1. Przejdź do menu
 2. Przejdź do treści
 3. Przejdź do stopki

Stanowisko Prezydium NRL podjęte w dniu 22 sierpnia 2014 roku

Prezydium NRL na posiedzeniu w dniu 22 sierpnia 2014 roku podjęło stanowisko w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia

STANOWISKO Nr 38/14/P-VII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 22 sierpnia 2014 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wzorów oświadczeń składanych przez konsultantów w ochronie zdrowia, przekazanego przy piśmie Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia pana Aleksandra Soplińskiego z dnia 1 sierpnia 2014 r, znak: MZ-NSO-078-43294-1/WD/14, przedstawia następujące stanowisko:

 1. Projektowane wzory oświadczeń składanych przez konsultantów zawierają odwołanie do szeregu pojęć mających znaczenie prawne (przykładowo „działalność lecznicza”, „działalność ubezpieczeniowa”, „import równoległy produktu leczniczego”). Pojęcia tego rodzaju powinny być podawane wraz ze wskazaniem przepisu zawierającego definicję takiego pojęcia w sposób, w jaki zostało to zrobione w załączniku nr 1 pkt. 14. W ocenie Prezydium rozporządzenie powinno doprecyzowywać zapisy zawarte w ustawie z dnia 22 lipca 2014 r. o zmianie ustawy o konsultantach w ochronie zdrowia, a nie jedynie wiernie kopiować.

 2. Projekt rozporządzenia nie wskazuje, czy w zakresie, w jakim pytania dotyczą przedsiębiorców, spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji dotyczą one wyłącznie podmiotów polskich czy również zagranicznych.

 3. W załączniku nr 1 pkt. 7 Prezydium proponuje, aby z obowiązku informacyjnego wyłączyć posiadanie akcji dopuszczonych do publicznego obrotu.

 4. W załączniku nr 1 do projektu rozporządzenia w pkt. 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9,10, 11, 12,, 14, 16, 18, 21, 22, 23 posłużono się określeniem „podmiotu wykonującego działalność” nie określając, czy należy mieć na uwadze przedmiot działalności tego podmiotu ujawniony w rejestrze przedsiębiorców, czy też działalność faktycznie przez określony podmiot prowadzoną. W praktyce dość często zdarza się, że przedmiot działalności przedsiębiorców wpisywany do rejestrów urzędowych jest znacznie szerszy niż faktycznie wykonywana przez tego przedsiębiorcę działalność. Brak precyzji rozporządzenia w tym zakresie może stwarzać konsultantom trudności w złożeniu oświadczenia.

 5. W załączniku nr 1 w pkt. 7 posłużono się określeniem „posiadania udziałów w spółdzielni”, tymczasem w przypadku spółdzielni przepisy mówią o członkostwie, a nie o posiadaniu udziałów. Zaproponowany zapis jest zatem nieprecyzyjny i osoba składająca oświadczenie może mieć trudność w jego wypełnieniu.

 6. W załączniku nr 1 pkt. 8 najprawdopodobniej nie dotyczy wszystkich spółek handlowych, a jedynie spółek osobowych oraz spółki cywilnej, co wynika z faktu, że pkt. 7 dotyczył posiadania akcji i udziałów w spółkach handlowych. Zapis ten powinien być doprecyzowany ze wskazaniem, że chodzi o spółki osobowe i spółkę cywilną. Jednocześnie użycie w tym punkcie określenia „partner” w zestawieniu ze sformułowaniem „wspólnik” może rodzić wątpliwości; każdy „partner” jest wspólnikiem spółki, co wynika wprost z definicji pojęcia „partner” zawartej w art. 86 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

 7. W załączniku nr 1 pkt. 9 pokrywa się częściowo z pytaniem zawartym w pkt. 8 każdy wspólnik spółki cywilnej jest jednocześnie przedsiębiorcą, nie wiadomo, czy osoba będąca wspólnikiem spółki cywilnej musi ten fakt ujawnić zarówno w pkt 8 jak i w pkt. 9, czy tylko w pkt. 8.

 8. W załączniku nr 1 pkt. 10 poważne wątpliwości rodzi nałożenie na konsultanta obowiązku złożenia oświadczenia czy podmiot, w którym wykonuje on działalność zarobkową ma udziały lub akcje w innym podmiocie wykonującym działalność wymienioną w pkt. 1-6 załącznika. Często pracownik albo zleceniobiorca nie ma wiedzy, czy jego pracodawca posiada udziały lub akcje w innym podmiocie, danych tych nie można zweryfikować także za pomocą Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego, który nie zawiera danych akcjonariuszy, a dane udziałowców ogranicza tylko do tych posiadających ponad 10 % udziałów. Wobec tego oczekiwanie od konsultanta oświadczenia składanego pod rygorem odpowiedzialności karnej jest niezasadne.

 9. W załączniku nr 1 pkt. 12, 18, 23 zastrzeżenia budzi użycie określenia „partner”, w odróżnieniu od określenia ”wspólnik”. Partner w spółce partnerskiej jest wspólnikiem tej spółki, a rozróżnianie tych dwóch pojęć na gruncie rozporządzenia jest niecelowe.

 10. W załączniku nr 1 pkt. 16 nakłada się na osobę składającą oświadczenie niemożliwy do wykonania obowiązek złożenia oświadczenia co do posiadania przez podmiot finansujący badania udziałów czy akcji w innym podmiocie.

 11. W załączniku nr 1 pkt. 15, 17, 19 dookreślenia wymagają pojęcia „przystosowywanie dla potrzeb praktyki” i „wdrażanie wyników badań”.

 12. W załączniku nr 1 pkt. 22 nakłada się na konsultanta trudny czy wręcz niemożliwy do wykonania obowiązek udzielenia informacji o udziałach lub akcjach posiadanych przez podmiot, na rzecz którego konsultant wykonuje zadania opiniodawcze i doradcze.Opublikował: Katarzyna Strzałkowska

Data: 2014-08-22 14:29:27