1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Uwagi NRL do projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Podczas Nadzwyczajnego Posiedzenia Naczelnej Rady Lekarskiej 22 lutego 2019 r., które w całości poświęcone było omówieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz aktów wykonawczych do ustawy, NRL przyjęła stanowisko zgłaszające uwagi w zakresie kształcenia podyplomowego i prawa pracy. Proponowane zmiany mają na celu podniesienie jakości kształcenia i wykonywania zawodu, wychodząc naprzeciw społecznym potrzebom. W przyjętym stanowisku zawarto oczekiwanie pilnego przystąpienia do prac nad projektem ustawy z uwzględnieniem zgłoszonych poprawek NRL i natychmiastowego wprowadzenia go na ścieżkę legislacyjną.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2019-03-04 16:28:39