1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Stanowiska Naczelnej Rady Lekarskiej podjęte 10 listopada 2017 r.

10 listopada 2017 r. Naczelna Rada Lekarska podjęła sześć stanowisk:

- w sprawie powierzania dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych lekarzom o odpowiednich kwalifikacjach

- w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

- w sprawie roli lekarzy rezydentów w szpitalach

- w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

- w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

- w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

STANOWISKO Nr 21/17/VII

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie powierzania dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych lekarzom o odpowiednich kwalifikacjach

Naczelna Rada Lekarska stoi na stanowisku, że samodzielnym lekarzem dyżurnym w oddziale szpitalnym może być wyznaczony jedynie ten lekarz, który posiada niezbędną wiedzę specjalistyczną związaną ze specyfiką danego oddziału. Wyznaczenie, w drodze polecenia służbowego, lekarzy nie posiadających wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia niezbędnych do pracy w danym oddziale, do pełnienia tam dyżurów jest nie do pogodzenia z postanowieniami Kodeksu Etyki Lekarskiej, który w art. 10 ust. 1 stanowi, że lekarz nie powinien wykraczać poza swoje umiejętności zawodowe przy wykonywaniu czynności diagnostycznych, zapobiegawczych, leczniczych i orzeczniczych.

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej pełnienie dyżurów lekarskich w oddziałach szpitalnych przez lekarzy nie posiadających odpowiedniej specjalistycznej wiedzy zgodnej z profilem danego oddziału i kompetencji niezbędnych do pracy w tym oddziale nie może być stałym elementem organizacji pracy podmiotu leczniczego, ponieważ może stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów tych oddziałów, o czym Naczelna Rada Lekarska przypomina osobom organizującym pracę oddziału.

STANOWISKO Nr 23/17/VII

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy
o zawodach lekarza i lekarza dentysty

Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu się z poselskim projektem ustawy
o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, nadesłanym przy piśmie Pana Adama Podgórskiego, Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 29 października 2017 r., znak: GMS-WP-173-255/17 przedstawia następujące uwagi do projektu.

Naczelna Rada Lekarska w pełni popiera postulat zwiększenia wynagrodzeń lekarzy rezydentów i zagwarantowania tej podwyżki poprzez wprowadzenie regulacji prawnej na poziomie ustawowym. Przedstawiona do zaopiniowania ustawa jest wprawdzie krokiem w dobrym kierunku, nie realizuje jednak w pełni oczekiwań środowiska lekarskiego. Samorząd lekarski od dawna wskazywał, że dla zapewnienia w najbliższych latach ciągłości opieki zdrowotnej dla obywateli konieczne jest zwiększenie liczby młodych lekarzy podnoszących kwalifikacje zawodowe w ramach specjalizacji poprzez zachęcenie ich do odbywania specjalizacji w Polsce oraz zapewnienie im właściwych warunków -  w tym finansowych - do wykonywania zawodu w Polsce. Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej konieczne jest, aby władze państwowe niezwłocznie przystąpiły do realizacji postulatu zawartego w apelu nr 1 VIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 6 stycznia 2006 r. w sprawie wynagrodzeń za pracę lekarzy i lekarzy dentystów, przypomnianego następnie w apelu nr 7 Nadzwyczajnego XIII Krajowego Zjazdu Lekarzy z dnia 14 maja 2016 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia dla lekarza i lekarza dentysty, w którym Krajowy Zjazd Lekarzy określił, że minimalne wynagrodzenie zasadnicze lekarza i lekarza dentysty odbywającego specjalizację w trybie rezydentury powinno być ustalone na poziomie dwukrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Naczelna Rada Lekarska stoi na stanowisku, że podobna regulacja prawna powinna dotyczyć też lekarzy specjalistów, ponieważ nie można dopuścić do sytuacji, w której lekarz po zdaniu egzaminu specjalizacyjnego będzie miał mniejsze wynagrodzenie niż lekarz rezydent w trakcie specjalizacji.

STANOWISKO Nr 22/17/VII

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie roli lekarzy rezydentów w szpitalach

Samorząd lekarski stwierdza, że znaczna część oddziałów szpitalnych opiera się na pracy lekarzy rezydentów i to dzięki ich pracy zawierane są przez NFZ kontrakty na pracę tych oddziałów finansowaną ze środków publicznych.

W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej lekarz w trakcie specjalizacji powinien przede wszystkim doskonalić swe umiejętności, poszerzać wiedzę i zdobywać doświadczenie pod kierunkiem kierownika specjalizacji. Celem szkolenia specjalizacyjnego, jest wykształcenie lekarza specjalisty, proces kształcenia lekarza w trakcie specjalizacji i rola tego lekarza w szpitalu nie mogą być sprowadzane do roli taniej siły roboczej pozwalającej pozyskać finansowanie działalności oddziału szpitalnego.

STANOWISKO Nr 20/17/VII

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018

Naczelna Rada Lekarska, po zapoznaniu się z projektem  ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2018,  przekazanym przy piśmie Pana Adama Podgórskiego, Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu, znak: GMS-WP-173-259/17, zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu ustawy:

W art. 12 przedmiotowego projektu ustawy, jak również w uzasadnieniu na str. 5 w akapicie nr 3 oraz w OSR, w pkt 6 „Wpływ na sektor finansów publicznych” podano, że projekt ustawy przewiduje finansowanie w roku 2018 staży podyplomowych oraz szkoleń specjalizacyjnych lekarzy dentystów oraz specjalizacji pielęgniarek i położnych ze środków Funduszu Pracy. Tak wskazany zakres zadań, które będą finansowane w roku 2018 ze środków Funduszu Pracy nie koreluje ze wszystkimi zadaniami,  które mają być finansowane w roku 2018 ze środków Funduszu Pracy, a o których mowa w projekcie ustawy. Zgodnie z art. 29 projektu ustawy w roku 2018 ze środków Funduszu Pracy będzie finansowana, oprócz stażu podyplomowego oraz szkoleń specjalizacyjnych, również rezydentura. Nie jest jasne, czy kwota podana w OSR oraz w uzasadnieniu do przedmiotowego projektu z przeznaczeniem na ww. zadania obejmuje również rezydenturę. W projekcie ustawy, z wyjątkiem źródła finansowania, nie wskazano wysokości środków finansowych, jakie planuje się przeznaczyć na sfinansowanie rezydentury w roku 2018.

Niezależnie od powyższego Naczelna Rada Lekarska oczekuje znacznego wzrostu przewidzianych w roku 2018 nakładów budżetowych na finansowanie rezydentur, w szczególności na zapewnienie środków na postulowany przez specjalizujących się lekarzy wzrost wynagrodzeń za pracę.

STANOWISKO Nr 19/17/VII

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 listopada 2017 r.

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017

Naczelna Rada Lekarska, po zapoznaniu się z projektem  ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017, przekazanym przy piśmie Pana Adama Podgórskiego, Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu  znak: GMS-WP-173-258/17, nie zgłasza uwag do przedmiotowego projektu ustawy w zakresie, w jakim wprowadza on rozwiązania mające na celu zapewnienie pełnego wykorzystania środków finansowych z budżetu państwa na zadania wynikające z ustawy o szczególnych rozwiązaniach zapewniających poprawę jakości i dostępności świadczeń opieki zdrowotnej tj. wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach.

STANOWISKO Nr 18/17/VII

NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 listopada  2017 r.

w sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw

Naczelna Rada Lekarska po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw, przekazanym przy piśmie Pana Marka Posobkiewicza – Głównego Inspektora Sanitarnego  z dnia 30 października 2017r., znak: GIS-PR-LE-020-12/MF,MR/16/25 zgłasza następujące uwagi do przedmiotowego projektu:

Nie jest precyzyjne określenie użyte w  art. 17a ust. 7 „czas występowania objawów chorobowych, o których mowa w ust. 1”, gdyż  sugeruje raczej określenie czasu trwania objawów chorobowych. Zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej ww. określenie winno być zmienione na    „okres wystąpienia objawów chorobowych, o których mowa w ust. 1”, gdyż będzie to  oznaczać  przedział czasowy, np. 7-21 dni od szczepienia.  Analogiczna  uwaga dotyczy projektowanego art. 17a ust. 8 pkt 2 ustawy.

Rozważenia wymaga  kwestia wysokości  wpłat na rachunek bankowy Funduszu Kompensacyjnego Narodowego Programu Szczepień Ochronnych, przypadających od podmiotów zawierających umowy na dostawę szczepionek do przeprowadzenia obowiązkowych szczepień ochronnych. W ocenie Naczelnej Rady Lekarskiej  należałoby sztywno określić  wysokość wpłat, bez konieczności każdorazowego określania wysokości tej wpłaty w trybie art. 17b ust. 3 i  4.

Naczelna Rada Lekarska uważa za zasadne wprowadzenie możliwości  wykluczenia członka Zespołu Opiniodawczego Funduszu Kompensacyjnego  Narodowego Programu Szczepień Ochronnych z uwagi na konflikt interesów. Proponuje się  dodanie do art. 17d ust. 5 po pkt 5   kolejnego pkt 6 o treści następującej: ”6) nie pozostaje w konflikcie interesów  w związku z wykonywaną pracą”. Przed powołaniem członka Zespołu Minister będzie miał możliwość  sprawdzenia deklaracji  korzyści złożonej przez kandydata.

Naczelna Rada Lekarska postuluje ponadto  umożliwienie udostępnienia jednostkowych danych medycznych, o których mowa w art. 17l ust. 2 projektu do celów naukowych. Przewidziana w projekcie możliwość  udostępnienia tych danych „krajowej jednostce specjalistycznej” wydaje się być niewystarczająca do tego celu.

Opublikował: Katarzyna Strzałkowska

Data: 2017-11-10 18:39:35