1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Utrudnienia w Systemie Monitorowania Kształcenia – list Prezesa NRL do Ministra Zdrowia

Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Maciej Hamankiewicz zwrócił się do Ministra Zdrowia Konstantego Radziwiłła z prośbą o pilne objęcie nadzorem Systemu Monitorowania Kształcenia (SMK) i podjęcie działań mających na celu usunięcie istotnych wad działania systemu SMK, w ramach którego lekarze i lekarze dentyści składają wnioski o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego.

Do Naczelnej Izby Lekarskiej trafiły bardzo niepokojące sygnały, informujące o tym, że lekarze ubiegający się o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego doznają poważnych utrudnień w złożeniu wniosku.

Problemy, które zostały zgłoszone:

1) Nie ukazała się jeszcze instrukcja obsługi SMK w sprawie składania wniosków. Taki stan rzeczy – przy wprowadzeniu nowego systemu składania wniosków – znacznie utrudnia działanie osobom, które chcą ubiegać się o specjalizację.

2) Lekarze muszą przedłożyć "skan potwierdzony za zgodność z oryginałem" – przez notariusza bądź urząd wydający. Taka procedura jest po pierwsze nadmiernie uciążliwa dla lekarzy, po drugie lekarze ubiegający się o specjalizację słusznie podnoszą, że takie określenie wprowadza w błąd, bo chodzi w istocie o skan dokumentu potwierdzonego za zgodność z oryginałem.

3) Zgłoszono również, że osoby zdające LEK w dniu 23 września 2017 r. nie będą mogły uzupełnić wniosku o odbywanie szkolenia specjalizacyjnego o skan świadectwa złożenia LEK, ponieważ świadectwo egzaminu otrzymają dopiero 21 dni od dnia złożenia egzaminu, czyli dopiero około 16 października.

4) Osoby składające wniosek wskazują, że nie ma jeszcze urzędowych informacji, czy konieczne jest dołączenie do wniosku o specjalizację skanu dokumentu potwierdzającego średnią ocen uzyskaną w trakcie studiów oraz jaki dokument należy ewentualnie przedłożyć celem wykazania tej średniej.

5) Nie jest jeszcze wiadomo, w jaki sposób do elektronicznego wniosku o rozpoczęcie specjalizacji można dołączyć dokumenty dodatkowe np. zaświadczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do kontynuowania dotychczasowej specjalizacji.

6) Z uwagi na dotychczasowe trudności w przyjmowaniu przez system SMK wniosków jednostek ubiegających się o nowe miejsca szkoleniowe, przy jednoczesnej odmowie przyjmowania wniosków papierowych, istnieje poważne ryzyko, że liczba miejsc szkoleniowych będzie niewystarczająca. Zgłaszając ten problem chciałbym, aby natychmiast podjęto działania, które zapobiegną sytuacji,  w której wiele osób chcących rozpocząć specjalizację w jednostkach ubiegających się o nowe miejsca szkoleniowe nie będzie mogło rozpocząć specjalizacji w wybranej przez siebie jednostce z powodu usterek w działaniu SMK.

Jak podkreślił Prezes NRL jest dla samorządu lekarskiego rzeczą oczywistą, że techniczne wymagania systemu przyjmującego wnioski o odbywanie specjalizacji nie mogą utrudniać lekarzom dostępu do specjalizacji.

Opublikował: Katarzyna Strzałkowska

Data: 2017-09-08 21:37:48