1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Zapytania ofertowe

OGŁOSZENIA AKTUALNE

Rozeznanie rynku - termin składania ofert 17 września 2019 r.

Przedmiot

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonywanie usługi polegającej na opracowaniu graficznym i wydrukowaniu materiałów informacyjnych i konferencyjnych w ramach projektu szkoleniowego p.n. "Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Termin

Dostawa do 10.10.2019 r.

Szczegółowy opis usług wchodzących w skład zamówienia

Przedmiotem wyceny jest wykonanie oraz dostawa materiałów informacyjnych, tj. broszury informacyjnej oraz plakatów informacyjnych a także materiałów konferencyjnych tj. teczki konferencyjne, długopisy, notesy.

Zakres zamówienia obejmuje:

- projekt graficzny produktu,

- wykonanie produktów,

- transport produktów do siedziby NIL w Warszawie,

- umieszczenie na wszystkich produktach oznaczeń tj. logo NIL oraz  logotypy Fundusze Europejskie - Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój, logo UE z odwołaniem słownym do UE
i Europejskiego Funduszu Społecznego. Na wybranych produktach umieszczenie adresu strony www.wytyczne.org, adresu biura projektu i informacji o współfinansowaniu projektu ze środków UE.

Szczegółowe informacje nt. ww. produktów znajdują się w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia ( załącznik  1).

Oznaczenia te muszą być wykonane zgodnie z „Księga identyfikacji wizualnej znaku marki Fundusze Europejskie i znaków programów polityki spójności na lata 2014-2020”. Dokumenty do pobrania na stronie https://www.power.gov.pl/strony/o-programie/promocja/zasady-promocji-i-oznakowania-projektow/.

Do oznakowania produktów Wykonawca użyje metody najbardziej adekwatnej do powierzchni materiału. Metoda znakowania zostanie uzgodniona z Zamawiającym w Warszawie przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. W Szczegółowym opisie artykułów informacyjno-promocyjnych Zamawiający określił przy każdym produkcie, które z oznaczeń musi zostać umieszczone na każdym z artykułów.

Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia projektu produktów Zamawiającemu. Przed przystąpieniem do realizacji umowy Wykonawca uzgodni wygląd produktów z Zamawiającym.

Cena

Wycena powinna obejmować wszystkie koszty związane z realizacją tego zamówienia i zostać przesłana w formie skanu na formularzu z załącznika 2.

Prosimy o podanie ceny usługi brutto w złotych polskich – łącznej ceny całego zamówienia oraz jednostkowych kosztów każdego
z zamówionych .

Do wyceny należy załączyć zdjęcia proponowanych artykułów.

Informacje dodatkowe

Usługa będzie współfinansowana ze środków Unii Europejskiej
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Kolorystyka materiałów promocyjnych i konferencyjnych zgodna
z kolorem projektu widniejącym na stronie www.wytyczne.org

Kontakt

Wykonawcy gotowi wykonać opisany przedmiot zamówienia powinni przesłać wycenę w terminie do 17 września 2019 r. na adresy poczty elektronicznej: wytyczne@hipokrates.org 

Osoby do kontaktu ze strony Zamawiającego:

Iwona Barańska – i.baranska@hipokrates.org, tel. 22 558-80-47

Uwaga

Niniejsza informacja nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.

 

 Załączniki:

Zał. 1 – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Zał. 2 – formularz wyceny zamówienia

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.

Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego i wymagań Zamawiającego określonych w Zapytaniu ofertowym.

Ofertę należy przesłać na załączonym formularzu w terminie do dnia 17.09.2019r. na adres e-mail:wytyczne@hipokrates.org

OGŁOSZENIA ARCHIWALNE

Zaproszenie do złożenia oferty 

w trybie rozeznania rynku na druk wytycznych

W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na wykonywanie usługi polegającej na opracowaniu graficznym, składzie, łamaniu, przygotowaniu do druku oraz wydruku wytycznych (5 różnych dokumentów) w ramach projektu szkoleniowego p.n. "Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Parametry techniczne dokumentów:

- format dokumentów: A4 pion (210x297)

- zadruk: dwustronny 4/4 okładka, 4/4 wnętrze

- oprawa - klejenie

- liczba dokumentów: 5

- liczba stron z okładką (różna w zależności od dokumentu): 4+ 72/88/68/80/136

- gramatura papieru - środek offset 90g/m2, 

- wymagania dla środka: kolor, kreda (mat) 90 gram, druk 4/4

- wymagania dla okładki-  okładka kreda laminowana 250g/m2, kolor 4/4 , folia błysk (jednostronnie 1/0)

- lakierowanie, foliowanie okładki: folia połysk

- nakład: 500 sztuk dla każdego rodzaju dokumentu, ogółem 2500 sztuk

Dodatkowe wymagania:

1) dokumenty mają zostać zapakowane w opakowania zbiorcze, zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych.

2) Wykonawca wykona projekt graficzny wytycznych i przekaże do akceptacji Zamawiającego. W projekcie graficznym mają zostać uwzględnione logotypy oraz informacja o współfinansowaniu wydawnictwa ze środków Unii Europejskiej (zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). Wykonawca przekaże prawa autorskie do wykonanych projektów graficznych Zamawiającemu oraz przekaże Zamawiającemu pliki źródłowe, otwarte do projektów w formacie umożliwiającym edycję.

3) dokumenty zostaną dostarczone do Naczelnej Izby Lekarskiej, Warszawa ul. Sobieskiego 110. 

W wycenie prosimy o podanie ceny całkowitej oraz terminu realizacji zamówienia (w dniach).

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r. poz. 1025), jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) ze względu na szacowaną wartość zamówienia nieprzekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30.000 euro.

W celu zapewnienia porównywalności wszystkich ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z właściwymi Oferentami w celu uzupełnienia lub doprecyzowania ofert.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do negocjacji warunków zamówienia oraz ceny za jego wykonanie, a także do unieważnienia postępowania na każdym etapie bez podania przyczyny oraz rezygnacji z realizacji zamówienia bez podania przyczyny rezygnacji.

Przed opracowaniem oferty należy zapoznać się dokładnie z treścią zapytania ofertowego i wymagań Zamawiającego określonych w Zapytaniu ofertowym.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do odpowiedzi tylko na wybraną ofertę.Ofertę należy przesłać na załączonym formularzu w terminiedo dnia 12.06.2019r. na adres e-mail:wytyczne@hipokrates.org wpisując w treści maila "Oferta na druk wytycznych".

Formularz cenowy

Szacowanie wartości zamówienia

W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  usługę polegającą na opracowaniu graficznym, składzie, łamaniu, przygotowaniu do druku oraz wydruku wytycznych (5 różnych dokumentów) w ramach projektu szkoleniowego p.n. "Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Naczelna Izba Lekarska zwraca się z prośbą o wycenę usługi zgodnie z poniższym opisem:

Parametry techniczne dokumentów:

- format dokumentów: A4 (210x297)

- oprawa - zszycie

- liczba dokumentów: 5

- liczba stron (różna w zależności od dokumentu): 69, 85, 66, 77, 134

- gramatura papieru - środek offset 90g/m2, 

- druk dwustronny;

- wymagania dla środka: kolor, kreda (mat) 90 gram, druk 4/4

- wymagania dla okładki -  okładka kreda laminowana 250g/m2, kolor 4/4 , folia błysk (jednostronnie 1/0 lub lakier UV +folia mat. na zewnętrznej okładce + nabłyszczane loga, zdjęcia)

- nakład: 300 sztuk dla każdego rodzaju dokumentu, ogółem 1500 sztuk

Dodatkowe wymagania:

1) dokumenty mają zostać zapakowane w opakowania zbiorcze po 100 sztuk. Opakowania zabezpieczone przed wpływem czynników atmosferycznych.

2) Wykonawca wykona projekt graficzny wytycznych i przekaże do akceptacji Zamawiającego. W projekcie graficznym mają zostać uwzględnione logotypy oraz informacja o współfinansowaniu wydawnictwa ze środków Unii Europejskiej (zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój). 

3) dokumenty zostaną dostarczone do Naczelnej Izby Lekarskiej, Warszawa ul. Sobieskiego 110. 

W wycenie prosimy o podanie ceny całkowitej (z wyszczególnieniem ceny za projekt, skład, druk) oraz terminu realizacji zamówienia (w dniach).Wycenę prosimy przesłać w terminiedo dnia 13.04.2019r. 

na adres e-mail:wytyczne@hipokrates.org wpisując w treści maila

"Druk wytycznych".

Szacowanie wartości zamówienia

W ramach przygotowań do udzielenia zamówienia publicznego na usługę przeprowadzenia weryfikacji tłumaczeń pisemnych (EN-->PL) w ramach projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki” nr POWR.05.04.00-000088/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Naczelna Izba Lekarska  zwraca się z prośbą o wycenę usługi zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.

I. Nazwa i adres Zamawiającego:
Naczelna Izba Lekarska
ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa
tel. (22) 559 13 24 
fax. (22) 559 13 23

II. Opis przedmiotu Zamówienia
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o:
1) wycenę brutto usługi weryfikacji tłumaczenia pisemnego z języka angielskiego na język polski (EN -> PL) tekstów:
a) GIN-McMaster Guideline Development Checklist
(https://cebgrade.mcmaster.ca/guidelinechecklistonline.html)
b) GIN-McMaster Guideline Development Checklist – Glossary of Terms
(https://cebgrade.mcmaster.ca/checklistglossaryprintable.pdf)

Wersje dokumentów do weryfikacji w języku polskim dostarczy Zamawiający.

2) Przedstawienie orientacyjnego terminu realizacji tłumaczenia.

III. Wymagania dotyczące oferty

Weryfikację powinien przeprowadzić ekspert biegły w języku polskim (native speaker) i języku angielskim, posiadający wiedzę o metodologiach tworzenia wytycznych klinicznych zgodnie z Evidence Based Medicine.


Prosimy o złożenie:
a) CV osoby, która wykona tłumaczenie,

IV. Termin składania ofert

Ofertę należy złożyć e-mailowo do dnia 25.02.2019 r. – na adres e-mail: wytyczne@hipokrates.org


ZAPYTANIE O CENĘ

Prowadzone w trybie rozeznania rynku

na wykonanie layout platformy internetowej 

w ramach projektu 

Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii 
oraz profilaktyki” 

  1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Naczelna Izba Lekarska

ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa

tel. (22) 559 13 24 

fax. (22) 559 13 23

  1. Opis przedmiotu Zamówienia

Przedmiotem niniejszego zapytania ofertowego jestwykonanie layoutu i osadzenie warstwy graficznej na platformie e-learningowej Naczelnej Izby Lekarskiej (Moodle wersja 3.5.2+) w ramach projektu pn. „Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki” nr POWR.05.04.00-000088/16 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Layout powinien nawiązywać do kolorystyki i wzoru strony Naczelnej Izby Lekarskiej (https://www.nil.org.pl/).

Layout strony przygotowany będzie w oparciu o projekt graficzny wykorzystujący technologię RWD i będzie zgodny ze standardem WCAG 2.0; Szata graficzna serwisu będzie uwzględniała zamieszczenie logotypów NIL, EFS, POWER& zgodnie z zasadami identyfikacji wizualnej opisanymi http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/9916/KIW_CMYK_09102015.pdf.

Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu dwie propozycje layoutu (jedna do wyboru): dla strony głównej, strony przykładowego kursu oraz konta użytkownika.

Koszty zdjęć/grafiki wykorzystanych w celu wykonania layoutu pokrywa Wykonawca;

  1. Termin zgłoszeń

Ofertę, zawierającą cenę brutto oraz proponowany termin realizacji zamówienia proszę składać w terminiedo dnia 25 stycznia 2019r godzina 16:00 na adres: wytyczne@hipokrates.org


Szacowanie wartości zamówienia

W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  usługę opracowania kursów e-learningowych, umożliwiających zdobycie praktycznych umiejętności oraz rozwijanie kompetencji w dziedzinie: 

a) Diagnostyki i leczenie chorób układu krążenia

b) Diagnostyki i leczenia chorób psychicznych, w tym poznanie zasad badania i opisu stanu psychicznego, wybór i interpretacja wyników badań diagnostycznych (w tym elektroenelocelografii), zasady wyboru psychoterapii, zasady lecznictwa psychiatrycznego

c) Diagnostyki i leczenie chorób układu oddechowego

d) Diagnostyki i leczenie chorób układu kostno-stawowo -mięśniowego

e) Komunikacji i budowania relacji pomiędzy lekarzami pierwszego kontaktu a lekarzami specjalistami

w ramach projektu szkoleniowego p.n. "Podnoszenie kwalifikacji lekarzy poprzez przeprowadzenie ogólnopolskich standaryzowanych szkoleń w zakresie postępowania diagnostycznego, terapii oraz profilaktyki" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Naczelna Izba Lekarska zwraca się z prośbą o wycenę wyżej wymienionej usługi zgodnie z opisem zamieszczonym w załączeniu.

Wycenę prosimy przesłać w terminie do dnia 19.11.2018r. na adres e-mail: wytyczne@hipokrates.org wpisując w treści maila"Kursy e-learning".


Szacowanie wartości zamówienia

W ramach przygotowań do udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie recenzji do raportów opracowywanych w ramach programu "Razem dla Zdrowia", Naczelna Izba Lekarska  zwraca się z prośbą o wycenę usługi zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.

Przygotowanie recenzji do raportów w ramach projektu „Razem dla Zdrowia”


Zapytania o cenę

z dnia 03.04.2017 r.

prowadzone w trybie rozeznania rynku 

1. Zapytanie prowadzone w trybie rozeznania rynku na wybór Metodologa prowadzącego Grupę Tworzącą Wytyczne w zakresie wykrywania i leczenia chorób nowotworowych

2. Zapytanie prowadzone w trybie rozeznania rynku na wybór Metodologa prowadzącego Grupę Tworzącą Wytyczne w zakresie wykrywania i leczenia chorób i zaburzeń psychicznych.


Szacowanie wartości zamówienia

W ramach przygotowań do rozpoczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na przeprowadzenie walidacji umiejętności i kompetencji nabytych przez uczestników projektu szkoleniowego p.n. "Zdrowa administracja podstawą skuteczności podmiotów leczniczych", Naczelna Izba Lekarska  zwraca się z prośbą o wycenę wyżej wymienionej usługi zgodnie z opisem zamieszczonym poniżej.

Wycenę prosimy przesłać w terminie do 11.06.2018r. na adres e-mail:zdrowa.administracja@hipokrates.org, wpisując w treści maila "Walidacja szkoleń".

Szacowanie wartości zamówienia - walidacja szkoleń