1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

O piśmie

„MEDYCZNA WOKANDA” / „MEDICAL DOCKET”

Z nieukrywaną satysfakcją w imieniu Redakcji informujemy P.T. Czytelników, iż "Medyczna Wokanda" została zindeksowana na liście INDEX COPERNICUS Journal Master List 2015 uzyskując wynik 42.40. Poprzedni index z 2013 wynosił 3,72. Dane „punktacyjne" naszego czasopisma  przedstawiają się zatem aktualnie następująco:

Lista B MNiSzW – 3 pkt
Ocena ICV (Index Copernicus Value) –  53.49
Bazy indeksacyjne: ERIH Plus, CEEOL, IndexCopernicus.

O czasopiśmie

Czasopismo naukowe „Medyczna Wokanda”, wydawane jest od 2010 r. przez Naczelną Izbę Lekarską. W latach 1999–2003 ukazywał się „Biuletyn Informacyjny Sądów Lekarskich i Rzeczników Odpowiedzialności Zawodowej”. Inicjatywa wydawania tego pisma naukowego zrodziła się w 1999 r. w Okręgowym Sądzie Lekarskim Wielkopolskiej Izby Lekarskiej, wsparta przez dr. hab. Romualda Krajewskiego, ówczesnego Prezesa Naczelnego Sądu Lekarskiego. Czasopismo, zarejestrowane i wydawane było jako półrocznik i zajmowano się – zgodnie z nazwą – problematyką lekarskiej odpowiedzialności zawodowej. Do współpracy udało się pozyskać wielu cenionych i uznanych autorów pośród prawników i lekarzy, a skład samej rady naukowej musiał budzić uznanie. Niestety ze względu na kłopoty finansowe, po ukazaniu się 9 numerów pismo przestało być wydawane. Pomysł redagowania czasopisma naukowego poświęconego tej problematyce nie umarł i powrócił w odmienionej postaci jako „Medyczna Wokanda”. Dzięki pomocy wielu osób, z ówczesnym Prezesem NRL drem Konstantym Radziwiłłem na czele, Prezydium NRL przyjęło uchwałę nr 2/09/P-V z dnia 9 stycznia 2009 r. o wydawaniu tego rocznika. Obowiązki wydawcy wzięła na siebie Naczelna Izba Lekarska, co dodało pismu splendoru i zapewniło prawdziwie ogólnopolski charakter.

Celem pisma, jest prezentowanie najważniejszych zagadnień związanych z problematyką deontologii zawodowej oraz odpowiedzialności prawnej lekarzy, zwłaszcza zawodowej. Obok artykułów i analiz, aktualnych komentarzy do Kodeksu etyki lekarskiej, prezentowane są najważniejsze orzeczenia sądów lekarskich oraz sądów powszechnych dotyczące spraw medycznych, statystyki obrazujące jak działa „lekarski wymiar sprawiedliwości”, a także recenzje najciekawszych publikacji dotyczących interesującej nas problematyki.

Autorami prezentowanych publikacji są lekarze, farmaceuci, prawnicy, etycy, politolodzy, a nawet językoznawcy z wielu uznanych krajowych ośrodków naukowych.Co istotne, są to zarówno teoretycy jak i praktycy medycyny i prawa. Klamrą spinającą wszystkie teksty jest problematyka dotycząca ważkich i aktualnych problemów etyki i prawa medycznego oraz biopolityki.

Rocznik, dzięki dokonanym zmianom został wpisany na listę czasopism punktowanych w części "B" Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego i uzyskał 3 punkty. Aspirujemy, aby stać się powszechnie uznawanym w środowisku naukowym pismem o zasięgu międzynarodowym. Stąd z jednej strony "umiędzynarodowienie" rady naukowej pisma oraz streszczeń wszystkich artykułów w języku angielskim, a z drugiej stosowanie szeregu standardów wymaganych od renomowanych czasopism naukowych takich jak nowy system recenzowania zamieszczanych tekstów ( podwójne anonimowe recenzje), wprowadzenie instytucji redaktorów tematycznych i językowych itp

RADA PROGRAMOWA / ADVISORY COMMITTEE:

prof. JUDr Jan Filip (Uniwersytet Masaryka, Brno, Czechy),

prof. zw. dr hab. n. prawn. Marian Filar (Uniwersytet im. Mikołaja Kopernika, Toruñ),

dr n. prawn. Attina Krajewska (School of Law College of Social Science and International Relations University of Exeter),

prof. dr hab. n. med. Romuald Krajewski (Przewodniczący – Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, Warszawa),

prof. JUDr Stanislav Mrâz (Uniwersytet Mateja Bela Banska Bystrzyca, Słowacja),

prof. C. J. J. Mulder, MDPhD (Department of Gastrocenterology and HepatologyVUUniverity Medical Centry, Amserdam),

dr n. med. Jolanta Orłowska-Heitzman (Uniwersytet Jagielloński, Naczelna Izba Lekarska),

prof. n. prawn. Julio César Ortiz-Gutierrez (Universidad Externado de Colombia),

prof. dr hab. n. prawn. Lech Paprzycki (Prezes Izby Karnej Sądu Najwyższego, Akademia im. Leona Koźmińskiego,Warszawa),

prof. dr n. prawn. Thomas Schomerus (Leuphana Universitat

prof. dr n. prawn. А.Слинько (Woroneski Uniwersytet Państwowy),

prof. zw. dr hab. n. prawn. Eleonora Zielińska (Uniwersytet Warszawski),

dr Giancarlo Antonio Ferro (Ricercatore di Diritto costituzionale Dipartimento di Giurisprudenza Università degli studi di Catania)

REDAKCJA / EDITORIAL BOARD:

REDAKTOR NACZELNY / EDITOR-IN-CHIEF

prof. zw. dr hab. Krzysztof Linke (Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań)

ZASTÊPCA REDAKTORA NACZELNEGO / DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF

prof. zw. dr hab. Jacek Sobczak (Sędzia Sądu Najwyższego, Prodziekan Wydziału Prawa Uniwersytetu Humanistycznospołecznego Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej, Warszawa),

prof. zw. dr hab. Jerzy Sowiński (członek redakcji / member of the editorial board)

SEKRETARZ REDAKCJI / ASSISTANT EDITOR

prof. nadzw. dr hab. Jędrzej Skrzypczak (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Poznań, Wielkopolska Izba Lekarska)

ZASTÊPCY SEKRETARZA REDAKCJI / DEPUTY ASSISTANT EDITORS

dr Bartosz Hordecki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

mgr Magdalena Zamroczyńska (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu),

mgr Anna Wilińska-Zelek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)

REDAKTORZY TEMATYCZNI / THEMATIC EDITORS:

prof. nadzw. dr hab. n. prawn. Joanna Haberko (prawo medyczne),

dr hab. Monika Urbaniak (międzynarodowe systemy ochrony zdrowia),

dr Bartosz Hordecki (filozofia, etyka i deontologia zawodowa),

dr n. med. Krzysztof Kordel (medyczne samorządy zawodowe, odpowiedzialność zawodowa lekarzy, medycyna sądowa),

dr Tomasz Maksymiuk (zdrowie publiczne),

lek. Grzegorz Wrona (system ochrony zdrowia)

REDAKTOR STATYSTYCZNY / STATISTIC EDITOR:

dr Agnieszka Wiesiołowska (Uniwersytet Medyczny, Poznań),

REDAKTOR JĘZYKOWY / LINGUISTIC EDITOR:

mgr Anna Hordecka (język polski, absolwentka Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama MickiewiczawPoznaniu)

dr Ksenia Kakareko (język rosyjski, Uniwersytet Warszawski)

Adres redakcji / Editorial Office: Okręgowy Sąd Lekarski Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu,

ul. Nowowiejskiego 51, 61-734 Poznań, tel. +48 783 993 413, tel./fax 61 855 45 11

adres mailowy: medyczna.wokanda@hipokrates.org, adres strony internetowej: http://www.wil.org.pl/

Czasopismo recenzowane zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego/ This scientific journal is peer-reviewed in accordance with the Ministry of Science and Higher Education guidelines

WYDAWCA / PUBLISHER:

Naczelna Izba Lekarska, ul. Sobieskiego 110, 00-764 Warszawa, tel. 22 559 13 00

ISSN 2081-4143

Adres redakcji

Okręgowy Sąd Lekarski Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu,

ul. Nowowiejskiego 51

61-734 Poznań, Poland

+48 783 993 413, tel. /fax (061) 855 45 11

adres mailowy / e-mail: medyczna.wokanda@hipokrates.org


7 września 2016 r. w siedzibie Wielkopolskiej Izby Lekarskiej Ministrowi Zdrowia Konstantemu Radziwiłłowi uroczyście wręczono egzemplarz „Medycznej Wokandy", czasopisma naukowego, wydawanego od 2009 roku przez Naczelną Izbę Lekarską i Wielkopolską Izbę Lekarską.

Jak wspominali uczestnicy spotkania, Konstanty Radziwiłł siedem lat temu, jeszcze jako Prezes NRL poparł pomysł wydawania „Medycznej Wokandy" a decyzję podjęło Prezydium NRL stosowną uchwałą w styczniu 2009 roku.

Naczelna Izba Lekarska publikuje na stronie internetowej wszystkie numery rocznika „Medyczna Wokanda". Zachęcamy do lektury. Jest już zamieszczony najnowszy numer (nr 7), w którym autorem jednego z artykułów jest Konstanty Radziwiłł.

Celem pisma, jest prezentowanie najważniejszych zagadnień związanych z problematyką deontologii zawodowej oraz odpowiedzialności prawnej lekarzy, zwłaszcza zawodowej. Obok artykułów i analiz, aktualnych komentarzy do Kodeksu Etyki Lekarskiej, prezentowane są najważniejsze orzeczenia sądów lekarskich oraz sądów powszechnych dotyczące spraw medycznych, statystyki obrazujące jak działa „lekarski wymiar sprawiedliwości", a także recenzje najciekawszych publikacji. Autorami prezentowanych publikacji są lekarze, farmaceuci, prawnicy, etycy, politolodzy, a nawet językoznawcy z wielu uznanych krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych. Co istotne, są to zarówno teoretycy jak i praktycy medycyny i prawa. Klamrą spinającą wszystkie teksty jest problematyka dotycząca ważkich i aktualnych problemów etyki i prawa medycznego oraz biopolityki.

Na zdjęciu od lewej: Redaktor Naczelny „Medycznej Wokandy" prof. Krzysztof Linke, Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Maciej Hamankiewicz, Sekretarz Redakcji „Medycznej Wokandy" prof. Jędrzej Skrzypczak, Członek Naczelnej Rady Lekarskiej dr Andrzej Baszkowski, Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej dr Leszek Dudziński, Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej dr Grzegorz Wrona.

MW dla KR