1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wezwało do niepodpisywania nowych umów i wskazało sposób wystawienia recepty

thumbnail

Prezydium NRL wezwało lekarzy i lekarzy dentystów do niepodpisywania przesyłanych przez NFZ nowych umów. Prezydium NRL wyraziło swoje oburzenie sposobem postępowania Funduszu, który rozpoczął akcję wysyłania lekarzom i lekarzom dentystom aneksów zmieniających umowy na wystawianie recept na leki refundowane na warunkach określonych w załączniku do Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 30 kwietnia 2012 r.

Prezydium NRL stwierdziło, że jednostronnie narzucone przez Prezesa NFZ warunki tych umów są krzywdzące dla lekarzy i lekarzy dentystów.

Ponadto Prezydium NRL uznało, że postanowienia tych umów są sprzeczne z powszechnie obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej prawem, a w szczególności z ustawą refundacyjną: „Warunki tych umów nakładają na lekarzy i lekarzy dentystów obowiązek zwrotu kwoty nienależnej refundacji w tych samych sytuacjach, w których obowiązek taki wynikał z uchylonego art. 48 ust. 8 ustawy o refundacji. Narodowy Fundusz Zdrowia, lekceważąc Parlament RP, środowisko lekarskie oraz pacjentów wprowadził do wzoru umowy postanowienia wykreślone przez ustawodawcę z ustawy” – czytamy w apelu.

Prezydium NRL stwierdziło ponadto, że narzucanie przez instytucję państwową warunków umowy cywilnoprawnej, które są rażąco niesprawiedliwe oraz sprzeczne z prawem:

- jest w demokratycznym państwie prawa niedopuszczalne,

- powinno skutkować pociągnięciem do odpowiedzialności osób, zarówno tych, które swoim działaniem do takiej sytuacji doprowadziły, jak i tych, którzy swym zaniechaniem tolerują takie naruszenia praw.

 

Prezydium NRL rekomendowało sposób wystawienia recepty, wskazując, że do wystawienia recepty wystarczające jest podanie następujących danych:

- imię i nazwisko pacjenta,

- adres miejsca zamieszkania,

- nazwa leku (najlepiej międzynarodowa),

- postać,

- dawka,

- ilość leku,

- sposób dawkowania,

- data,

- podpis lekarza,

- numer prawa wykonywania zawodu.

 

Recepta może być wystawiona na dowolnym druku lub nawet na zwykłej kartce papieru o dowolnym rozmiarze pozwalającym odczytać zamieszczone na niej dane. Można zatem korzystać z posiadanych druków recept (nie wypełniając rubryk: świadczeniodawca, oddział NFZ, uprawnienia dodatkowe).

Opublikował: Katarzyna Strzałkowska

Data: 2012-05-18 14:14:58