1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Wzór skargi do GIODO

Poniżej zamieszczony został wzór skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na bezprawne przetwarzanie danych osobowych do wykorzystania w związku z działalnością firm prowadzących rankingi lekarzy i lekarzy dentystów i przetwarzających ich dane osobowe bez zgody tych osób. Naczelna Izba Lekarska prowadzi w tej sprawie korespondencję z Generalnym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych od 2008 r. Dotychczas GIODO stało na stanowisku, iż przetwarzanie danych osobowych lekarzy i lekarzy dentystów bez ich zgody jest co do zasady legalne, gdyż jest realizacją uzasadnionego celu jakim jest możliwość społecznej kontroli osób wykonujących zawody zaufania publicznego.

W czerwcu 2013 r. Prezes NRL złożył w imieniu Naczelnej Izby Lekarskiej skargę na działanie takich firm wskazując na odmienną, od dotychczas prezentowanej przez GIODO, interpretację działań podmiotów przetwarzających dane osobowe osób wykonujących określone zawody w innych państwach UE. Po analizie skargi Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych stwierdził, iż skarżącym i tym samym stroną w postępowaniu wszczętym przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych może być jedynie osoba fizyczna, której dane osobowe są przetwarzane. Taka interpretacja uniemożliwiła występowanie Naczelnej Izbie Lekarskiej w postępowaniach prowadzonych w tym zakresie przez GIODO na prawach strony. Wobec powyższego w oparciu o treść skargi wniesionej przez Prezesa NRL opracowany został poniższy wzór, który może zostać wykorzystany przez indywidualnych lekarzy i lekarzy dentystów.

Ze względów oczywistych nie możemy w tej chwili przesądzać, czy Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych podzieli zastrzeżenia Naczelnej Izby Lekarskiej i argumentację zawartą we wzorze skargi i tym samym, czy wniesiona skarga będzie skuteczna.

Wniesienie skargi do GIODO wiąże się z koniecznością uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 10 zł, płatnej na rachunek bankowy Dzielnicy Śródmieście m. st. Warszawy, ul. Nowogrodzka 43, 00 – 691 Warszawa, Nr konta: 60 1030 1508 0000 0005 5001 0038. W tytule wpłaty, wraz z treścią – opłata skarbowa za.. .- należy zamieścić skrót GIODO.

Więcej szczegółowych informacji na temat składania skarg dostępnych jest na stronie http://www.giodo.gov.pl/579/.

Opublikował: Milena Kruszewska

Data opublikowania: 2014-03-20 19:22:02