1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Stanowiska i apel Prezydium NRL podjęte 9 czerwca 2017 r.

9 czerwca 2017 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło trzy stanowiska:
- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r.;
- w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów;
- w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie świadczenia w izbie przyjęć.

STANOWISKO Nr 34/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie określenia wysokości opłat za krew i jej składniki w 2018 r. przekazanym przy piśmie pani Katarzyny Głowali – Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 23 maja 2017r., znak: PZT.407.1.2017.TK uważa, że wzrost cen za preparaty krwiopochodne powinny być refundowane w ryczałcie szpitali.

STANOWISKO Nr 35/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków prowadzenia studiów, przekazanym przy piśmie Pana prof. Aleksandra Bobko – Sekretarza Stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia
31 maja 2017 r., znak: DLP.ZLS.1201.11.2017.5.DL proponuje w § 5 ust. 3 projektu wskazanie kryteriów, według których określa się dorobek naukowy nauczycieli akademickich, prowadzących zajęcia na kierunku lekarskim z zakresu nauk medycznych.

STANOWISKO Nr 36/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 9 czerwca 2017 r.
w sprawie projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie świadczenia w izbie przyjęć

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie świadczenia w izbie przyjęć, opublikowanym na stronie internetowej Narodowego Funduszu Zdrowia, nr sprawy DSM.401.35.2017, zwraca uwagę, że zgodnie z obecnie obowiązującym brzmieniem § 11 ust. 3 zarządzenia Nr 69/2016/DSM Prezesa NFZ z dnia 30 czerwca 2016 r. stawka bazowa określana jest przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w oparciu o minimalne wymagania w zakresie wyposażenia, organizacji oraz minimalnych zasobów kadrowych, wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 178, z późn.zm.).
Zgodnie z projektowanym zarządzeniem ww. przepis miałby otrzymać następujące brzmienie: „3. Stawka bazowa określana jest w oparciu o minimalne wymagania w zakresie wyposażenia, organizacji oraz minimalnych zasobów kadrowych, wskazane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 3 listopada 2011 r. w sprawie szpitalnego oddziału ratunkowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 178, z późn. zm.).”.
Proponowaną zmianę polegająca na usunięciu wskazania osoby uprawnionej do określania stawki bazowej należy ocenić negatywnie. Na podstawie projektowanego brzmienia przepisu trudno jest ustalić jaki cel przemawia za powyższą zmianą. Nie jest jasne, czy kwota bazowa będzie ustalana automatycznie, np. przez system informatyczny, czy też powinien ją ustalać Prezes NFZ.

9 czerwca br. Prezydium NRL wystosowało również jeden apel:
- do Ministra Zdrowia w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania zmian w systemie kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów.

APEL Nr 7/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 9 czerwca 2017 r.
do Ministra Zdrowia w sprawie powołania zespołu do spraw opracowania zmian w systemie kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do Ministra Zdrowia o powołanie w Ministerstwie zespołu do spraw opracowania zmian w systemie kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów.
Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, popierając stanowisko Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej, stoi na stanowisku, że w Ministerstwie Zdrowia powinien zostać utworzony oddzielny zespół do spraw opracowania zmian w systemie kształcenia podyplomowego lekarzy dentystów. Specyfika obu zawodów sprawia, że model kształcenia powinien uwzględniać pewne istotne odmienności co do trybu i formy kształcenia, dlatego Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej uważa, że łączne rozpatrywanie zagadnień dotyczących kształcenia w obu tych zawodach może nie w pełni uwzględniać potrzeby środowiska lekarzy dentystów.
Wnioski wynikające z prac Zespołu do spraw opracowania zmiany systemu kształcenia podyplomowego lekarzy i lekarzy dentystów pracującego powołanego przez Ministra Zdrowia, wskazują, że problematyka podyplomowego kształcenia lekarzy dentystów stanowiła jedynie bardzo wąski wycinek prac wskazanego Zespołu. Opracowany w 2016 r. przez ministerialny Zespół „Raport końcowy" jest dokumentem, który ma stanowić wstęp do dalszych pracy legislacyjnych, dlatego też należy wnioskować o utworzenie oddzielnego zespołu, który odpowiedzialny będzie za kompleksowe opracowanie zmian w systemie kształcenia lekarzy dentystów.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-06-09 14:37:44