1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

TEST REFUNDACYJNY

 

Poniżej zamieszczamy test szkoleniowy dla lekarzy wystawiających recepty refundowane, opracowany na podstawie przepisów obowiązujących w dniu 10 maja 2012 roku. Odpowiedzi wraz z podaniem odnośnego aktu prawnego zamieszczono na końcu testu. Test przygotował dr Maciej Jędrzejowski, zaopiniował Zespół Radców Prawnych Naczelnej Izby Lekarskiej (uwagi podkreślone).

 

1. Uprawnienia do przepisywania recept refundowanych określa:

A. ustawa refundacyjna

B. ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej

C. do 1.07.2012 ustawa o świadczeniach, od 1.07.2012 ustawa refundacyjna

D. do 1.07.2012 zarówno ustawa o świadczeniach jak i ustawa refundacyjna; od 1.07.2012 wyłącznie ustawa refundacyjna

E. rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept

 

2. Zgodnie z art. 2 ust 14 ustawy refundacyjnej do wystawiania recept refundowanych ze środków publicznych uprawnieni są:

A. lekarze ubezpieczenia zdrowotnego

B. lekarze wykonujący zawód którzy podpiszą z NFZ umowę na wystawianie recept refundowanych

C. lekarze niewykonujący zawodu, którzy podpiszą z NFZ umowę na wystawianie recept refundowanych dla siebie i rodziny

D. wszyscy lekarze wykonujący zawód

E. A, B i C

 

3. Lekarz ubezpieczenia zdrowotnego to:

A. lekarz posiadający ubezpieczenie zdrowotne

B. lekarz z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

C. lekarz, który jest zatrudniony lub wykonuje zawód u świadczeniodawcy, z którym Fundusz zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

D. lekarz z którym Fundusz zawarł umowę na wystawianie recept

refundowanych

E. B i C

 

4. NFZ może obciążyć lekarza praktykującego prywatnie kosztami refundacji leku uznanej za nieuzasadnioną na podstawie:

A. Kodeksu Cywilnego

B. zapisów umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

C. zapisów umowy na wystawianie recept refundowanych

D. rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. recept

E. art. 48 ust. 8 ustawy refundacyjnej

 

5. Kwoty zwrotu refundacji leków naliczane są przez NFZ:

1) bez odsetek,

2) z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia dokonania refundacji,

3) z odsetkami ustawowymi liczonymi od dnia kontroli,

4) na podstawie kontroli recept wystawionych do 3 lat wstecz,

5) na podstawie kontroli recept wystawionych do 5 lat wstecz

A. 1, 5

B. 2, 5

C. 3, 5

D. 3, 4

E. 1, 4

 

6. Najwyższa kwota nienależnej refundacji recept której NFZ domagał się od 1 lekarza wynosiła:

A. 8 tys. złotych

B. 80 tys. złotych

C. 101 tys. złotych

D. 759 261 złotych

E. kosztami nienależnej refundacji recept mogą być obciążane jedynie placówki medyczne

 

7. Adnotację o wystawieniu recepty refundowanej należy zamieścić w dokumentacji

medycznej:

A. w każdym przypadku

B. jedynie w dokumentacji leczenia ambulatoryjnego

C. w każdym przypadku, poza wystawieniem recepty dla siebie lub rodziny

D. w szpitalnej historii choroby, jeżeli nie wydano karty informacyjnej z zaleceniami dla pacjenta

E. B i D

 

8. Adnotacja w dokumentacji medycznej, dotycząca wystawionej recepty powinna zawierać:

1) nazwę leku,

2) odpłatność

3) postać leku jeśli występuje więcej niż w jednej postaci, 4) dawkę leku jeżeli występuje więcej niż jednej dawce,

5) sposób dawkowania,

6) adnotację o uprawnieniach szczególnych pacjenta

A. 1,3,4,5

B. 1,4,5

C. 1,4,5

D. 1,2,5,6

E. 1,5,6

 

9. Podając na recepcie sposób dawkowania można przepisać ilość leku niezbędną maksymalnie do:

A. 2-miesięcznego stosowania

B. 3-miesięcznego stosowania

C. 6-miesięcznego stosowania

D. 90-dniowego stosowania

E. w chorobie przewlekłej brak ograniczenia ilości leku

 

10. Bez podawania na recepcie sposobu dawkowania można jednorazowo przepisać:

A. 2 opakowania leku

B. 2 najmniejsze opakowania leku określone w wykazie leków refundowanych

C. ilość leku odpowiadającą 2 najmniejszym opakowaniom określonym w wykazie leków refundowanych

D. 2 opakowania leku, o ile czas ich stosowania nie przekracza 90 dni

E. ilość leku odpowiadającą 2 najmniejszym opakowaniom określonym w wykazie leków refundowanych, za wyjątkiem leków zawierających środki odurzające i substancje psychotropowe

 

11. Lekarz powinien podać na recepcie swój adres zamieszkania:

A. w każdym przypadku

B. w przypadku wystawienia recepty osobie bezdomnej, spełniającej kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej, wobec której wydano decyzję potwierdzającą prawo do świadczeń opieki zdrowotnej

C. w przypadku wystawienia recepty w ramach indywidualnej praktyki lekarskiej

D. w przypadku wystawienia recepty pro auctore i pro familiae

E. w przypadku wystawienia recepty na leki zawierające środki odurzające i substancje psychotropowe

 

12. 9-cyfrowy numer identyfikacyjny określony w umowie z NFZ upoważniającej do wystawiania recept refundowanych:

A. powinien być zamieszczany na każdej recepcie wystawionej w ramach umowy na wystawianie recept refundowanych

B. powinien być zamieszczany na każdej recepcie pro auctore i pro familiae

C. powinien być zamieszczany na receptach wystawianych pro auctore i pro familiae przez lekarzy którzy zaprzestali wykonywania zawodu

D. powinien być wpisany do dokumentacji medycznej dotyczącej wystawionej recepty

E. nie musi być w ogóle zamieszczany na recepcie ani w dokumentacji

 

13. Tzw. rozporządzenie w sprawie chorób przewlekłych (rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie wykazu chorób oraz wykazu leków i wyrobów medycznych, które ze względu na te choroby są przepisywane bezpłatnie, za opłata ryczałtową lub za częściową odpłatnością):

A. zostało zastąpione przez obwieszczenia MZ w sprawie wykazu leków refundowanych

B. nadal obowiązuje w zakresie chorób przewlekłych

C. wygaśnie 1.07.2012

D. obowiązuje, ale dotyczy jedynie leków określonych w aktualnym wykazie leków refundowanych

E. zostało zastąpione przez rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept

 

14. Lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej może kontynuować leczenie farmakologiczne zastosowane przez lekarza w poradni specjalistycznej:

A. w każdym przypadku

B. w przypadku posiadania zaświadczenia od specjalisty o rozpoznaniu i stosowanym leczeniu

C. nigdy

D. w przypadku posiadania wydanej przez specjalistę informacji o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, ordynowanych lekach (w tym: o okresie ich stosowania i dawkowania) oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych.

E. tylko gdy zaświadczenie o rozpoznaniu wydane jest przez specjalitę będącego lekarzem ubezpieczenia zdrowotnego

 

15. Wystawienie recepty refundowanej bez wizyty lekarskiej:

A. jest w pełni usankcjonowane w polskim prawie

B. jest dopuszczalne ale jedynie w ramach tzw. porady recepturowej

C. może być podstawą uznania przez NFZ refundacji recepty za nieuzasadnioną ze względu na art. 42 ustawy o zawodzie lekarza mówiący o konieczności osobistego zbadania pacjenta przed orzekaniem o stanie jego zdrowia

D. jest dopuszczalne ale jedynie w chorobie przewlekłej

E. jest dopuszczalne w przypadku choroby przewlekłej potwierdzonej stosownym zaświadczeniem od specjalisty

 

16. Ze względu na niewprowadzenie od 8 lat Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, dokumentem potwierdzającym uprawnienia do recept refundowanych pacjenta zatrudnionego w ramach umowy o pracę jest:

A. aktualny raport miesięczny ZUS RMUA

B. druk zgłoszenia do ubezpieczenia zdrowotnego wraz z aktualnym raportem ZUS RMUA

C. oświadczenie pacjenta o zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego

D. oświadczenie pacjenta o posiadaniu aktualnych uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

E. zaświadczenie o uprawnieniach wydane przez OW NFZ

 

17. Niepracujący członek rodziny osoby ubezpieczonej:

A. jest nieobjęty ubezpieczeniem zdrowotnym

B. posiada uprawnienia do refundowanych świadczeń opieki zdrowotnej w stanach nagłych

C. jest automatycznie objęty ubezpieczeniem zdrowotnym

D. powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego przez osobę

ubezpieczoną na druku ZUS ZNCA

E. nie posiada uprawnień do recept refundowanych

 

18. Jeżeli Lekarz Ubezpieczenia Zdrowotnego zatrudniony w szpitalu lub przychodni, popełni błąd przy wystawianiu recepty refundowanej:

A. jest całkowicie zwolniony z odpowiedzialności

B. może zostać zobowiązany przez pracodawcę do zwrotu całej kwoty nienależnej refundacji

C. musi liczyć się z odpowiedzialnością dyscyplinarną

D. może zostać zobowiązany przez pracodawcę do zwrotu kosztów nienależnej refundacji do wysokości 3 miesięcznych wynagrodzeń (w przypadku zatrudnienia na umowę o pracę) lub całej kwoty nienależnej refundacji (w przypadku zatrudnienia w ramach kontraktu gospodarczego)

E. C i D

 

19. Liczba aktów prawnych regulujących kwestie wystawiania recept refundowanych wynosi obecnie:

A. 1

B. 3

C. 7

D. 10

E. powyżej 20

 

20. Aktualnie obowiązująca ustawa refundacyjna (po nowelizacji z 13.01.2012) wprowadza:

1) możliwość obowiązek zamieszczania w umowach na wystawianie recept refundowanych zapisów o karach umownych,

2) obowiązek podpisywania umów z NFZ przez wszystkich lekarzy chcących wystawiać recepty refundowane,

3) konieczność zmiany przez Ministra Zdrowia co 2 miesiące obwieszczeń w sprawie wykazów leków refundowanych,

4) odpowiedzialność karną do 8 lat pozbawienia wolności za przyjmowanie korzyści materialnych w związku z wystawianiem recept refundowanych

5) możliwość obciążania lekarza kosztami nienależnej refundacji leków, 6) znosi ważność dotychczasowych umów na wystawianie recept refundowanych z dniem 1.07.2012

A. 1,3,4,5,6

B. 2,3,4,5

C. 2,4,5,6

D. 1,5,6

E. 4,5,6

 

21. Ustawa refundacyjna zakazuje stosowania następujących zachęt skierowanych do lekarzy wystawiających leki objęte refundacją:

A. sprzedaży uwarunkowanej, upustów, rabatów

B. bonifikat, pakietów i uczestnictwa w programach lojalnościowych, darowizn

C. nagród, prezentów, upominków, wycieczek, loterii, losowań

D. wszelkich form użyczeń, transakcji wiązanych, ułatwień, zakupów lub usług sponsorowanych, wszelkiego rodzaju talonów, bonów

E. wszystkie powyższe

 

22. Ustawa refundacyjna przewiduje odpowiedzialność karną dla lekarza wystawiającego receptę refundowaną za:

A. przyjęcie korzyści majątkowej

B. przyjęcie korzyści osobistej

C. przyjęcie obietnicy korzyści majątkowej

D. przyjęcie obietnicy korzyści osobistej

E. wszystkie powyższe

 

23. Za przyjęcie korzyści osobistej związanej z wystawianiem recept refundowanych (np. zjedzenie sponsorowanego lunchu w czasie konferencji naukowej) grozi kara:

A. grzywny

B. ograniczenia wolności

C. pozbawienia wolności do 6 miesięcy

D. pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat

E. nie przewiduje się sankcji karnych za tak błahe przewinienia

 

24. Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie recept z dn. 8.03.2012r wprowadza następującą liczbę kodów uprawnień dodatkowych:

A. 9

B. 10

C. 5

D. 0

E. 16

 

25. Bezpłatne zaopatrzenie we wszystkie leki objęte decyzją o refundacji przysługuje na podstawie kodu uprawnień dodatkowych:

A. IW

B. IN

C. IB

D. ZK

E. BW

 

26. Kod uprawnień dodatkowych BW dotyczy:

A. uprawnionych do świadczeń na podstawie Ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP

B. osób spełniających kryterium dochodowe określone w Ustawie o pomocy społecznej

C.uprawnionych do świadczeń na podstawie Ustawy powszechnym obowiązku obrony RP

D. uprawnionych do świadczeń na podstawie Ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest

E. kobiet w okresie ciąży, porodu i połogu

 

27. W stanie nagłym wniosek o wydanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia określane kodem BW powinien złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta gminy:

A. świadczeniobiorca

B. świadczeniodawca który zawarł z Funduszem umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej

C. każdy świadczeniodawca udzielający świadczenia opieki zdrowotnej

D. rodzina pacjenta

E. nie ma potrzeby składania takiego wniosku

 

28. Kod uprawnień dodatkowych WP dotyczy m.in.:

A. żołnierzy zawodowych

B. żołnierzy zasadniczej służby wojskowej

C. żołnierzy pełniących służbę wojskową w ramach ogłoszonej mobilizacji

D. członków rodzin żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą

E. A i D

 

29. Recepta refundowana może być zrealizowana z następującą odpłatnością:

A. B, R, 30%, 100%

B. B, 10%, 30%, 50%

C. B, R, 30%, 50%, 100%

D. B, R, 30%, 50%

E. B, R, 30%

 

30. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept z dn. 8.03.2012 określenie odpłatności leku refundowanego może odbywać poprzez

A. wpisanie kodu oddziału wojewódzkiego NFZ

B. wpisanie symbolu P

C. niewpisanie poziomu odpłatności

D. wpisanie jednego z symboli: B, R, 30%, 50%

E. B, C, D

 

31. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept z dn. 8.03.2012 symbol P:

1) oznacza przepisanie leku z najniższą odpłatnością wynikającą z wykazu

2) oznacza przepisanie leku z najwyższą odpłatnością wynikającą z wykazu

3) oznacza lek wystawiany w chorobie przewlekłej

4) jest wpisywany w polu odpłatności,

5) jest wpisywany w polu do oznaczenia choroby przewlekłej

A. 2,4

B. 1,4

C. 3,4

D. 1,5

E. 3,5

 

32. Nowy wzór recepty wprowadzony Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept z dn. 8.03.2012 różni się od dotychczasowego:

1) rozmieszczeniem pól na oznaczenie świadczeniodawcy i świadczeniobiorcy

2) brakiem pola na oznaczenie choroby przewlekłej,

3) obecnością i rozmieszczeniem 3 kodów paskowych,

4) obecnością pól na oznaczenie odpłatności,

5) obecnością znaku wodnego

A. 1,2,3

B. 1,4,5

C. 2,3,4

D. 1,3,4

E. 2,4

 

33. Stare wzory recept określone w rozporządzeniu w sprawie recept z 2007 roku obowiązują do:

A. 31.12.2012

B. 31.12.2013

C. 30.06.2012

D. do wyczerpania zapasów recept

E. przestały obowiązywać z dniem wejścia w życie nowego rozporządzenia w sprawie recept

 

34. Zgodnie z aktualnym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie recept z dn. 8.03.2012 r. zamieszczanie na recepcie informacji i znaków nie stanowiących reklamy (np. pieczątki „Refundacja leku do decyzji NFZ”):

1) jest dozwolone

2) jest niedozwolone jeżeli informacje te i znaki nie są związane z przeznaczeniem recepty

3) uniemożliwia realizację recepty,

4) uzależnia realizację recepty od decyzji aptekarza,

5) nie może być podstawą do odmowy realizacji recepty

A. 1,3

B. 1,4

C. 1,5

D. 2,4

E. 2,5

 

35. Aptekarz ma obowiązek określenia bądź korekty następujących danych na recepcie, jeżeli nie wpisano ich, wpisano w sposób nieczytelny, błędny lub niezgodny z rozporządzeniem w sprawie recept z dn. 8.03.2012r:

1) nazwy leku

2) postaci leku

3) dawki leku

4) kodu uprawnień dodatkowych

5) odpłatności

6) oznaczenia płatnika

7) nr prawa wykonywania zawodu lekarza

8) danych pacjenta

A. 1,2,3,5,7,8

B. 2,3,4,5,7,8

C. 2,3,4,5

D. 2,4,5,8

E. 2,3,4,5,6,8

 

36. Zasady wystawiania recept na leki zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe:

A. nie różnią się od ogólnych zasad wystawiania recept

B. są regulowane przez Rozporządzenie MZ w sprawie środków odurzających (...)

C. są regulowane przez Rozporządzenie MZ w sprawie środków odurzających (...) oraz Rozporządzenie MZ w sprawie recept

D. są regulowane przepisami ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii

E. dotyczą jedynie specjalistów medycyny paliatywnej

 

37. Najważniejsze różnice dotyczące wystawiania recept na leki narkotyczne, określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje dotyczą:

1) konieczności słownego wyrażenia ilości leku (całkowitej)

2) możliwości przepisania ilości leku wystarczającej na 1-miesięczną terapię

3) możliwości przepisania ilości leku wystarczającej na 2-miesięczną terapię

4) możliwości przepisania tylko 1 leku na recepcie

5) możliwości przepisania nie więcej niż 3 leków na recepcie

6) konieczności postawienia wykrzyknika w przypadku przepisania większej dawki leku niż określona w farmakopei

A. 1,3,4

B. 1,2, 5,6

C. 2,4,6

D. 1,2,4,6

E. 1,3,5,6

 

38. Świadczeniodawca to:

A. lekarz udzielający świadczeń zdrowotnych

B. podmiot wykonujący działalność leczniczą

C. lekarz który udziela świadczeń w ramach działalności gospodarczej

D. Narodowy Fundusz Zdrowia

E. B i C

 

39. Za nieuzasadnioną odmowę udzielenia świadczenia uprawnionemu świadczeniobiorcy (np. odmowę wystawienia recepty refundowanej) NFZ może ukarać świadczeniodawcę karą w wysokości:

A. wartości świadczenia wg. wyceny NFZ

B. 1% kontraktu

C. 2% kontraktu

D. 3% kontraktu

E. NFZ nie może nałożyć takiej kary

 

40. NFZ może obciążyć świadczeniodawcę kosztami nienależnej refundacji cen leków w przypadku:

A. wystawienia recepty osobom nieuprawnionym

B. wystawienia recepty w przypadkach nieuzasadnionych

C. wystawienia recepty na druku niezgodnym z aktualnym rozporządzeniem w sprawie recept

D. udzielenia świadczenia niezgodnie z listą oczekujących

E. A i B

 

41. Obwieszczenia Ministra Zdrowia w sprawie wykazu leków refundowanych są publikowane co 2 miesiące w:

A. Dzienniku Urzędowym Ministerstwa Zdrowia

B. Monitorze Polskim

C. Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Zdrowia

D. internecie

E. Dzienniku Ustaw

 

42. Lek można przepisać jako refundowany:

A. we wszystkich wskazaniach klinicznych wynikających z aktualnej wiedzy medycznej

B. we wskazaniach klinicznych określonych w obwieszczeniu

C. we wskazaniach rejestracyjnych

D. we wskazaniach pozarejestracyjnych objętych refundacją na podstawie decyzji Ministra Zdrowia

E. B, C, D

 

43. Cena ryczałtowa leku:

1) wynosi 3,20zł,

2) wynosi 1zł,

3) dotyczy 1 opakowania leku,

4) dotyczy 1 opakowania leku, o ile nie zawiera ono więcej niż 30 dawek dobowych ustalonych przez WHO,

5) odnosi się do wysokości limitu finansowania

A) 1, 4, 5

B) 1, 3, 5

C) 2, 4

D) 2, 3, 5

E) 1,3

 

44. Wskazania rejestracyjne są to wskazania określone w:

A. ulotce leku

B. Charakterystyce Produktu Leczniczego

C. Farmakopei Polskiej

D. Pharmindexie

E. wniosku o zarejestrowanie leku

 

45. Charakterystyka Produktu Leczniczego jest to:

A. zestawienie wszystkich dostępnych informacji na temat wskazań, przeciwwskazań, działań niepożądanych danego leku

B. oficjalny dokument określony w art. 11 Prawa Farmaceutycznego, dołączony przez podmiot odpowiedzialny do wniosku o dopuszczenie produktu leczniczego do obrotu

C. informacja o leku przedstawiania w ulotce dołączonej do leku

D. informacja zawarta w rekomendacji Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych na temat oceny skuteczności leku

E. zestaw informacji o leku dostępny w fachowym piśmiennictwie medycznym

 

46. Charakterystyki Produktów Leczniczych dostępne są na stronie internetowej:

A. Ministerstwa Zdrowia

B. Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego

C. Agencji Oceny Technologii Medycznych

D. Narodowego Funduszu Zdrowia

E. Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych

 

47. Nowy wzór umowy na wystawianie recept refundowanych:

A. nie przewiduje możliwości obciążenia lekarza kosztami nienależnej refundacji ze wzgledu na usunięcie podobnych przepisów z ustawy refundacyjnej

B. wprowadza zapisy o możliwości obciążenia lekarza kosztami nieuzasadnionej refundacji tylko w przypadkach rażącego naruszenia prawa

C. wprowadza zapisy o możliwości obciążenia lekarza kosztami nienależnej refundacji leków oraz dodatkowo kary umowne

D. zastępuje zapisy o zwrocie nienależnej refundacji zapisami o karach umownych

E. zawiera ograniczenie zwrotu nienależnej refundacji do 10 tys złotych w okresie objętym kontrolą

 

48. W nowej umowie na wystawianie recept refundowanych NFZ zastrzega sobie prawo do nałożenia na lekarza kary umownej w wysokości 300zł w przypadku:

A. niezgodnego z prawem prowadzenia dokumentacji medycznej

B. wystawienia recepty w miejscu niewskazanym w umowie

C. błędnych danych pacjenta na recepcie

D. braku danych odnośnie wystawionej recepty w dokumentacji medycznej

E. wszystkie powyższe

 

49. Nowa umowa na wystawianie recept refundowanych wprowadzona Zarządzeniem 25/2012/DGL Prezesa NFZ:

A. nie przewiduje kar umownych

B. przewiduje nałożenie kary umownej tyko za jedną nieprawidłowość danego typu popełnioną w okresie objętym kontrolą

C. przewiduje sumowanie kar umownych za dany rodzaj nieprawidłowości popełnionych w okresie objętym kontrolą do wysokości 300%

D. przewiduje sumowanie się kar umownych za każdy rodzaj nieprawidłowości

E. C i D

 

50. Najpewniejszym sposobem na uniknięcie przez lekarzy praktykujących prywatnie negatywnych konsekwencji wystawiania recept refundowanych jest:

A. niezawieranie z Funduszem umowy na wystawianie recept refundowanych

B. skrupulatne przestrzeganie wszystkich przepisów zawartych w 22 aktach prawnych regulujących wystawianie recept refundowanych

C. szczegółowe sprawdzanie uprawnień pacjentów do wystawiania recept refundowanych

D. staranne dokumentowanie w historii choroby wskazań do przepisania leku

E. przepisywanie leków nieobjętych refundacją

 

Odpowiedzi

1. Odpowiedź D (art. 34 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, art. 63 pkt 13 i art. 2 ust 14 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych)

2. Odpowiedź E (art. 2 ust 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

3. Odpowiedź E (art. 5 ust. 14 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

4. Odpowiedź C (§ 9 Załącznika nr 1 do Zarządzenia 25/2012/DGL Prezesa NFZ)

5. Odpowiedź B (§ 9 Załącznika nr 1 do Zarządzenia 25/2012/DGL Prezesa NFZ)

6. Odpowiedź D

7. Odpowiedź A (§ 10 ust. 5 pkt. e Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania)

8. Odpowiedź A (§ 10 ust. 5 pkt. e Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania)

9. Odpowiedź D (§ 8 ust.1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept)

10. Odpowiedź E (§ 8 ust.1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie recept)

11. Odpowiedź B (§ 3 ust.1 pkt 2b Rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie recept) 

Przy wystawianiu recept dla osób bezdomnych lekarz powinien wskazać adres siedziby świadczeniodawcy więc w przypadku praktyki lekarskiej będzie to adres tej praktyki.

12. Odpowiedź C (§ 4 ust.2 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept)

13. Odpowiedź A (art. 63 ust. 15 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych)

14. Odpowiedź D (§ 12 ust. 5 i 6 Załącznika do Rozporządzenia MZ w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej)

15. Odpowiedź C ( Art. 42 Ustawy o zawodzie lekarza)

16. Odpowiedź B (art. 240 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

Zgodnie z treścią art. 240 ustawy o świadczeniach dowodem ubezpieczenia zdrowotnego jest każdy dokument, który potwierdza uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności dokument potwierdzający opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne.

17. Odpowiedź D (art. 67 ust 3 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

18. Odpowiedź E (art. 415 Kodeksy Cywilnego, art. 118 i 119 Kodeksy Pracy)

19. Odpowiedź E

20. Odpowiedź A (art. 48 i 54 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych)

21. Odpowiedź E (Art. 49 ust.3 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyr. medycznych)

22. Odpowiedź E (Art. 54 ust.2 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyr. medycznych)

23. Odpowiedź D (Art. 54 ust.1 i 2 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyr. medycznych)

24. Odpowiedź B (załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept)

25. Odpowiedź C (art. 46 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

26. Odpowiedź B (Art 2 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

27. Odpowiedź C (Art. 54 ust 4 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

28. Odpowiedź E (art. 133 Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczpospolitej Polskiej oraz art. 24 ust.7 pkt.2 i art. 67 ust 3 Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych

29. Odpowiedź D (§ 6 ust.1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie recept)

W ocenie Zespołu Radców Prawnych NIL prawidłowa odpowiedź to C.

30. Odpowiedź E (§ 6 ust.1 pkt. 6 i 7 Rozporządzenia Ministra zdrowia ws. recept)

31. Odpowiedź B (§ 6 ust.1 pkt. 6 Rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie recept)

32. Odpowiedź C (§ 3 ust. 5 oraz załącznik nr 6 do Rozporządzenia Ministra zdrowia w sprawie recept)

33. Odpowiedź A (§ 31 ust. 1Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept)

34. Odpowiedź E (§ 2 ust. 3 oraz § 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia ws. recept)

35. Odpowiedź B (§ 16 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept)

36. Odpowiedź C (§ 5 ust. 1 i 6 ust.1 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje)

37. Odpowiedź D (§ 6 i 7 Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje)

38. Odpowiedź E (Art. 5 pkt.41 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)

39. Odpowiedź C (§ 30 Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych)

40. Odpowiedź E (§ 31 Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych)

41. Odpowiedź A (art 37 ust 6 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów med.)

42. Odpowiedź E (art 6 ust 1 oraz art 40 ust 1 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyr. med.)

43. Odpowiedź A (art 6 ust.3 i 6 Ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyr. medycznych)

44. Odpowiedź B (art. 11 Prawa Farmaceutycznego)

45. Odpowiedź B (art. 11 Prawa Farmaceutycznego)

46. Odpowiedź E (art. 6 ust. 2 ustawy o Urzędzie Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych)

47. Odpowiedź C (§ 9 Załącznika nr 1 do Zarządzenia 25/2012/DGL Prezesa NFZ)

48. Odpowiedź E (§ 9 Załącznika nr 1 Zarządzenia 25/2012/DGL Prezesa NFZ)

49. Odpowiedź E (§ 9 Załącznika nr 1 Zarządzenia 25/2012/DGL Prezesa NFZ)

50. Odpowiedź A (instynkt samozachowawczy)

 

Test przeznaczony jest do nieodpłatnego udostępnienia w środowisku lekarskim w celach edukacyjnych. Niedozwolone jest komercyjne wykorzystywanie testu w jakiejkolwiek formie.

Maciej Jędrzejowski

mjedrzejowski@ozzl.org.pl

Opublikował: Katarzyna Strzałkowska

Data: 2012-05-11 19:26:55