1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Stanowiska Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęte 21 lipca 2017 roku

21 lipca 2017 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło stanowiska:

- w sprawie projektu ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

STANOWISKO Nr 42/17/P-VII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 21 lipca 2017 r.

w sprawie projektu ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem  ustawy o Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego,  przekazanym przy piśmie pana Marka Tombarkiewicza  - Podsekretarza Stanu w  Ministerstwie Zdrowia z 29 czerwca 2017 r. znak: NSO.0212.1.2017,  zgłasza następujące  uwagi do przedmiotowego projektu rozporządzenia.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej do zadań CMKP powinna należeć współpraca z samorządami zawodów wymienionych w art. 2 ust 3 projektu ustawy. Ponadto w  Radzie Naukowej CMKP powinno być  miejsce dla przedstawiciela samorządu zawodów wymienionych w art. 2 ust.3 projektu ustawy,  który powinien być samodzielnym pracownikiem naukowym.  Powyższe jest  uzasadnione koniecznością stałej współpracy i konsultacji z reprezentacją zawodów medycznych przy organizowaniu i prowadzeniu kształcenia podyplomowego.

Samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów wielokrotnie wyrażał w swoich stanowiskach gotowość przejęcia zadań w zakresie kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Ostatnio Nadzwyczajny XIII Krajowy Zjazd Lekarzy w Apelu nr 3 z dnia 16 maja 2016r. apelował do Ministra Zdrowia o przekazanie Naczelnej Izbie Lekarskiej zadań realizowanych przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w zakresie kształcenia specjalizacyjnego, ustawicznego doskonalenia zawodowego oraz kształcenia w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzinach medycyny lub udzielania określonych świadczeń zdrowotnych lekarzy i lekarzy dentystów. Celem takiego rozwiązanie byłoby  uzyskanie przez samorząd lekarski realnego wpływu na kształt i przebieg kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów. Samorząd lekarski deklaruje przy tym wolę wprowadzenie niezbędnych zmian usprawniających to kształcenie.

Należałoby zatem rozszerzyć przewidziany w art. 2 ust. 3 projektu ustawy wyjątek i wyłączyć spod działania CMKP nie tylko kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych oraz lekarzy i lekarzy dentystów.

Prezydium postuluje ponadto, aby z treści art. 2 ust. 3 projektu ustawy usunąć zapis dotyczący kontroli zadań w zakresie kształcenia podyplomowego. CMKP zarówno bowiem organizuje jak i koordynuje kształcenie podyplomowe, tym samym nie powinien  mieć uprawnień do kontrolowania wykonywanych przez siebie zadań. Takie rozwiązanie zaprzecza celom kontroli i poddaje w wątpliwość jej obiektywizm. Kontrola winna być powierzona właściwym organom samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów.

Zgodnie z art. 2 ust. 5 projektu ustawy, CMKP uczestniczy w sprawowaniu opieki medycznej w zakresie i formach określonych w przepisach ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, 1948 i 2260). Zapis ten wydaje się zbędny z uwagi na brzmienie art. 2 ust. 1 pkt 13 ustawy o działalności leczniczej,  zgodnie z którym określenie uczelnia medyczna oznacza publiczną uczelnię medyczną albo publiczną uczelnię prowadzącą działalność dydaktyczna i badawczą w dziedzinie nauk medycznych oraz Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego. Stąd też już na gruncie ustawy o działalności leczniczej CMKP uczestniczy w sprawowaniu opieki medycznej na zasadach w tej ustawie przewidzianych.

W art. 2 ust. 6 projektu określono  możliwość współpracy CMKP z innymi szkołami wyższymi i jednostkami naukowymi na zasadach wspólnych jednostek organizacyjnych, o których mowa w art. 31a ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Brak jest w ustawie podobnego uregulowania umożliwiającego współpracę z izbami lekarskimi.

Art. 7 ust. 2 projektu ustawy wskazuje skład Rady Naukowej CMKP. Zdaniem samorządu lekarskiego udział studentów w kolegialnych organach CMKP – traktowanej jako  uczelnia wyższa - powinien wynosić 20% ich składu osobowego, zgodnie z art. 61 ust. 3  ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym. (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.).

W art. 7 ust. 2 dodać pkt 8 w brzmieniu: „przedstawiciele  lekarzy i lekarzy dentystów, umocowani przez Naczelną Radę Lekarską”.

Zapis art. 7 ust.3 pkt.4 projektu ustawy powinien brzmieć „ocena działalności CMKP i zatwierdzanie rocznych sprawozdań dyrektora”, bowiem, zgodnie z treścią art. 5 projektu ustawy  nie przewiduje się  stanowiska rektora w CMKP.

Zgodnie z art. 9 projektowanej ustawy CMKP otrzymuje corocznie dotację podmiotową przeznaczoną na pokrycie bieżących kosztów działalności. Dotacji udziela minister właściwy do spraw zdrowia z części 46 - Zdrowie, dział 803 - szkolnictwo wyższe. Przepis ten  nie określa konkretnie z jakiej części i działu  udzielane są dotacje (brakuje określenia „budżetu państwa”). Ponadto nie ma potrzeby aż tak precyzyjnego wskazywania z jakich części budżetu pochodzić będą ww. środki. W praktyce bowiem w przypadku konieczności dokonania pewnych przesunięć środków finansowych mogą pojawić się wątpliwości co do możliwości dotowania CMKP.

Wskazać również  należy, iż w art. 15 ust. 1 projektowanej ustawy brak jest pkt 4, pomimo, iż zapis pkt 2 wyraźnie odwołuje się do pkt 4.

Dodatkowo, w treści art. 1 ust. 4 oraz art. 2 projektu użyto skrótu „CMPK” zamiast prawidłowego „CMKP”.

STANOWISKO Nr 43/17/P-VII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 21 lipca 2017 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem  rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie leczenia krwią i jej składnikami w podmiotach leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, przekazanym przy piśmie pani Katarzyny Głowali - Podsekretarza Stanu w Ministerstwie  Zdrowia z 29 czerwca 2017 r. znak: PZT.407.2.2017.TK, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu rozporządzenia.

Przewidziana w § 27 ust. 13 projektu możliwość zdalnej autoryzacji wyników badań laboratoryjnych budzi obawy co do jakości takiej zdalnej autoryzacji a w konsekwencji bezpieczeństwa pacjentów. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podziela w powyższym zakresie zastrzeżenia podniesione przez Krajową Izbę Diagnostów Laboratoryjnych w opinii na temat przedmiotowego projektu rozporządzenia z 18 lipca 2017 r.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej pozytywnie ocenia przewidziane w projekcie rozporządzenia ujednolicenie nomenklatury użytej w rozporządzeniu. Przykładem takiego ujednolicenia jest zastąpienie sformułowań „nieprzewidziane zdarzenia” oraz „powikłania poprzetoczeniowe” sformułowaniami „niepożądane zdarzenia” oraz „niepożądane reakcje”. Ponadto projekt przewiduje dostosowanie nomenklatury rozporządzenia do nowej nomenklatury ustawy o działalności leczniczej, mianowicie zwrot „przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego” został zastąpiony zwrotem „zakład podmiotu leczniczego”.

Oceniając, co do zasady pozytywnie przedstawiony projekt, należy wskazać na pewną niekonsekwencję w jego treści w zakresie zapisów odnoszących się do prowadzenia dokumentacji medycznej wskazanej w rozporządzeniu w formie elektronicznej. I tak na podstawie § 4 ust. 2 ww. projektu, informację o zabiegu przetoczenia i niepożądanych zdarzeniach i niepożądanych reakcjach, w tym poważnych niepożądanych zdarzeniach i poważnych niepożądanych reakcjach, mających miejsce w trakcie przetoczenia, odnotowuje się w historii choroby, książce transfuzyjnej, której wzór jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia, karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego pacjenta oraz w księdze raportów pielęgniarskich.

Z kolei w oparciu o § 4 ust. 4 omawianego projektu, dokumentacja wskazana w ust. 2 może być prowadzona w formie elektronicznej na zasadach określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W związku z brzmieniem przepisów, odnoszących się do dokumentacji medycznej, trudno jest zrozumieć ratio legis tego ostatniego zapisu.  Na dokumentację medyczną określoną w ust. 2 składają się: historia choroby, książka transfuzyjna, karta informacyjna z leczenia szpitalnego oraz księga raportów pielęgniarskich.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej  podkreśla, iż zarówno historia choroby jak i karta informacyjna jako dokumentacja medyczna indywidualna, może być prowadzona w formie elektronicznej na gruncie obecnie obowiązujących przepisów (ustawa z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r.  w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania), oznacza to, iż zapis ust. 4 w zakresie ww. elementów dokumentacji jest zupełnie zbędny.

Z kolei w księdze raportów pielęgniarskich zapisuje się również informacje inne niż te,
o których mowa w § 4 ust. 2 ww. projektu, trudno jest więc, żeby jej forma uregulowana została w rozporządzeniu odnoszącym się jedynie do świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia krwią. Zapis § 4 ust. 4 ww. projektu mógłby się więc odnosić jedynie do książki transfuzyjnej, aczkolwiek, mając na uwadze, iż ten sam projekt określa jej papierowy wzór, również w tym zakresie istnieją wątpliwości co do faktycznej intencji prowadzenia tej książki w formie elektronicznej.

Opublikował: Katarzyna Strzałkowska

Data: 2017-07-22 17:25:26