1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Sprawozdanie z wykonania ustawy o refundacji - pismo do Ministra Zdrowia

Prezes NRL Maciej Hamankiewicz zwrócił się się do Ministra Zdrowia z pytaniem o termin przygotowania przez Ministerstwo Zdrowia sprawozdania z wykonania ustawy o refundacji leków, wyrobów medycznych i produktów spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego wraz z oceną skutków jej stosowania:

"W myśl art. 84 tej ustawy podsumowanie takie powinno zostać przedłożone Sejmowi przez Radę Ministrów po upływie 2 lat od wejścia w życie ustawy. Termin powyższy upłynął z dniem 1 stycznia 2014 r. Potrzebę pilnego przygotowania i zaprezentowania społeczeństwu ww. dokumentu podnosiłem kilkukrotnie w korespondencji prowadzonej w 2014 r. z Sekretarzem Stanu Ministerstwa Zdrowia Panem Igorem Radziewicz-Winnickim. Korespondencja ta nie przyniosła jak widać żadnych efektów, do dziś nie przedstawiono bowiem Sejmowi ww. sprawozdania.

Roczna zwłoka w przygotowaniu ww. sprawozdania może być odczytywana jako niechęć ujawniania wszystkich skutków wprowadzenia ustawy refundacyjnej w życie. Bez względu na to, jakie są powody tej zwłoki, podkreślić należy, iż stanowi ona niedopuszczalne i rażące naruszenie art. 84 ustawy.

Wobec powyższego oczekuję, że Pan Minister, w poczuciu odpowiedzialności za społeczne skutki wprowadzenia ustawy refundacyjnej, doprowadzi do niezwłocznego przedstawienia opinii publicznej rzetelnej i rzeczowej analizy wykonania oraz skutków tej ustawy."

Opublikował: Milena Kruszewska

Data: 2015-02-09 09:07:51