1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Apele Prezydium NRL z 27 stycznia 2017 r.

27 stycznia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wystosowało dwa apele:
- do Ministra Zdrowia w sprawie lekarzy chorób wewnętrznych;
- do Prezesa Rady Ministrów w sprawie poprawy jakości powietrza.

APEL Nr 1/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 27 stycznia 2017 r.
do Ministra Zdrowia w sprawie lekarzy chorób wewnętrznych

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podzielając niepokój co do przyszłości polskiej interny, dostrzegając pogarszającą się sytuację zawodową lekarzy wykonujących zawód w tej dziedzinie medycyny i wyrażając głęboką troskę o przyszły los pacjentów wymagających opieki lekarza chorób wewnętrznych popiera postulaty Towarzystwa Internistów Polskich wyrażone w liście otwartym z dnia 19 grudnia 2016 r. i apeluje do Ministra Zdrowia o podjęcie ze środowiskiem lekarskim rozmów na temat przywrócenia właściwego statusu tej dziedziny medycyny w polskim systemie ochrony zdrowia.
List otwarty Towarzystwa Internistów Polskich opisuje szereg powszechnie znanych w środowisku lekarskim zjawisk, które wskazują na to, iż w polskim systemie opieki zdrowotnej specjalizacja z chorób wewnętrznych utraciła właściwą pozycję i znaczenie. Niepokój budzi w szczególności likwidacja oddziałów chorób wewnętrznych w wielu podmiotach leczniczych prowadzących szpitale oraz stale zmniejszająca się liczba łóżek dla chorych w oddziałach chorób wewnętrznych. Oba zjawiska mają swoje podstawowe źródło w niedostatecznym finansowaniu szpitalnych oddziałów chorób wewnętrznych przez publicznego płatnika. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podziela stanowisko, że należy zapobiec dalszemu zmniejszaniu dostępu pacjentów do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez oddziały chorób wewnętrznych. W tym celu konieczna jest poprawa finansowania tych świadczeń uwzględniająca m.in. fakt, że oddziały te nierzadko sprawują opiekę nad osobami w podeszłym wieku cierpiącymi na kilka współistniejących chorób wymagających jednoczesnego leczenia. W chwili obecnej niski poziom finansowania oddziałów chorób wewnętrznych sprawia, że koszty ich prowadzenia są znacznie wyższe niż kwoty przekazywane z Narodowego Funduszu Zdrowia.
Zastrzeżenia Prezydium budzi także planowane ograniczenie możliwości pracy lekarzy chorób wewnętrznych w podstawowej opiece zdrowotnej. Celowe jest rozważenie dopuszczenia lekarzy chorób wewnętrznych do dalszego wykonywania zawodu w ramach podstawowej opieki zdrowotnej bez konieczności posiadania specjalizacji z dziedziny medycyny rodzinnej. W ocenie Prezydium wykorzystanie wysokich kompetencji lekarzy internistów w podstawowej opiece zdrowotnej pozwoli ograniczyć liczbę konsultacji wąskospecjalistycznych, co może przyczynić się do skrócenia kolejek do niektórych specjalistów, a z punktu widzenia pacjenta przyspieszy dostęp do właściwej diagnostyki i leczenia. Należy zauważyć, że podobne względy przemawiają za udziałem lekarzy pediatrów w podstawowej opiece zdrowotnej.
Na poparcie zasługuje też zgłoszony przez Towarzystwo Internistów Polskich postulat poszerzania sieci poradni internistycznych przy szpitalach jako ważnego ogniwa w opiece nad pacjentami po leczeniu szpitalnym czy pacjentów wymagających częstych hospitalizacji.
Opisaną powyżej złą sytuację pogarsza jeszcze istnienie widocznej luki pokoleniowej skutkującej brakiem lekarzy chorób wewnętrznych. Obserwuje się malejące zainteresowanie młodych lekarzy kształceniem specjalizacyjnym w dziedzinie chorób wewnętrznych. Niewystarczająca liczba chętnych do specjalizowania się wynika z opisanych powyżej zjawisk, takich jak malejąca liczba oddziałów chorób wewnętrznych, ograniczenie możliwości wykonywania zawodu w podstawowej opiece zdrowotnej i coraz większa fragmentacja opieki medycznej nie pozostawiająca miejsca na świadczenia internistyczne. Działaniem, które mogłoby zapobiec temu niekorzystnemu trendowi byłoby uznanie chorób wewnętrznych za priorytetową dziedzinę medycyny i zapewnienie odpowiedniej liczby rezydentur dla lekarzy odbywających specjalizację z chorób wewnętrznych. Wydaje się jednak, że konieczne byłoby ponowne przeanalizowanie jakie miejsce w systemie opieki zdrowotnej powinny zajmować placówki udzielające świadczeń zdrowotnych z zakresu chorób wewnętrznych i jak właściwie wykorzystać wiedzę i umiejętności lekarzy chorób wewnętrznych.
Samorząd lekarski deklaruje swój udział w dyskusji nad problemami poruszonymi w niniejszym apelu i gotowość do wspólnego poszukiwania właściwych rozwiązań mających na względzie dobro pacjenta, sprawność i efektywność działania systemu opieki zdrowotnej oraz zapewnienie młodym lekarzom szerokiego dostępu do dobrej jakości kształcenia specjalizacyjnego a specjalistom zapewnienie możliwości wykorzystania pełni zdobytych kompetencji zawodowych.

APEL Nr 2/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 27 stycznia 2017 r.
do Prezesa Rady Ministrów w sprawie poprawy jakości powietrza

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej w trosce o stan zdrowia obywateli apeluje do Prezesa Rady Ministrów o pilne podjęcie skoordynowanych, międzyresortowych działań zmierzających do poprawy jakości powietrza w Polsce.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina, że zgodnie z ustawą z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich, jednym z podstawowych zadań samorządu zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów jest zajmowanie stanowiska w sprawach stanu zdrowotności społeczeństwa i polityki zdrowotnej państwa. W ostatnim czasie nie sposób nie dostrzec poważnych sygnałów wskazujących na bardzo zła jakość powietrza w Polsce, szczególnie w dużych miastach. Samorząd lekarski wskazuje, że zjawisko smogu, czy szerzej przekroczenie dopuszczalnych norm jakości powietrza, stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia mieszkańców.
Istnieją niezbite dowody naukowe z bardzo licznych dobrej jakości przeprowadzonych na świecie badań, że stopień zanieczyszczenia powietrza jest przyczyną zwiększonej śmiertelności i rozwoju chorób sercowo-naczyniowych oraz chorób układu oddechowego. Okresy nagłego pogorszenia jakości powietrza przyczyniają się do zwiększonej zapadalności na ostre epizody wieńcowe, w tym zawały serca, udary mózgu. W tym okresie częściej występują incydenty niewydolności serca, napady migotania przedsionków i arytmii komorowych, a przychodnie udzielają znacznie więcej porad zgłaszającym się chorym. Wiadomo, że do czynników przyczyniających się do występowania zdarzeń ze strony układu krążenia należą: tlenki azotu pochodzące m.in. z silników samochodowych, dwutlenek siarki pochodzący m.in. ze spalania węgla kamiennego, tlenek węgla powstający na skutek spalania paliw kopalnych oraz pracy silników spalinowych oraz pyły zawieszone, pochodzące z działalności przemysłowej oraz spalin samochodowych. Przewlekłe narażenie na zanieczyszczenie powietrza ponad wszelką wątpliwość zwiększa ryzyko chorób i śmiertelności o podłożu sercowo-naczyniowym.
Powołując się na badania przeprowadzone w Polsce Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wskazuje, że większe ryzyko wystąpienia zawału serca zaobserwowano przy wyższych stężeniach w powietrzu tlenku azotu, dwutlenku azotu, pyłów zawieszonych PM10 oraz niższych stężeniach ozonu i niższych wartościach ciśnienia atmosferycznego. Wyższe prawdopodobieństwo udaru mózgu zaobserwowano przy wyższych stężeniach tlenku azotu, dwutlenku azotu, tlenku węgla, pyłów PM10, mniejszej prędkości wiatru oraz w sytuacji ogłoszenia alarmu smogowego 3 i 5 dni przed udarem. Zła jakość powietrza wpływa również na zwiększenie hospitalizacji z powodu zatorowości płucnej i migotania przedsionków.
Mając powyższe na uwadze Prezydium apeluje o podjęcie przede wszystkim wszelkich możliwych działań zmierzających do niezwłocznej poprawy jakości powietrza, która w chwili obecnej daleko odbiega od bezpiecznych dla organizmu ludzkiego norm przyjętych w innych krajach europejskich. Lepsza jakość powietrza przyczynia się do poprawy zdrowia mieszkańców oraz zwiększa przeżywalność populacji, dlatego nie wolno nam pozostać obojętnym wobec problemu zanieczyszczenia powietrza. Prezydium wnioskuje także, aby kwestię negatywnego wpływu czynników środowiska na zdrowie ludzkie uwzględnić w planach reformy służby zdrowia, tak aby obywatelom w szczególnie zagrożonych rejonach kraju zapewnić łatwy dostęp do potrzebnych w tej sytuacji ambulatoryjnych i szpitalnych świadczeń zdrowotnych.
Samorząd lekarski deklaruje udział w dyskusji nad problemami poruszonymi w niniejszym apelu i pomoc w opracowywaniu strategii poprawy jakości powietrza.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-01-27 14:30:48