1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Dla lekarzy i lekarzy dentystów

Centralna Ewidencja Punktów Edukacyjnych (CEPE)

CEPE jest rozwiązaniem organizacyjno-informatycznym Naczelnej Izby Lekarskiej przeznaczonym do obsługi zagadnień związanych z ewidencją punktów doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów. Jest platformą komunikacji między Podmiotami Prowadzącym Kształcenie Podyplomowe, a Okręgowymi Izbami Lekarskimi

Najprościej - CEPE służy Podmiotom Prowadzącym (akredytowane przez Izbę) Kształcenie Podyplomowe do przesłania Okręgowej Izbie Lekarskiej informacji o zdobytych przez lekarza, lekarza dentystę punktach edukacyjnych.

Każdy lekarz i lekarz dentysta uczestnicząc w akredytowanym zdarzeniu edukacyjnm (kursie, szkoleniu, konferencji, itd.) ma możliwość uzyskania punktów edukacyjnych, których suma po upływie okresu rozliczeniowego decyduje o zaliczeniu obowiązku doskonalenia zawodowego. Obowiązujące aktualnie przepisy obligują następnie lekarzy i lekarzy dentystów do dostarczenia do Okręgowej Izby Lekarskiej dokumentu poświadczającego udział w zdarzeniu edukacyjnym i liczbę zdobutych punktów.

CEPE daje możliwość przesłania elektronicznie infomacji o uczestnikach i uzyskanych punktach, niezależnie od wydawanych przez Podmiot zaświadczeń, certyfikatów, itp.
Dlatego jeśli mają Państwo do wyboru zdarzenie edukacyjne oferowane przez Podmiot korzystający z CEPE, to rekomendujemy taki Podmiot jako wspólpracujący z samorządem w sprawach ewidencji punktów edukacyjnych.