1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej dotyczące rozporządzeń Ministra Zdrowia

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podczas posiedzenia w dniu 25 stycznia 2013 r. podjęło następujące stanowiska dotyczące rozporządzeń Ministra Zdrowia:

 

Stanowisko nr 16/13/P-VI w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po rozpatrzeniu projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept lekarskich, przekazanego przy piśmie Pana Igora Radziewicza – Winnickiego Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 18 stycznia 2013 r., znak: MZ-PLO-460-16699-37/KP/13, zgłasza następujące uwagi do przedstawionego projektu rozporządzenia.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskie podkreśla, że konieczność nowelizacji rozporządzenia w sprawie recept lekarskich celem usunięcia niekonsekwentności powstałych na skutek przeprowadzonej zaledwie 4 tygodnie wcześniej nowelizacji wskazuje, że poziom komplikacji i przeregulowania sposobu wystawiania recept lekarskich osiągnął poziom tak absurdalnie wysoki, iż nawet autor rozporządzenia, czyli Minister Zdrowia nie jest w stanie poruszać się w obrębie tak przeregulowanej materii.

Powyższe po raz kolejny dobitnie wskazuje, iż niezbędne jest natychmiastowe podjęcie prac na nową regulacją dotyczącą recept lekarskich, która w sposób radykalny zmieniłaby sposób prawnego definiowania czynności wystawienia recepty przywracając tej czynności ściśle lekarski charakter.

Dodatkowo, w treści § 2 ust. 4 po wyrazie „recepty” należy dodać wyrazy „, na której co najmniej jeden z przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobów medycznych, dla którego wydano decyzję o objęciu refundacją w rozumieniu przepisów ustawy o refundacji, ma być wydany za odpłatnością, o której mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o refundacji, lub na której co najmniej jeden przepisanych z leków posiada kategorię dostępności „rpw””.

 

Stanowisko nr 9/13/P-VI w sprawie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z  rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie specjalizacji lekarzy
i lekarzy dentystów (Dz. U. poz. 26), negatywnie ocenia znaczne zwiększenie liczby specjalizacji lekarskich w porównaniu ze stanem dotychczasowym oraz z projektem tego rozporządzenia, który był przedmiotem konsultacji społecznych.

Wątpliwości wzbudza wprowadzana przez ww. rozporządzenie możliwość uzyskiwania niektórych specjalizacji wyłącznie przez lekarzy posiadających specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w odpowiedniej dziedzinie medycyny, a nie tylko odbyty właściwy moduł podstawowy. Rozwiązanie to jest niezgodne z ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty, która nie przewiduje takiego trybu zdobywania specjalizacji.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża ponadto zaniepokojenie faktem, że nie zostały jeszcze przedstawione nowe programy specjalizacji i podkreśla, że ich brak uniemożliwi stosowanie przedmiotowego rozporządzenia.

Opublikował: Milena Kruszewska

Data: 2013-01-25 14:54:55