1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Europejska Konwencja Bioetyczna – Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie

Europejska Konwencja Bioetyczna – Konwencja o Prawach Człowieka i Biomedycynie

Europejska Konwencja Bioetyczna, zwana także Konwencją z Oviedo zawiera zaproponowane przez Radę Europy najważniejsze normy postępowania dotyczące spraw z pogranicza medycyny, etyki i prawa.

Wszystkie osoby zainteresowane medycyną zachęcam do zapoznania się z jej polskim tłumaczeniem. http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/ETS164Polish.pdf

Warto poznać standardy etyczne zaproponowane przez Radę Europy w odniesieniu do biologii i medycyny mimo, że Polska podpisała, ale dotychczas nie ratyfikowała Konwencji.

Europejska Konwencja Bioetyczna zwiera także dodatkowe protokoły (niestety tylko niektóre protokoły są dostępne w wersji polskojęzycznej), które regulują w sposób szczegółowy kwestie:

  • Klonowania istot ludzkich

http://www.coe.int/t/dg3/healthbioethic/texts_and_documents/ETS168_Polish.pdf

  • Transplantacji tkanek i organów pochodzenia ludzkiego

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680081562

  • Badań biomedycznych,

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168008371a

  • Testów genetycznych wykonywanych dla celów zdrowotnych

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=0900001680084824

Marek Czarkowski

Przewodniczący Ośrodka Bioetyki

Naczelnej Rady Lekarskiej

Opublikował: Mariusz Przybycień-Szczęsny

Data opublikowania: 2018-02-06 15:24:42