1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Uchwały podjęte podczas XII Krajowego Zjazdu Lekarzy

XII Krajowy Zjazd Lekarzy podjął 19 uchwał:

- w sprawie programu obrad XII Krajowego Zjazdu Lekarzy
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Naczelnej Rady Lekarskiej za okres 2010-2014
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Naczelnej Komisji Rewizyjnej za okres 2010-2014
- w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej
za okres 2010-2014
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres 2010-2014
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Naczelnego Sądu Lekarskiego za okres 2010-2014
- w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Komisji Wyborczej za okres 2010-2014
- w sprawie programu samorządu lekarskiego na lata 2014-2017
- w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wewnętrznego
urzędowania sądów lekarskich
- w sprawie ustawy refundacyjnej
- w sprawie przeprowadzenia szczegółowej analizy i podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów ubezpieczeniowych
- w sprawie przeprowadzenia szczegółowej analizy i podjęcie działań mających
na celu zmianę przepisów podatkowych
- w sprawie zobowiązania Naczelnej Rady Lekarskiej do udzielania wsparcia finansowego lekarzom z Ukrainy
- w sprawie odpisu finansowego na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej
- w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany regulacji prawnych   i administracyjnych dotyczących nabytych przez lekarzy umiejętności
- w sprawie podjęcia działań zmierzających do zachowania instytucji tajemnicy lekarskiej w Polsce
- w sprawie ustalenia wynagrodzeń lekarzy
- w sprawie oświadczeń o braku konfliktu interesów w procedurze zamówień Naczelnej Izby Lekarskiej
- w sprawie możliwości zatrudniania lekarza przez lekarza w praktyce lekarskiej

 

UCHWAŁA Nr 1
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie programu obrad XII Krajowego Zjazdu Lekarzy

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 779) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Przyjmuje się program obrad XII Krajowego Zjazdu Lekarzy, stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik do uchwały Nr 1
XII Krajowego Zjazdu Lekarzy

PROGRAM OBRAD XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
20-22 marca 2014 r.

Czwartek 20 marca 2014 r.

16.00 - Otwarcie części oficjalnej XII Krajowego Zjazdu Lekarzy (Prezes NRL)

1.    Hołd pamięci zmarłych lekarzy
2.    Wystąpienie oficjalnych gości
3.    Wręczenie odznaczeń „Meritus pro Medicis”
4.    Wręczenie dyplomów najlepszym sportowcom wśród lekarzy

18.00 - Otwarcie części roboczej XII Krajowego Zjazdu Lekarzy (Prezes NRL)

1.    Wybory Przewodniczącego XII Krajowego Zjazdu Lekarzy
2.    Wybory wiceprzewodniczących i sekretarzy XII Krajowego Zjazdu Lekarzy
3.    Uchwalenie porządku obrad XII Krajowego Zjazdu Lekarzy
4.    Wybory Komisji Mandatowej XII Krajowego Zjazdu Lekarzy
5.    Wybory Komisji Regulaminowej XII Krajowego Zjazdu Lekarzy
6.    Ogłoszenie składu Komisji Wyborczej XII Krajowego Zjazdu Lekarzy przez przewodniczącego Krajowej Komisji Wyborczej
7.    Wybory Komisji Uchwał i Wniosków XII Krajowego Zjazdu Lekarzy
8.    Wybory Komisji Skrutacyjnych XII Krajowego Zjazdu Lekarzy (do wyboru prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej)
9.    Informacja Komisji Wyborczej o trybie oraz terminach zgłaszania kandydatów na stanowiska funkcyjne i do organów Naczelnej Rady Lekarskiej i Krajowej Komisji Wyborczej
10.    Komunikat Komisji Uchwał i Wniosków o trybie zgłaszania projektów uchwał i wniosków
11.     Sprawozdanie Komisji Mandatowej
12.    Sprawozdanie kadencyjne Naczelnej Rady Lekarskiej (Prezes NRL)
13.    Informacja o działalności finansowej Naczelnej Izby Lekarskiej (Skarbnik NRL)
14.    Sprawozdanie kadencyjne Naczelnej Komisji Rewizyjnej (Przewodniczący NKR)
15.    Dyskusja nad sprawozdaniami Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnej Komisji Rewizyjnej
16.    Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Naczelnej Rady Lekarskiej
17.    Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania Naczelnej Komisji Rewizyjnej
18.    Głosowanie w sprawie udzielenia Naczelnej Radzie Lekarskiej absolutorium za okres kadencji 2010-2014
19.    Sprawozdanie kadencyjne Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej (NROZ)
20.    Dyskusja nad sprawozdaniem kadencyjnym Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
21.    Głosowanie nad uchwałą o przyjęciu sprawozdania Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
22.    Sprawozdanie kadencyjne Naczelnego Sądu Lekarskiego (Przewodniczący NSL)
23.    Dyskusja nad sprawozdaniem kadencyjnym Naczelnego Sądu Lekarskiego
24.    Głosowanie nad przyjęciem sprawozdania kadencyjnego Naczelnego Sądu Lekarskiego
25.    Sprawozdanie kadencyjne Krajowej Komisji Wyborczej (Przewodniczący KKW)
26.    Dyskusja nad sprawozdaniem kadencyjnym Krajowej Komisji Wyborczej
27.    Głosowanie nad uchwałą o przyjęciu sprawozdania Krajowej Komisji Wyborczej

UWAGA: w przypadku nie zrealizowania zaplanowanego w tym dniu programu roboczego Zjazdu, obrady w piątek rozpoczną się od pierwszego niezrealizowanego punktu programu obrad

Piątek 21 marca 2014 r.

9.00 – rozpoczęcie obrad

1.    Wybory Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej:
1)    przedstawienie list kandydatów na Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej przez Krajową Komisję Wyborczą oraz głosowanie w sprawie zamknięcia list kandydatów;
2)    prezentacja kandydatów na stanowiska:
a)    Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej,
b)    Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej,
c)    głosowanie na kandydatów na Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej.
2.    Wybór Komisji Skrutacyjnych (do wyboru członków pozostałych organów Naczelnej Izby Lekarskiej i Krajowej Komisji Wyborczej)
3.    Ogłoszenie wyników wyborów na Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej i Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
4.    Wybory do Naczelnej Rady Lekarskiej:
1)    przedstawienie list kandydatów oraz głosowanie w sprawie ich zamknięcia,
2)    głosowanie
5.    Ogłoszenie wyników wyborów głosowania do Naczelnej Rady Lekarskiej
6.    Wybory do pozostałych organów Naczelnej Izby Lekarskiej, zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowej Komisji Wyborczej:
1)    przedstawienie list kandydatów oraz głosowanie w sprawie ich zamknięcia,
2)    głosowanie
7.    Ogłoszenie wyników wyborów głosowania do pozostałych organów Naczelnej Izby Lekarskiej, zastępców Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej i Krajowej Komisji Wyborczej
8.    Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał przedstawionymi przez Komisję Uchwał i Wniosków

Sobota 22 marca 2014 r.

9.00 – rozpoczęcie obrad

1.    Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej
2.    Wystąpienie nowo wybranego Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej
3.    Dyskusja i głosowanie nad projektami uchwał przedstawionymi przez Komisję Uchwał   i Wniosków

Zamknięcie obrad XII Krajowego Zjazdu Lekarzy.

 

UCHWAŁA Nr 2
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Naczelnej Rady Lekarskiej za okres 2010-2014


Na podstawie art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz 1708, z 2011 r. Nr 112, poz 654 i Nr 113, poz 657 oraz z 2013 r. poz. 779), po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Naczelnej Rady Lekarskiej w latach 2010-2014, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie kadencyjne Naczelnej Rady Lekarskiej za okres 2010-2014.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 3
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Naczelnej Komisji Rewizyjnej za okres 2010-2014


Na podstawie art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz 1708, z 2011 r. Nr 112, poz 654 i Nr 113, poz 657 oraz z 2013 r. poz. 779), po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Naczelnej Komisji Rewizyjnej w latach 2010-2014, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie kadencyjne Naczelnej Komisji Rewizyjnej za okres 2010-2014.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA Nr 4
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 20 marca 2014 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej za okres 2010-2014


Na podstawie art. 38 pkt 4 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz 1708, z 2011 r. Nr 112, poz 654 i Nr 113, poz 657 oraz z 2013 r. poz. 779), po rozpatrzeniu wniosku Naczelnej Komisji Rewizyjnej, zgłoszonego na podstawie art. 43 ust. 2 pkt 5 ustawy, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Udziela się absolutorium Naczelnej Radzie Lekarskiej za okres kadencji w latach 2010-2014.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA Nr 5
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres 2010-2014


Na podstawie art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz 1708, z 2011 r. Nr 112, poz 654 i Nr 113, poz 657 oraz z 2013 r. poz. 779), po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w latach 2010-2014, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie kadencyjne Naczelnego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej za okres 2010-2014.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UCHWAŁA Nr 6
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Naczelnego Sądu Lekarskiego za okres 2010-2014


Na podstawie art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 779), po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Naczelnego Sądu Lekarskiego w latach 2010-2014, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie kadencyjne Naczelnego Sądu Lekarskiego za okres 2010-2014.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

UCHWAŁA Nr 7
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania kadencyjnego Krajowej Komisji Wyborczej za okres 2010-2014


Na podstawie art. 38 pkt 3 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 779), po rozpatrzeniu sprawozdania z działalności Krajowej Komisji Wyborczej w latach 2010-2014, uchwala się, co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie kadencyjne Krajowej Komisji Wyborczej za okres 2010-2014.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


UCHWAŁA Nr 8
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie programu samorządu lekarskiego na lata 2014-2017


XII Krajowy Zjazd Lekarzy obradujący w dniach 20-22 marca 2014 r. w Warszawie:
    obserwując liczne nieprawidłowości w systemie ochrony zdrowia, które dotykają obywateli i prowadzą do utraty ich zaufania do systemu, oraz do lekarzy, lekarzy dentystów i innych pracowników medycznych,
    podkreślając rolę samorządu lekarskiego w reprezentowaniu interesów środowiska lekarzy i lekarzy dentystów, a także interesów pacjentów oraz w znajdowaniu rozwiązań systemowych najlepiej służących jakości opieki zdrowotnej,
    uznając rolę samorządu lekarskiego jako partnera władz politycznych i administracyjnych, zarówno w skali kraju, jak i w regionach oraz środowiskach lokalnych,
    dostrzegając ciągle skandalicznie niski poziom wynagradzania wielu pracowników opieki zdrowotnej, stymulujący emigrację zarobkową, ograniczający dostęp do podyplomowego kształcenia młodych lekarzy i lekarzy dentystów oraz masowe odchodzenie od niektórych zawodów medycznych,
    rozumiejąc oczekiwania lekarzy i lekarzy dentystów wobec izb lekarskich, które reprezentują całe środowisko, postanawia, że samorząd lekarski w latach 2014-2017 w szczególności będzie:
1)    wśród spraw dotyczących finansowania ochrony zdrowia:
a)    nadal domagać się wzrostu publicznych nakładów na ochronę zdrowia co najmniej do wysokości porównywalnej z większością krajów europejskich, jako podstawowego warunku poprawy dostępności i jakości opieki zdrowotnej oraz  bezpieczeństwa pacjentów, a także doprowadzenia do godnych warunków pracy osób pracujących w opiece zdrowotnej,
b)    kontynuować działania na rzecz stworzenia korzystniejszych regulacji podatkowych, w szczególności wprowadzenia zerowej stawki VAT na usługi zdrowotne, a także umożliwienia uznania za koszty uzyskania przychodu wszelkich wydatków związanych z doskonaleniem zawodowym,
c)    domagać się wprowadzenia, z udziałem samorządu lekarskiego, systemu definiowania i wartościowania procedur i świadczeń medycznych, który pozwoli na adekwatną do kosztów wycenę świadczeń zdrowotnych, a w szczególności określenie i wycenę pracy lekarzy i lekarzy dentystów,
d)    zabiegać o zmianę systemu finansowania kształcenia specjalistycznego w taki sposób, aby jego prowadzenie i nadzór nad szkoleniem nie stanowiły dodatkowego obciążenia finansowego jednostek ochrony zdrowia;
2)    wśród spraw dotyczących organizacji opieki zdrowotnej:
a)    zwiększyć aktywność samorządu lekarskiego w zakresie opiniowania i proponowania rozwiązań prawno-organizacyjnych dotyczących systemu ochrony zdrowia,
b)    zabiegać o utworzenie niezależnej instytucji ustalającej zakres świadczeń gwarantowanych możliwych do sfinansowania ze środków publicznych,
c)    domagać się zapewnienia udziału przedstawicieli samorządu lekarskiego w podejmowaniu decyzji dotyczących ustalania sprawiedliwych, precyzyjnych i jasnych, jednolitych dla całego kraju zasad zawierania kontraktów na świadczenia zdrowotne oraz kontroli ich wykonywania;
3)    wśród spraw dotyczących środowiska lekarzy:
a)    zabiegać o takie rozwiązania prawne, które, nie naruszając dobrze pojętego interesu publicznego, będą służyły wolnemu od nacisków administracyjnych, godnemu wykonywaniu zawodów lekarza i lekarza dentysty,
b)    upowszechniać znajomość i praktyczne stosowanie zasad etyki lekarskiej wśród lekarzy i lekarzy dentystów,
c)    dokonywać systematycznego przeglądu przepisów i praktyk, w tym procesu certyfikowania umiejętności w celu zabezpieczenia lekarzy i lekarzy dentystów przed tworzeniem nieuzasadnionych barier administracyjnych ograniczających wykonywanie zawodów lekarza i lekarza dentysty;
4)    wśród spraw dotyczących kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów:
a)    zabiegać o zwiększenie limitów przyjęć na studia kształcące lekarzy,
b)    kontynuować wysiłki na rzecz utrzymania stażu podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów,
c)    zabiegać o zapewnienie każdemu lekarzowi i lekarzowi dentyście jak najlepszych warunków doskonalenia zawodowego, w szczególności specjalizowania się w wybranej przez siebie dziedzinie medycyny,
d)    nadal zabiegać o przekazanie samorządowi organizacji doskonalenia zawodowego: stażu podyplomowego, specjalizowania się, zdobywania kwalifikacji w węższych dziedzinach medycyny oraz ustawicznego doskonalenia zawodowego,
e)    podejmować wysiłki na rzecz ułatwiania członkom lekarzom i lekarzom dentystom (szczególnie młodym) doskonalenia się (ze szczególnym uwzględnieniem tzw. umiejętności miękkich oraz znajomości prawa medycznego) poprzez organizowanie przez izby kursów, wspieranie finansowe wysiłków lekarzy i lekarzy dentystów w tym zakresie, wspieranie organizowania szkoleń wewnętrznych itp.,
f)      zacieśniać współpracę z naukowymi towarzystwami lekarskimi, zwłaszcza w zakresie programów specjalizacyjnych i standardów postępowania;
5)    wśród spraw dotyczących działania samorządu lekarskiego:
a)    bronić dobrego wizerunku środowiska lekarskiego i dobrego imienia każdego lekarza i lekarza dentysty, zwłaszcza tam, gdzie wymaga to interwencji w środkach masowego przekazu oraz wsparcia prawnego w tym zakresie,
b)    inicjować tworzenie instytucji lekarskich działających na polu wzajemnej pomocy, ubezpieczeń, ubezpieczeń emerytalnych, oszczędnościowo-pożyczkowych itp. oraz wspierać już istniejące,
c)     otaczać opieką koleżeńską lekarzy seniorów w zakresie, jakiego potrzebują i oczekują,
c)    wspierać młodych członków samorządu szczególnie poprzez popieranie ich dążeń do rozwoju zawodowego, pomoc w poszukiwaniu odpowiedniej pracy, sprawiedliwych sposobów zatrudnienia, interwencje w sprawach pracowniczo-zawodowych itp.,
d)    pomagać kolegom, którzy znaleźli się w trudnych sytuacjach życiowych, a także ich rodziny.


Uchwała Nr 9
XII Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu wewnętrznego
urzędowania sądów lekarskich


Na podstawie art. 38 pkt 5 lit. g ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657 oraz 2013 r. poz. 779) uchwala się, co następuje:

§ 1.
W uchwale nr 11 X Krajowego Zjazdu Lekarzy z 29 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu wewnętrznego urzędowania sądów lekarskich w załączniku wprowadza się następujące zmiany:

1)    w § 4 ust. 6 otrzymuje brzmienie:
„6. Przewodniczący sądu przedstawia co roku odpowiednio okręgowej radzie lekarskiej lub Naczelnej Radzie Lekarskiej informację o działalności sądu oraz przedstawia sprawozdanie kadencyjne odpowiednio na okręgowym zjeździe lekarzy lub Krajowym Zjeździe Lekarzy.”;

2)    § 8 skreśla się;

3)    w § 9 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
„5. Zażalenia na postanowienia rzecznika kończące postępowanie w sprawie sąd rozpatruje na posiedzeniu jawnym w składzie trzyosobowym. Niestawiennictwo stron nie wstrzymuje biegu posiedzenia.”;

4)    w § 18 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Jeżeli obwiniony lekarz, któremu doręczono wezwanie, nie stawi się na rozprawie, sąd może prowadzić postępowanie bez jego udziału, a jeżeli nie stawił się również obrońca, sąd może prowadzić rozprawę pod nieobecność.”;

5)    w § 23 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Świadkowie, biegli lub specjaliści zamieszkali poza miejscowością, która jest siedzibą sądu, mogą być przesłuchiwani w trybie pomocy prawnej przez właściwy miejscowo okręgowy sąd lekarski. Przewodniczący zleca przesłuchanie świadka, biegłego lub specjalisty wyznaczonemu członkowi składu orzekającego.”;

6)    w § 24 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Wniosek rzecznika w przedmiocie tymczasowego zawieszenia prawa wykonywania zawodu albo ograniczenia zakresu czynności w wykonywaniu zawodu lekarza sąd rozpoznaje na posiedzeniu jawnym. O terminie posiedzenia powiadamia się strony, których obecność nie jest obowiązkowa.”

7)    w § 48:
a)    ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„Sąd z urzędu uzasadnia na piśmie orzeczenia i postanowienia, od których przysługuje środek odwoławczy oraz kończące postępowanie w sprawie.”,
b)    ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„Odpisy orzeczeń i postanowień sądu, od których przysługuje środek odwoławczy oraz kończące postępowanie, wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o przysługujących środkach odwoławczych, terminach i trybie ich wniesienia, doręcza się stronom oraz obrońcy obwinionego lekarza, jeżeli w sprawie został ustanowiony.”.

§ 2
Do spraw wszczętych i niezakończonych prawomocnie przed wejściem w życie niniejszej uchwały stosuje się przepisy uchwały, o której mowa w § 1, w brzmieniu obowiązującym przed wejściem w życie niniejszej uchwały.

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała Nr 10
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie ustawy refundacyjnej

XII Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do zintensyfikowania działań, mających na celu zmianę przepisów ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych i innych ustaw, poprzez wykreślenie przepisów mówiących o konieczności podpisywania przez lekarza lub lekarza dentystę umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia upoważniającej do wystawiania recept na leki refundowane.

UCHWAŁA Nr 11
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia szczegółowej analizy i podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów ubezpieczeniowych


XII Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do przeprowadzenia szczegółowej analizy i podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów ubezpieczeniowych, rzutujących na nieuwzględnianie przy ustalaniu prawa do emerytury i renty działalności na rzecz samorządu lekarskiego.


UCHWAŁA Nr 12
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia szczegółowej analizy i podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów podatkowych


XII Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do przeprowadzenia szczegółowej analizy i podjęcie działań mających na celu zmianę przepisów podatkowych, które wpływają na opodatkowanie lekarzy uczestniczących w obowiązkowych szkoleniach, organizowanych dla nich nieodpłatnie przez samorząd lekarski.


UCHWAŁA Nr 13
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie zobowiązania Naczelnej Rady Lekarskiej do udzielania wsparcia finansowego lekarzom z Ukrainy


XII Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do przeznaczenia kwoty w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) rocznie na wsparcie finansowe dla lekarzy pochodzenia polskiego z Ukrainy na ich udział  w sympozjach i konferencjach medycznych organizowanych w Polsce.

UCHWAŁA Nr 14
XII Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie odpisu finansowego na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej


Na podstawie art. 38 pkt 9 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. Nr 219, poz. 1708, z 2011 r. Nr 112, poz. 654 i Nr 113, poz. 657 oraz z 2013 r. poz. 779) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustanowić wysokość odpisu finansowego wnoszonego przez okręgowe izby lekarskie na rzecz Naczelnej Izby Lekarskiej w wysokości 15% od kwoty składek, które wpłynęły na konta w okręgowych izbach lekarskich w poprzednim miesiącu kalendarzowym.
§ 2.
Uchwala wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2014 r.

 

UCHWAŁA Nr 15
XII Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie podjęcia działań zmierzających do zmiany regulacji prawnych i administracyjnych dotyczących nabytych przez lekarzy umiejętności

XII Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do podjęcia działań zmierzających do zmiany regulacji prawnych i administracyjnych dotyczących nabytych przez lekarzy umiejętności w następujący sposób:
1)    uznania umiejętności lekarzy specjalistów, potwierdzonych zdaniem egzaminu specjalizacyjnego, bez obligowania ich do poddawania się kolejnemu egzaminowi z zakresu, z którego byli już egzaminowani,
2)    uznania umiejętności pozostałych lekarzy, którzy w oparciu o obowiązujące uprzednio przepisy i zasady kształcenia podyplomowego odbyli szkolenia w uprawnionych do tego ośrodkach klinicznych, co zostało potwierdzone stosownymi certyfikatami i zaświadczeniami bez obligowania tych lekarzy do poddawania się kolejnemu egzaminowi, czy też odbywania ponownych szkoleń.
Przepisy odnoszące się do kształcenia podyplomowego lekarzy oraz nabywania przez nich pewnych szczegółowych umiejętności w żadnym przypadku nie powinny podważać praw nabytych lekarzy, w tym ich prawa do wykonywania wyuczonego zawodu oraz nie powinny naruszać zasady nie działania prawa wstecz.

UCHWAŁA Nr 16
XII Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie podjęcia działań zmierzających do zachowania instytucji tajemnicy lekarskiej w Polsce


XII Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do podjęcia aktywnych działań zmierzających do zachowania nienaruszalności instytucji tajemnicy lekarskiej oraz praw pacjenta, zagrożonych działaniami organów administracji państwowej, w tym w ramach postępowań podatkowych prowadzonych w stosunku do lekarzy, a które nie są związane z pacjentem i nie dotyczą jego interesu prawnego i faktycznego.
W szczególności XII Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do podjęcia działań, mających na celu wykluczenie możliwości domagania się przez organy administracji publicznej informacji o pacjencie na podstawie przepisów art. 155 i art. 262 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.


UCHWAŁA Nr 17
XII Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 21 marca 2014 r.
w sprawie ustalenia wynagrodzeń lekarzy


XII Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do zwrócenia się do kompetentnych instytucji o wdrożenie działań prowadzących do ustawowego ustalenia struktury wynagrodzeń lekarzy zatrudnionych w szpitalach publicznych, jednolitej dla całego kraju, z uwzględnieniem płacy minimalnej proporcjonalnej do zarobków lekarzy w innych sektorach ochrony zdrowia i w państwach Unii Europejskiej.

UCHWAŁA Nr 18
XII Krajowego Zjazdu Lekarzy
z dnia 21 marca 2014 r.


w sprawie oświadczeń o braku konfliktu interesów w procedurze zamówień Naczelnej Izby Lekarskiej
XII Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do wprowadzenia oświadczeń o braku konfliktu interesów w procedurze zamówień na wykonanie usług lub dokonanie zakupów przez Naczelną Izbę Lekarską.

UCHWAŁA Nr 19
XII KRAJOWEGO ZJAZDU LEKARZY
z dnia 22 marca 2014 r.
w sprawie możliwości zatrudniania lekarza przez lekarza w praktyce lekarskiej


XII Krajowy Zjazd Lekarzy zobowiązuje Naczelną Radę Lekarską do podjęcia intensywnych działań zmierzających do zmiany art. 53 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty w zakresie możliwości zatrudniania lekarza przez lekarza w indywidualnej praktyce lekarskiej indywidualnej specjalistycznej praktyce lekarskiej oraz grupowej praktyce lekarskiej.
Powołany powyżej przepis, obowiązujący od wielu lat, uniemożliwia indywidualnie praktykującym lekarzom zatrudnienie innych lekarzy w prawnie dopuszczalnych formach.

Opublikował: Milena Kruszewska

Data: 2014-03-25 09:39:58