1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Solidarność z Tureckim Stowarzyszeniem Lekarskim

31 stycznia 2018 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przekazało wyrazy poparcia i solidarności z lekarzami z Tureckiego Stowarzyszenia Lekarskiego.

OŚWIADCZENIE
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 31 stycznia 2018 r.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej – organu samorządu zawodowego zrzeszającego i reprezentującego wszystkich lekarzy i lekarzy dentystów w Polsce – wyraża stanowcze poparcie dla koleżanek i kolegów z Tureckiego Stowarzyszenia Lekarskiego, którzy stoją wobec bezprecedensowych represji ze strony władz państwowych za swoją antywojenną postawę wyrażoną publicznie w dniu 24 stycznia 2018 r. w oświadczeniu zatytułowanym "Wojna jest sprawą ze sfery zdrowia publicznego", i przekazuje im słowa naszej solidarności z nimi.

Z absolutnym niedowierzaniem przyjęliśmy do wiadomości informacje o wydarzeniach mających obecnie miejsce w Turcji dotyczących czołowych przedstawicieli Tureckiego Stowarzyszenia Lekarskiego – powszechnie szanowanej organizacji zawodowej należycie reprezentującej lekarzy ze swojego kraju – polegających na zatrzymaniu członków rady Stowarzyszenia oraz przeszukaniach dokonywanych w ich miejscach pracy.

Tego rodzaju działania przeciwko lekarzom, którzy sprzeciwili się działaniom militarnym nieuchronnie prowadzącym do tragedii humanitarnej i powodującym nieodwracalne szkody fizyczne, psychiczne, społeczne i środowiskowe, są niedopuszczalne.

W imieniu polskich lekarzy i lekarzy dentystów przyłączamy się do międzynarodowych organizacji lekarskich, potępiając aresztowania i groźby przemocy fizycznej oraz wzywamy władze tureckie do natychmiastowego zaprzestania represji, które naruszają podstawowe prawa: do zdrowia, wolności zrzeszania się i wolności słowa.

---------

On behalf of the Polish Chamber of Physicians and Dentists – the organization associating and representing all medical doctors and dentists in Poland – the Board of the Supreme Medical Council expresses strong support for and solidarity with the colleagues from the Turkish Medical Association who are facing unprecedented repression from the state authorities for their anti-war attitude expressed publicly on 24 January 2018 in a declaration entitled “War is a Matter of Public Health”.

We learned with an utmost disbelief of the developments taking place in Turkey involving the leading officials of the Turkish Medical Association – a respected professional organization duly representing the medical profession in its country – which include the detainment of the members of the Association’s council and search operations in their workplaces.

These kind of actions against medical professionals who opposed military actions which inevitably bring humanitarian tragedy and cause irreparable physical, psychological, social and environmental damages are unacceptable.

On behalf of the Polish physicians and dentists we join the international medical organizations in condemning the arrests and the threats of physical violence and we call upon the Turkish authorities to immediately stop these repressions which are infringing the basic rights: to health, freedom of association and expression.

---------

5 lutego 2018 r. do Naczelnej Izby Lekarskiej wpłynęła informacja, że wszystkich jedenastu uwięzionych przedstawicieli Tureckiego Stowarzyszenia Lekarskiego zwolniono z aresztu. Nad lekarzami nadal ciążą zarzuty, prawdopodobnie niebawem staną przed sądem.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2018-01-31 10:01:31