemu refundacji leków."

Inicjatywa ustawodawcza: http://www.federacjapz.pl/aktualnosci/font-colorredinicjatywa-ustawodawczafont,185

Opublikował: Milena Kruszewska

Data: 2013-10-11 14:23:22