1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego – stanowisko Prezydium NRL

1 czerwca 2017 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło jedno stanowisko:
- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

STANOWISKO Nr 33/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 1 czerwca 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego, o którym poinformowano w piśmie Pana Zbigniewa J. Króla Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 5 maja 2017 r., znak: IK:947703, pozytywnie ocenia rozszerzenie koszyka świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego o: leczenie endodontyczne zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA, badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zębów, rentgenodiagnostykę do 5 zdjęć wewnątrzustnych, zdjęcie pantomograficzne z opisem oraz zabezpieczenie bruzd zębów drugich trzonowych do ukończenia 14. roku życia. Jednocześnie Prezydium zwraca uwagę na konieczność odpowiedniej wyceny punktowej wysokospecjalistycznych procedur, o które poszerzony zostanie koszyk świadczeń gwarantowanych, oraz zapewnienia środków finansowych na realizację powyższych procedur w kontraktach.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej jest także zaniepokojone faktem niewielkiej liczby specjalistów z zakresu stomatologii dziecięcej pracujących w systemie publicznym. W ocenie samorządu lekarskiego powinny zostać zniesione bariery formalne w postaci obowiązku posiadania przez lekarza dentystę specjalizacji z zakresu stomatologii dziecięcej lub osoby specjalizującej się w stomatologii dziecięcej celem wykonywania przewidzianych w rozporządzeniu procedur. Nieuzasadnione wydaje się zwłaszcza pominięcie w zakresie leczenia endodontycznego zęba z nieuformowanym korzeniem z zastosowaniem materiału typu MTA lekarzy dentystów specjalistów ze stomatologii zachowawczej z endodoncją.
Ponadto Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zgłasza poniższe uwagi do projektu rozporządzenia:
1. Należy rozważyć likwidację ograniczeń w kwestii możliwości zlecania RTG pantomograficznego raz na 3 lata dzieciom i młodzieży wieku od 5 do 18 roku życia, przy podejrzeniu nieprawidłowości rozwojowych zębów, zmian chorobowych w obrębie kości szczęk lub zapalenia przyzębia, diagnostyce ognisk infekcji zębo- i niezębopochodnych. Prawo do skierowania dziecka na zdjęcia pantomograficzne powinien mieć każdy lekarz niezależnie od posiadanej specjalizacji. Wystarczającym elementem zabezpieczającym przed nieuzasadnionym skierowaniem mogłaby być konieczność uzasadnienia skierowania w dokumentacji medycznej pacjenta.
2. W załączniku nr 1 w tabeli 1 lp. 62 „rentgenodiagnostyka do 5 zdjęć wewnątrzustnych” należy wyraźnie określić, że przedmiotowe świadczenie jest w kompetencji każdego lekarza dentysty.
3. W sposób niejasny określono w projekcie kwestię wyposażenia gabinetu w aparat RTG do zdjęć zębowych lub radiowizjografii. Konieczne jest precyzyjne określenie, czy gabinet powinien być wyposażony w taki sprzęt, czy wystarczające jest, że znajduje się on w jego lokalizacji. Posiadanie takiego urządzenia w każdym gabinecie stanowi znaczne obciążenie.
4. W opisie procedury należy zastrzec konieczność wykonania zdjęcia rentgenowskiego kontrolnego po aplikacji MTA.
5. Przedmiotowy projekt rozporządzenia powinien zostać uzupełniony o procedurę unieruchamiana zębów po urazie kompozytem lub szyną kompozytową. Obecna procedura unieruchamiana zębów ligaturą drucianą jest przestarzałą metodą unieruchamiania szczególnie u dzieci i młodzieży oraz powinna zostać włączona do diagnostyki ubytków próchnicowych możliwości wykonywania zdjęć skrzydłowo-bocznych.
6. Projekt posługuje się niepoprawną terminologię, tj. użyto określeń „zęby szóste” i „zęby siódme”, podczas gdy prawidłowe nazewnictwo to pierwsze trzonowce stałe i drugie trzonowce stałe.
Niezależenie od zmian zaproponowanych w opiniowanym projekcie, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej stoi na stanowisku, że rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego powinno ulec daleko idącym zmianom w zakresie ujęcia w rozporządzeniu kontraktów specjalistycznych, wyodrębnienia brakującego kontraktu specjalistycznego ze stomatologii zachowawczej z endodoncją oraz poszerzenia wykazu świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
Ujęcie w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego kontraktów specjalistycznych jest konieczne dla zapewnienia należytego poziomu kształcenia specjalizacyjnego lekarzy dentystów. Brak w koszyku świadczeń gwarantowanych wielu procedur specjalistycznych znacząco utrudnia realizację programu specjalizacji. Przedmiotowy problem dotyczy w szczególności mniejszych jednostek prowadzących szkolenie specjalizacyjne. Wskazany postulat jest bezpośrednio związany z problem systematycznego zmniejszania się liczby specjalistów z dziedzin lekarsko-dentystycznych, co Prezydium od długiego czasu sygnalizuje. W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej włączenie do rozporządzenia koszykowego kontraktów specjalistycznych byłoby ważnym elementem ułatwiającym jednostkom akredytowanym prowadzenie szkolenia specjalizacyjnego.
W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej również wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia powinien ulec szerokim zmianom. Skala problemu próchnicy u dzieci od wielu lat i wielokrotnie była podnoszona przez samorząd lekarski. Przykładowo można wskazać, że z danych przedstawionych przez Konsultanta Krajowego z dziedziny stomatologii dziecięcej prof. Dorotę Olczak-Kowalczyk w wykładzie wygłoszonym podczas Konferencji z okazji Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej w dniu 20 marca 2017 r. wynika, że problem próchnicy dotyczy coraz szerszej grupy dzieci.
W związku z powyższym istnieje pilna konieczność podjęcia licznych działań na rzecz poprawy stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci, w tym kontekście niezbędne wydaje się również dokonanie odpowiednich zmian w obszarze świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-06-06 15:13:40