1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania

Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończyliśmy rekrutację do projektu „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych”.

W dniach 15-16.06.2019 odbyło się ostatnie szkolenie organizowane w ramach projektu i nie przewidujemy dodatkowych terminów.

Państwu, którzy uczestniczyli w projekcie, bardzo dziękujemy za udział i zapraszamy do kolejnych projektów.

Biuro Projektu

Zdrowa Administracja

Szkolenie organizowane jest w ramach projektu „Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych”, który realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie ogólnopolskich szkoleń skierowanych do 800 pracowników administracyjnych i zarządzających podmiotami leczniczymi (w tym 240 osób zatrudnionych w POZ), którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są doskonaleniem i rozwijaniem zdolności analitycznych, audytu wewnętrznego i komunikacji w jednostkach systemu ochrony zdrowia. Nadrzędnym i długofalowym rezultatem realizowanych szkoleń będzie wzrost jakości usług medycznych, czyli głównego elementu charakteryzującego system opieki zdrowotnej i jego głównych interesariuszy: pacjentów, personelu medycznego (lekarski i pielęgniarski) oraz pomocniczego, placówek medycznych – reprezentowanych przez osoby zarządzające, płatnika (Narodowy Fundusz Zdrowia i inne instytucje finansujące).
W ramach projektu przewidziano realizację 720 godzin szkoleń z zakresu audytu wewnętrznego oraz antykorupcji w ochronie zdrowia.
Pozostałym formami wsparcia przewidzianymi w ramach projektu są szkolenia z zakresu zarządzania, prawa medycznego oraz komunikacji - łącznie 1500 godzin szkoleniowych. Dodatkowo uczestnicy będą mogli skorzystać z indywidualnych konsultacji eksperckich.

Objęcie kompleksowym wsparciem szkoleniowym pracowników podmiotów leczniczych odpowiedzialnych za realizację działań organizacyjnych, finansowych oraz merytorycznych, będzie miało bezpośredni wpływ na poprawę dostępności, jakości i efektywności ekonomicznej w ochronie zdrowia.
Cel główny zostanie osiągnięty w wyniku realizacji następujących celów szczegółowych:
- Poprawa funkcjonowania podmiotów leczniczych poprzez szkolenia z zakresu efektywności wykorzystania środków, lepszego zarządzania zasobami oraz kształtowanie umiejętności analitycznych niezbędnych przy planowaniu strategicznym.
- Podniesienie i uzupełnienie wiedzy uczestników szkoleń w zakresie przepisów prawa finansowego, zasad funkcjonowania ochrony zdrowia i finansowania świadczeń opieki zdrowotnej, zasad sprawozdawczości dotyczącej ww. świadczeń dla NFZ.
- Zdobycie wiedzy nt. optymalizacji kosztów działalności w zakresie kapitału ludzkiego, w ramach szkoleń z zakresu zarządzania zasobami i rachunkowości.
- Wzmocnienie potencjału osób odpowiedzialnych za zarządzanie placówkami medycznymi poprzez nabycie umiejętności maksymalizowania stopnia wykorzystania posiadanych zasobów oraz generowanie dodatnich wyników finansowych w warunkach ograniczonych źródeł finansowania.
- Ograniczenie liczby błędnych decyzji poprzez zdobycie wiedzy z zakresu prawa medycznego i poprawę komunikacji wewnętrznej.
- Nabycie umiejętności oraz wiedzy z zakresu komunikacji z pacjentami, kształtowanie poczucia odpowiedzialności za jakość obsługi pacjentów oraz dbanie o wizerunek podmiotu leczniczego, dzięki szkoleniom poświęconych komunikacji interpersonalnej.

Poszerzenie oraz ugruntowanie wiedzy z zakresu zarządzania i kontroli w systemie ochrony zdrowia, przyczyni się do wzrostu jakości oferowanych usług przez podmioty medyczne, oraz zwiększenia liczby pacjentów uzyskujących dostęp do skuteczniejszego leczenia. Szkolenia z zakresu komunikacji między poszczególnymi pracownikami (personelem lekarskim, pielęgniarskim i pomocniczym) sprzyjać będą budowaniu poczucia bezpieczeństwa u pacjenta oraz pozwolą zapobiegać – w dużym stopniu – wystąpieniu zdarzeń niepożądanych.

Grupy docelowe
Projekt adresowany jest do 800 pracowników pionów administracyjnych podmiotów leczniczych, w tym 240 osób zatrudnionych w POZ, którzy z własnej inicjatywy zainteresowani są rozwijaniem zdolności analitycznych i zdobyciem nowych kwalifikacji, m.in. w dziedzinie audytu wewnętrznego, zarządzania i administrowania ochroną zdrowia.
Wsparcie w ramach projektu dedykowane jest 3 grupom, w obrębie których należy wskazać:

I. Kadrę zarządzającą, w szczególności managerów ochrony zdrowia, dyrektorów, kierowników placówek medycznych.

II. Kadrę medyczną, posiadającą w zakresie swoich obowiązków funkcje administracyjne: ordynatorów, pielęgniarki oddziałowe.

III. Pracowników pionów administracyjnych: zamówień publicznych, księgowości, rejestratorów/rejestratorki jak również innych działów (statystyka medyczna, kontaktowanie usług, dokumentacja medyczna, itp.)

W ramach projektu przeprowadzone zostaną szkolenia z pięciu następujących tematów (5 modułów szkoleniowych):
Moduł 1. Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania - 3 dni szkolenia
Szkolenie ma na celu doskonalenie umiejętności analitycznych oraz audytu wewnętrznego wśród pracowników wyższego szczebla (kadry kierowniczej) oraz pozostałych pracowników
administracyjnych. Szkolenie obligatoryjne dla wszystkich uczestników. Z uwagi na
różne preferencje i wymagania grup docelowych, program szkoleń przygotowany zostanie dla 2 grup: kadry kierowniczej wyższego szczebla i pozostałych pracowników administracyjnych
objętych wsparciem.
Szkolenia odbywają się w Warszawie lub w Tarnowskich Górach (miejsce szkoleń do wyboru przez uczestnika).
Uczestnicy mogą skorzystać z noclegu, który zapewnia organizator szkolenia.

Moduł 2. Metody i techniki zarządzania zasobami w kontekście zwiększenia dostępności do usług medycznych w podmiotach leczniczych – 2 dni szkolenia

Moduł 3. Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej – 2 dni szkolenia

Moduł 4. Prawo medyczne w ochronie zdrowia – 1 dzień szkolenia

Moduł 5. Komunikacja interpersonalna w podmiocie leczniczym – 2 dni szkolenia.

Uczestnik projektu ma obowiązek wziąć udział w minimum 2 modułach szkoleniowych, w tym obowiązkowo w module 1. Drugi moduł uczestnik wybiera spośród pozostałych czterech.
Szkolenia są akredytowane przez Naczelną Radę Lekarską.
Organizatorem szkoleń jest Naczelna Izba Lekarska oraz Partner Projektu – Centrum Edukacyjne FUTURE Alicja Gałązka.

Rekrutacja
Rekrutacja prowadzona jest z poszanowaniem zasad równości szans i niedyskryminacji, zgodnie z parytetem płci wśród poszczególnych grup zawodowych.
Pierwszeństwo przy rekrutacji na kurs mają osoby zatrudnione w POZ, bez względu na formę wykonywania zawodu.
Obligatoryjnym modułem dla wszystkich uczestników są szkolenia z zakresu audytu wew. i antykorupcji (Moduł1).
Uczestnicy zobligowani są do dostarczenia kompletu dokumentów, w tym zgłoszenia, ankiety z danymi osobowymi – zgodnej z Wytycznymi w zakresie warunków gromadzenia i przekazywania danych w postaci elektronicznej na 2014-2020, zaświadczenia o zatrudnieniu lub wykonywaniu zawodu w innej formie, wyrażenie zgody na walidację zdobytej wiedzy/umiejętności.
W przypadku większej liczby zgłoszeń, o przyjęciu na kurs decydować będzie zatrudnienie
w POZ (waga 2) oraz kolejność zgłoszeń (waga 1).
Osoby, które nie zakwalifikują się do projektu, zostaną wpisane na listę rezerwową.

Szkolenia mają charakter ogólnopolski.

Moduł I (szkolenie obligatoryjne dla wszystkich uczestników projektu)  Kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w sektorze ochrony zdrowia oraz korupcja w ochronie zdrowia i metody jej zapobiegania

Terminy I modułu

Warszawa (Naczelna Izba Lekarska) 

Zapisy: zdrowa.administracja@hipokrates.org Informacje Organizator Naczelna Izba Lekarska, tel. 22/559 13 10, 22/559 13 44, zdrowa.administracja@hipokrates.org

brak nowych terminów

Moduł II Metody i techniki zarządzania zasobami w kontekście zwiększenia dostępności do usług medycznych w podmiotach leczniczych - Organizator NIL

Cele szkolenia: Podstawowym celem szkolenia jest dostarczenie niezbędnej wiedzy i doskonalenie umiejętności analitycznych w zakresie metod i technik zarządzania zasobami w kontekście zwiększenia dostępności do usług medycznych w podmiotach leczniczych działających w sektorze ochrony zdrowia. W trakcie warsztatów zostaną pokazane i poddane analizie narzędzia zarządcze, których stosowanie może usprawnić skuteczność zarządzania i w efekcie poprawić efektywność działania placówki, co jest szczególnie istotne i przydatne w przypadku zmian o charakterze systemowym lub rynkowym czy też w sytuacjach niepełnego finansowania. Uczestnicy warsztatów będą mogli zapoznać się ze stosowanymi strategiami wykorzystującymi konkretne metody i techniki zarządcze w różnych typach podmiotów leczniczych oraz poddać wspólnej dyskusji ich poszczególne elementy, które zdecydowały o sukcesie placówki na rynku (best practices). W trakcie warsztatów zostanie również poruszona kwestia zwiększenia dostępności do usług medycznych w podmiotach leczniczych związana z ubieganiem się o środki finansowe ze źródeł zewnętrznych w ramach różnych programów Unii Europejskiej. Dokonany przegląd obecnie dostępnych projektów UE na które można aplikować będzie jednocześnie okazją do wymiany własnych wcześniejszych doświadczeń wśród samych uczestników w tym zakresie. Uzupełnieniem tematyki zapewnienia optymalizacji i dywersyfikacji źródeł finansowania będą praktyczne przykłady połączone z dyskusją na temat możliwości w tym zakresie dla NZOZ, jak i SPZOZ. Podczas szkolenia zostaną przedstawione i poddane dyskusji narzędzia zarządcze pozwalające na przeprowadzenie dogłębnej analizy otoczenia dalszego (systemowego) i bliższego (konkurencyjnego) i dostosowania do jej wyników odpowiedniej strategii.  W tym obszarze zostaną przekazane praktyczne wskazówki dla kadry menedżerskiej zarówno publicznych, jak i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej w celu wyboru najwłaściwszych narzędzi analitycznych oraz wyborów strategicznych w zależności od formy organizacyjno-prawnej danych podmiotów leczniczych, jak również od okoliczności, w jakich działają one na rynku usług zdrowotnych.

Ważnym elementem szkolenia będzie pokazanie jak wygląda w praktyce cały proces tworzenia i implementacji rozwiązań zarządczych o charakterze operacyjnym i strategicznym i jaką rolę w tym procesach odgrywają następujące czynniki, które mogą znacząco wpłynąć na efektywność wdrażanych rozwiązań zarządczych w podmiocie leczniczym. Wśród nich – w oparciu o analizę wybranych case studies (studia przypadków) i best practices (najlepsze praktyki) oraz zajęcia w grupach –  zostaną przedstawione i poddana analizie takie czynniki jak: budowanie zespołu, strategie służące motywowaniu pracowników, zarządzanie zmianą, rozwiązywanie sporów i negocjacje z pracownikami, zarządzanie kryzysowe, kontroling operacyjny i strategiczny, rola kultury organizacyjnej czy komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna z najważniejszymi interesariuszami w wybranych podmiotach leczniczych.

Warsztaty mają charakter interaktywny dzięki czemu ich uczestnicy będą mieli okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń i dyskusji nad wdrażaniem skutecznych rozwiązań w zakresie stosowanych metod i technik zarządzania, jak i poszukiwania optymalnych rozwiązań służących dalszemu rozwojowi placówki medycznej w sytuacji różnych zmian płynących zarówno z wewnątrz, jak i zewnątrz organizacji. Zróżnicowane formy szkoleniowe obejmują formy krótkich prezentacji i wykładów, wspólnych dyskusji, przeglądu najlepszych praktyk oraz pracę grupową nad specjalnie przygotowanymi case studies.

Terminy II modułu:

  • 11-12.06.2019 - Kraków (2 grupy) - brak wolnych miejsc, lista rezerwowa
  • 15-16.06.2019 - Warszawa (brak miejsc, tylko lista rezerwowa)

Zapisy: zdrowa.administracja@hipokrates.org

Moduł III Zarządzanie finansami w podmiotach leczniczych. Rozliczanie świadczeń opieki zdrowotnej - Organizator NIL

Cele szkolenia: Głównym celem szkolenia jest aktualizacja oraz profesjonalizacja wiedzy i umiejętności uczestników szkolenia pod kątem efektywnego zarządzania finansami oraz rozliczania świadczeń w podmiotach leczniczych. 

Cele szczegółowe szkolenia:

  • uczestnicy szkolenia nabędą lub rozwiną teoretyczną, jak i praktyczną umiejętność zarządzania zasobami organizacji opieki zdrowotnej (personel, sprzęt, infrastruktura, wyroby medyczne, produkty lecznicze) w oparciu o analizy porównawcze, demograficzne i epidemiologiczne,
  • uczestnicy szkolenia zdobędą umiejętności samodzielnego, aktywnego i efektywnego w praktyce wyszukiwania właściwych informacji dotyczących zasadnego powiązania kodów chorób i problemów medycznych z procedurami, będą potrafili wykorzystywać różne metody poszukiwania analizowania i wyszukiwania w sposób logiczny określonych aktów prawnych związanych z finansami i rozliczaniem świadczeń zdrowotnych,
  • uczestnicy szkolenia zdobędą pogłębioną wiedzę i świadomość, jak istotnym elementem w ich pracy związanej z zarządzaniem finansami i rozliczaniem świadczeń medycznych jest odpowiednia komunikacja wobec swoich podwładnych, personelu medycznego jak i podczas rozmów z płatnikiem, czy też innymi interesariuszami otoczenia wewnętrznego i zewnętrznego podmiotu leczniczego w celu osiągnięcia zamierzonego celu. Finanse są jednym z głównych filarów zapewniających rozwój jednostki, stąd umiejętne formułowanie problemów jak i pozytywnych elementów tego obszaru zarówno w aspekcie merytorycznym jak i praktycznym jest kluczowe dla osiągnięcia sukcesu.Warsztaty mają charakter interaktywny dzięki czemu ich uczestnicy będą mieli okazję do wzajemnej wymiany doświadczeń i dyskusji nad wdrażaniem skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania finansami i rozliczania świadczeń medycznych w podmiotach leczniczych. Zróżnicowane formy szkoleniowe obejmują formy krótkich prezentacji i wykładów, wspólnych dyskusji, analizy wybranych aktów prawnych, przeglądu dobrych praktyk (good practices) oraz pracę grupową nad specjalnie przygotowanymi studiami przypadków (case studies).

Terminy III modułu:

  • 13-14.06.2019 r. - Warszawa (brak miejsc, tylko lista rezerwowa)

Zapisy: zdrowa.administracja@hipokrates.org

Biuro Projektu - Naczelna Izba Lekarska

ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, 

e- mail: zdrowa.administracja@hipokrates.org

tel. 22 559 13 10, 22 559 13 44, 22 558 80 47

Lista aktualnych szkoleń:

Przepraszamy, nie znaleziono aktualnych szkoleń.