1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Sanepid a wymogi dostępu osób niepełnosprawnych do praktyki lekarskiej – korespondencja Prezesa NRL i GIS

Główny Inspektor Sanitarny: wymagania dla pomieszczeń, w których ma być wykonywana indywidualna praktyka lekarska, w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych, wykracza poza właściwości Sanepidu.

Do Naczelnej Rady Lekarskiej wpływały pisma od lekarzy i lekarzy dentystów, dotyczące stawianych przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej wymogów dostosowania pomieszczeń, w których ma być wykonywana indywidualna praktyka lekarska, do potrzeb osób niepełnosprawnych. W związku z powyższym Prezes NRL Maciej Hamankiewicz wystosował 11 lutego 2016 r. pismo do Głównego Inspektora Sanitarnego z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie oraz wskazanie, jakie warunki – i na podstawie jakich przepisów prawnych – powinno spełniać pomieszczenie, w którym ma być zarejestrowana indywidualna praktyka lekarska.

W odpowiedzi z 22 marca 2016 r. Główny Inspektor Sanitarny stwierdził:
„Odpowiadając na pismo z dnia 11.02.2016 r. (znak: NRL/ZRP/KSS/16-4/245/15) dotyczące wymagań dla pomieszczeń, w których ma być wykonywana indywidualna praktyka lekarska, w zakresie dostępu osób niepełnosprawnych, uprzejmie wyjaśniam, iż powyższa kwestia wykracza poza właściwości organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.
Stosownie do § 14 ust. 3 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r. poz. 739), dopuszcza się lokalizowanie pomieszczenia, w którym jest wykonywana praktyka zawodowa w lokalu mieszkalnym, pod warunkiem zapewnienia wyodrębnienia tego pomieszczenia od pomieszczeń innych użytkowników lokalu.
Dostęp osób niepełnosprawnych do pomieszczeń, w których ma być wykonywana indywidualna praktyka lekarska nie jest wymaganiem higienicznym czy zdrowotnym. Jest to wymóg użytkowy. Pomimo, iż powyższa kwestia nie jest kwestią natury sanitarnej, należy podnieść, iż jest ona bardzo istotna z punktu widzenia pacjenta w kontekście dostępności do świadczeń zdrowotnych.
Nadto należy wskazać, iż organami właściwymi do kontroli przestrzegania przepisów w zakresie dostępności obiektów budowlanych dla osób niepełnosprawnych są organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego (art. 59a ust.2 pkt 2 lit. f, art. 59 f ust. 1 i ust. 6 art. 81 ust. 1 i 4, art. 83 ust. 1 i 2, art. 84a ust. 1 pkt 1, art. 93, art. 94 ustawy Prawo budowlane).
Mając powyższe na uwadze, w sprawie zapewnienia dostępu osób niepełnosprawnych do pomieszczeń w których ma być wykonywana indywidualna praktyka lekarska, należy zwrócić się do w/w organów”.

Treść korespondencji – w załączeniu.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2016-04-05 12:46:36