1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Tajemnica lekarska a prawa pacjenta – zapytanie Prezesa NRL do Rzecznika Praw Pacjenta

14 lipca 2016 r. Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz wystosował do Rzecznika Praw Pacjenta Krystyny Barbary Kozłowskiej następujące zapytanie:

"Zwracam się z zapytaniem o to, jakie działania zamierza podjąć Rzecznik Praw Pacjenta w zakresie ochrony praw pacjentów do zachowania poufności informacji dotyczących ich stanu zdrowia, w związku z nowelizacją ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawy z dnia 6 listopada 2009 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, która odebrała pacjentom możliwość dysponowania na wypadek śmierci prawem dostępu do informacji związanych z ich stanem zdrowia. Zmiany te podważają fundamenty tajemnicy lekarskiej tj. prawo pacjenta do decydowania o tym komu informacje dotyczące jego stanu zdrowia są udostępniane.

Pomimo, że dotychczasowa bierność Rzecznika Praw Pacjenta w tej sprawie jest dla mnie zupełnie niezrozumiała, oczekuje, że Rzecznik Praw Pacjenta zajmie stanowisko w tej sprawie i podejmie działania zmierzające do przywrócenia polskim pacjentom pełni praw dotyczących swobody decydowania o poufności informacji dotyczących ich stanu zdrowia".

Oryginał pisma - w załączeniu.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2016-07-14 17:08:42