1. Przejdź do menu
 2. Przejdź do treści
 3. Przejdź do stopki

Stanowiska przyjęte przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej 21 lutego 2019 r

Na posiedzeniu w dniu 21 lutego 2019 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przyjęło następujące stanowiska:

 1. W sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie skierowań wystawianych w postaci elektronicznej w Systemie Informacji Medycznej:
  • Wskazano, że termin wejścia w życie obowiązkowego wystawiania zaświadczeń lekarskich w formie elektronicznej, tj. 1 stycznia 2021 r., oraz prowadzony pilotaż e-skierowań, powinny pozwolić zweryfikować zasadność przewidzianego w projekcie zakresu skierowań i dokonać przed tą datą niezbędnych korekt.
  • Zwrócono uwagę, że termin wejścia w życie opiniowanego projektu może być mylnie interpretowany, jako termin wejścia w życie obowiązku wystawiania skierowań w formie elektronicznej. Z tego powodu uzasadnienie projektu powinno w sposób wyraźny wskazywać, że obowiązek ten wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2021 r
 2. W sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru. (zaproponowano korekty natury porządkowej)
 3. W sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą:
  • Zgłoszono uwagi do jednego z załączników, wskazując na zbyt rygorystyczne wymagania, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia ambulatorium.
 4. W sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie sposobu i trybu prowadzenia oraz udostępniania Rejestru Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz struktury danych udostępnianych z tego rejestru. (nie zgłoszono uwag)

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-02-26 09:36:04