1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Konferencja Okrągłego Stołu Nałęczów – Warszawa 2017

W dniach 24-25 kwietnia 2017 r. w Warszawie odbyła się Konferencja Okrągłego Stołu Nałęczów – Warszawa, poświęcona zagadnieniom stomatologicznym.

WNIOSKI
Z KONFERENCJI OKRĄGŁEGO STOŁU Nałęczów -Warszawa
WARSZAWA, 24-25.04.2017

* Podjęcie stosownych działań zmierzających do zmiany Rozporządzenia MNiSW, aby jednoznacznie określić profil kształcenia na kierunku lekarsko-dentystycznym jako ogólnoakademicki.

* Analiza obowiązujących aktualnie standardów na kierunku lekarsko-dentystycznym, pod kątem spełniania przez nie warunków kształcenia na kierunku o profilu ogólnoakademickim.

* Powołanie zespołów, które będą na bieżąco oceniać i weryfikować algorytm postępowania klinicznego, aby były one zgodne z aktualnym stanem wiedzy i wynikami badań naukowych EBM/EBD (stworzenie algorytmów postępowania klinicznego i ich uaktualnianie).

* Poparcie dla inicjatywy utworzenia ośrodka, który będzie dysponował środkami przeznaczonymi na rozwój nauk medycznych i pozwoli na dofinansowanie również badań naukowych w dziedzinie stomatologii.

* Brak jednego aktu prawnego, który określałby ramy prawne działania studentów w czasie realizacji klinicznego nauczania praktycznego (również w ramach praktyk wakacyjnych), wymaga:
- podjęcia działań legislacyjnych zmierzających do kompleksowego uregulowania, najlepiej w jednym akcie prawnym uprawnień, które przysługują studentom studiów lekarsko–dentystycznych w ramach realizacji praktycznego nauczania klinicznego;
- określenia zasad odpowiedzialności prawnej studentów za powikłania, skutki uboczne oraz błędy medyczne i zapewnienie studentom ochrony przed ponoszeniem nieograniczonej odpowiedzialności finansowej własnym majątkiem.

* W związku z przywróceniem stażu podyplomowego, należałoby w programie nauczania na V roku studiów na kierunku lekarsko-dentystycznym, przeznaczyć 15% z ogólnej liczby 900 godzin dydaktycznych na seminaria. Zmiany te powinny dotyczyć każdego przedmiotu uwzględnionego w programie nauczania na V roku.

* Możliwość realizacji na V roku zajęć innych niż ćwiczenia oraz przedmiotów zawierających treści związane z organizacją i zarządzaniem gabinetem stomatologicznym i prawem medycznym.

* Zmniejszenie z 85% do nie mniej niż 70% zajęć obejmujących szczegółowe efekty kształcenia w grupie F, które powinny odbywać się w formie ćwiczeń do IV roku studiów włącznie.

* Zajęcia realizowane w warunkach symulacji nie powinny stanowić więcej niż 30% godzin na przedmiotach kierunkowych (przedklinicznych i klinicznych).

* Ustalenie obowiązującej liczebności grup studenckich nauczanych w ramach symulacji i zajęć klinicznych na nie większe niż 5-osobowe.

* Na podstawie prognoz demograficznych i danych epidemiologicznych istnieje konieczność zmodyfikowania programu kształcenia przeddyplomowego w zakresie przedmiotu Gerostomatologia.

* Przeprowadzenie analizy potrzeb leczniczych społeczeństwa w zakresie zdrowia jamy ustnej w celu obliczenia normy lekarzy dentystów jaka powinna przypadać na określoną populację mieszkańców. W nawiązaniu do takiego opracowania winna być określona liczba kandydatów przyjmowanych na studia lekarsko-stomatologiczne.

* Określić potrzeby leczenia w każdej dziedzinie stomatologii aby ustalić minimalną liczbę osób, które należy szkolić w ramach poszczególnych specjalizacji.

* Podjąć działania w celu zwiększenia liczby miejsc i jednostek akredytowanych do prowadzenia kształcenia specjalizacyjnego w dziedzinie stomatologii.

* Konieczność wprowadzenia wynagrodzenia dla kierowników specjalizacji.

* W związku z brakiem umieszczenia chirurgii szczękowo-twarzowej w ustawie o sieci szpitali, jako definiującej jakikolwiek poziom zabezpieczenia zdrowotnego należy zabezpieczyć odgórnie finansowanie ośrodków akredytowanych do szkolenia w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej, zwłaszcza tych, które prowadzą to szkolenie poza ośrodkami uniwersyteckimi.

* Wprowadzenie specjalizacji, finansowanych ze środków niepublicznych.

* Wprowadzenie możliwości specjalizacji dla pracowników uczelni medycznych, poza limitem wyznaczonym przez Ministra Zdrowia.

LD/NIL

Zapraszamy do zapoznania się z relacją w portalu internetowym "Gazety Lekarskiej".

Program wydarzenia - w załączeniu.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-04-13 09:16:07