1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Stanowiska Prezydium NRL podjęte 23 stycznia 2017 r.

23 stycznia 2017 r. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej podjęło dwa stanowiska:
- w sprawie projektu ustawy o dokumentach publicznych oraz projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń oraz sposobu przechowywania i postępowania z unieważnionymi dokumentami publicznymi;
- w sprawie projektowanego Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.

STANOWISKO Nr 7/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie projektu ustawy o dokumentach publicznych oraz projektu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń oraz sposobu przechowywania i postępowania z unieważnionymi dokumentami publicznymi

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z projektem ustawy o dokumentach publicznych oraz projektem rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wykazu minimalnych zabezpieczeń oraz sposobu przechowywania i postępowania z unieważnionymi dokumentami publicznymi, zgłasza następujące uwagi:
1) w projekcie ustawy proponuje się przewidzieć obowiązek powoływania na członka Zespołu do opracowania projektu dokumentu publicznego przedstawiciela samorządu zawodowego, którego członkowie mają posługiwać się opracowywanym dokumentem lub przedstawiciela organu przyznającego prawo wykonywania zawodu;
2) w projekcie rozporządzenia w § 2 ust. 1 do katalogu dokumentów publicznych kategorii drugiej proponuje się dodać dokumenty „Prawo wykonywania zawodu lekarza” i „Prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty”, o których mowa w art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2015 r. poz. 464, z późn. zm.) oraz „Prawo wykonywania zawodu felczera”, o którym mowa w art. 1a ust. 5 ustawy z dnia 20 lipca 1950 r. o zawodzie felczera (Dz. U. z 2016 r. poz. 1618).

STANOWISKO Nr 8/17/P-VII
PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
z dnia 23 stycznia 2017 r.
w sprawie projektowanego Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, po zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi projektowanego Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, przedstawionymi reprezentantom Komisji Stomatologicznej Naczelnej Rady Lekarskiej przez przedstawicieli Narodowego Funduszu Zdrowia podczas spotkania w dniu 20 stycznia 2017 r., przedstawia następujące uwagi:
1. Prezydium podtrzymuje swoje wcześniejsze stanowisko co do wysokości współczynnika korygującego stosowanego przy rozliczaniu świadczeń udzielonych dzieciom i młodzieży, zgodnie z którym powinien być podniesiony do poziomu 2,0.
2. Prezydium pozytywnie ocenia propozycję NFZ rozszerzenia działania współczynnika na świadczenia udzielone kobietom w okresie ciąży i połogu.
3. Prezydium uważa, że w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego powinna być określona godzinowa dostępność do świadczeń odniesiona do jednego etatu przeliczeniowego.
4. Dyrektorzy oddziałów wojewódzkich NFZ powinni zachować dotychczasowe uprawnienie do modyfikacji wielkości etatu przeliczeniowego z zachowaniem zasady proporcjonalności czasu pracy do wielkości etatu. Prezydium zwraca uwagę, że oddziały wojewódzkie NFZ mają w planach finansowych zapisane różne nakłady per capita na świadczenia stomatologiczne.
5. W ocenie Prezydium, ujednolicenie wielkości etatu przeliczeniowego w całym kraju nie może odnieść skutku w postaci:
- zmniejszenia liczby świadczeniodawców (stałoby to w sprzeczności z interesem pacjentów poprzez ograniczanie dostępności do lekarza i wyboru lekarza)
- zmniejszenia wysokości cen oczekiwanych (w tym przypadku pozytywne skutki wprowadzenia współczynnika korygującego zostałyby zniwelowane, co czyniłoby wcześniej podjęte działania pozornymi).
Prezydium rekomenduje pozostawienie (pod warunkiem określonym w pkt. 4) wielkości etatu przeliczeniowego i wymaganego do jego realizacji czasu pracy na dotychczasowych poziomach. Wszystkie kryteria zawarte zarówno w Zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie stomatologiczne, jak i w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej powinny być odnoszone do etatu przeliczeniowego, a nie podmiotu realizującego świadczenia (oferenta). Każdy inny sposób interpretacji tych przepisów rodzić będzie nierówność w traktowaniu oferentów.
Mając na uwadze, że samorządowi zawodowemu lekarzy i lekarzy dentystów okazano jedynie wstępny projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia, Prezydium zastrzega sobie prawo zgłaszania dalszych uwag po oficjalnym ogłoszeniu projektu.

Opublikował: Monika Bala

Data: 2017-01-23 15:46:56