1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Stanowiska Prezydium NRL podjęte 8 marca 2018 r.

8 marca 2018 r. Prezydium NRL przyjęło cztery stanowiska:
- w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii;
- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego;
- w sprawie trybu uchwalenia ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzaniem e-recepty;
- w sprawie stosowania pseudonaukowych metod leczenia.

STANOWISKO Nr 8/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 8 marca 2018 r.
w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, nadesłanym przy piśmie pana Zbigniewa J. Króla – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 20 lutego 2018 r. , znak: ZPN.0212.2.2018, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:
1) Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej co do zasady pozytywnie ocenia projektowaną zmianę, która daje szansę na wzrost dostępności do leczenia substytucyjnego.
2) Pozytywnie należy również ocenić przewidzianą w projekcie ustawy możliwość zakwalifikowania do leczenia substytucyjnego pacjentów poniżej 18 roku życia z uwagi na znaczną ilość osób uzależnionych od opioidów w tym przedziale wiekowym. Jednocześnie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej postuluje, aby pacjenci poniżej 18 roku życia nie byli dopuszczani do leczenia substytucyjnego w ramach ordynacji lekarskiej, a jedynie w ramach programu leczenia substytucyjnego.
3) Projektowana ustawa przewiduje, iż w leczeniu substytucyjnym w ramach programu leczenia substytucyjnego musi uczestniczyć doświadczony lekarz psychiatra, natomiast leczenie substytucyjne w ramach ordynacji lekarskiej – a więc w pewnym sensie identyczne – może już poprowadzić każdy lekarz.
W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przedmiotowe zasady tworzą nieuzasadnioną dysproporcję kompetencyjną.
4) Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej postuluje, aby każdy lekarz który chce leczyć substytucyjnie, musiał się w tym zakresie przeszkolić. Jest to szczególnie istotne ze względu na programy nauczania, które w zasadzie nie przewidują kształcenia w zakresie uzależnień, w tym leczenia o substytucji.
5) Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wnosi o zapewnienie właściwego poziomu finansowania świadczeń związanych z leczeniem substytucyjnym, w tym finansowania czynności administracyjnych obciążających lekarzy.

STANOWISKO Nr 9/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 8 marca 2018 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego w centrach zdrowia psychicznego przekazanym przy piśmie Pana Zbigniewa Króla Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 19 lutego 2018 r., znak: ZPM.0212.1.2018 zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu rozporządzenia:
W ocenie Prezydium NRL nie jest możliwe osiągnięcie celu przedmiotowego projektu, którym jest deinstytucjonalizacja polskiego modelu psychiatrycznej opieki zdrowotnej polegająca na stopniowym przechodzeniu z modelu opierającego się na izolowaniu osób z zaburzeniami zdrowia psychicznego w dużych szpitalach psychiatrycznych na model środowiskowy, przy zachowaniu obecnego brzmienia § 10 przedmiotowego projektu.
W myśl § 10 przedmiotowego projektu świadczeniodawca prowadzący centrum zdrowia psychicznego udziela świadczeń opieki zdrowotnej w warunkach dziennych psychiatrycznych obejmujących m.in. niezbędne badania diagnostyczne oraz leki, ale tylko te niezbędne w stanach nagłych.
Zdaniem Prezydium NRL świadczenia psychiatryczne realizowane w warunkach dziennych psychiatrycznych mogłyby przyczynić się do zmniejszania liczby osób hospitalizowanych oraz skracania czasu ich leczenia w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych, jeżeli w warunkach dziennych psychiatrycznych możliwe byłoby:
- dokonywanie pełnej diagnostyki psychopatologiczno – psychologicznej, jak również diagnostyki z zakresu radiodiagnostyki,
- całotygodniowe ordynowanie / prowadzenie leczenia z zakresu psychofarmakologicznego (pięć dni w oddziale, dwa- poza, w domu).
W ten sposób oddziały dzienne psychiatryczne w wielu przypadkach mogłyby być z jednej strony alternatywą w stosunku do stacjonarnych oddziałów psychiatrycznych, a z drugiej zaś strony mogłyby stać się formami bardziej efektywnymi w procesie diagnostycznym oraz terapeutycznym, aniżeli tryb postępowania w warunkach poradni zdrowia psychicznego.
Jednocześnie Prezydium NRL zauważa, że pacjenci z zaburzeniami psychotycznymi często nie współpracują w zakresie stosowanej farmakoterapii, poprzez nie przyjmowanie leków. Większa skuteczność powyższego sposobu leczenia może mieć miejsce wyłącznie w sytuacji zachowania realizacji pewnego ciągu procedur, od prowadzącego lekarza ordynującego leczenie przez zlecenie lekarskie farmokologiczne aż do realizacji pielęgniarskiej tj. kontrolowanego przyjmowania leku. Do realizacji ww. procedur wymagana jest określona organizacja oddziału, której elementem może być np. występowanie modułu „apteczek oddziałowych”. Wobec powyższego § 10 przedmiotowego projektu przewidujący w warunkach dziennych udzielanie świadczeń psychiatrycznych w zakresie obejmujących tylko leki niezbędne w stanach nagłych i niezbędne badania diagnostyczne jest niezrozumiały i wymaga modyfikacji.

STANOWISKO Nr 10/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 8 marca 2018 r.
w sprawie trybu uchwalenia ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzaniem e-recepty

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia przyśpieszony tryb uchwalenia ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzaniem e-recepty. Uchwalenie ustawy nastąpiło po przeprowadzeniu odrębnego trybu prac legislacyjnych w rządzie, polegającego na nieprzeprowadzeniu konsultacji publicznych. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej materia ustawy nie wskazuje na potrzebę zastosowania tak szybkiego i nadzwyczajnego trybu prac legislacyjnych.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej negatywnie ocenia powielenie w ustawie regulacji zwartych obecnie w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich, które dają Narodowemu Funduszowi Zdrowia prawo do kontroli wystawiania recept bez jego ograniczenia do recept zrealizowanych z wykorzystaniem środków publicznych.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej ponownie wskazuje, że możliwość wystawiania recept pro familiae i pro auctore w postaci papierowej nie powinna być ograniczona czasowo. Likwidacja możliwości wystawiania takich recept z końcem 2025 r. uniemożliwi znacznej liczbie lekarzy i lekarzy dentystów seniorów wystawienie recept dla siebie i osób najbliższych.

STANOWISKO Nr 11/18/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 8 marca 2018 r.
w sprawie stosowania pseudonaukowych metod leczenia

Środowisko lekarskie z niepokojem obserwuje rozpowszechniane w Internecie, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, informacje dotyczące rzekomej skuteczności metod i środków nie mających oparcia w aktualnej wiedzy medycznej, których stosowanie może być groźne dla zdrowia i życia zwłaszcza, jeśli stosowane są zamiast metod i środków, których skuteczność jest potwierdzona aktualną wiedzą medyczną.
Propagowanie pseudonaukowych metod leczenia jest w zdecydowanej większości przypadków elementem działalności ukierunkowanej na czerpanie zysku ze sprzedaży publikacji czy preparatów o niepotwierdzonej skuteczności terapeutycznej. Poglądy wygłaszane przez samozwańczych uzdrowicieli, nieposiadających wykształcenia medycznego czy nawet biologicznego, są bardzo często absurdalne z punktu widzenia każdej z dziedzin nauki – biologii, chemii czy w szczególności medycyny.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do pacjentów, aby porad w sprawach zdrowia poszukiwali u lekarzy, a w przypadku posiłkowania się informacjami powszechnie dostępnymi np. w Internecie, aby korzystali z informacji pochodzących z wiarygodnych źródeł.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina także, że stosowanie przez lekarzy metod i środków niemających potwierdzonej naukowo skuteczności jest niezgodne z przepisami dotyczącymi wykonywania zawodu oraz zasadami etyki lekarskiej.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2018-03-08 13:37:00