1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Amalgamat stomatologiczny – apel Naczelnej Rady Lekarskiej do Prezes Rady Ministrów

Naczelna Rada Lekarska podjęła w dniu 23 czerwca 2017 roku apel Nr 6/17/P-VII do Prezes Rady Ministrów w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 o następującej treści:

Naczelna Rada Lekarska zwraca się z apelem o zaskarżenie przez Polskę, w trybie art. 263 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/852 z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie rtęci oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1102/2008 (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 137 z 24.5.2017, str. 1), w szczególności art. 10 tego rozporządzenia, który określa warunki stosowania amalgamatu stomatologicznego, m. in. nakładając od dnia 1 stycznia 2019 r. na podmioty prowadzące gabinety stomatologiczne, w których stosowany jest amalgamat stomatologiczny lub w których usuwane są wypełnienia z amalgamatu stomatologicznego lub zęby zawierające takie wypełnienia, obowiązek wyposażenia gabinetów w separatory amalgamatu, w zakresie, w jakim przepis ten nie przewiduje odpowiedniej vacatio legis, co czyni art. 10 ust. 4 rozporządzenia niewykonalnym.

Jak można wnosić z pisma Ministra Zdrowia z dnia 22 maja br. (znak MDL.0762.1.2016), rząd polski nie popierał wprowadzenia obowiązku instalacji separatorów amalgamatu, a w szczególności wnioskował o wyznaczenie znacznie późniejszego terminu wprowadzenia takiego obowiązku.

W Unii Europejskiej pracuje ok. 300 000 lekarzy dentystów. Niezależnie od tego, jaka część gabinetów ma już zainstalowane separatory amalgamatu, liczba stanowisk,
w których należałoby w terminie 18 miesięcy zainstalować te urządzenia, liczona winna być w setkach tysięcy.

Pozbawia to placówki medyczne zupełnie możliwości należytego rozeznania oferty rynkowej, zmusza do działania pod presją czasu i rynku producenta. Sytuację pod względem technicznym komplikuje różnorodność konstrukcji unitów stomatologicznych. Tak krótki okres wdrażania tak szeroko zakreślonego projektu uniemożliwia też potencjalnym nowym producentom uzyskanie niezbędnych pozwoleń i homologacji.

Samorząd lekarski zgłasza ponadto wątpliwości, czy przepis ten został wprowadzony z należytym rozważeniem samej jego racjonalności, w szczególności pod kątem proporcjonalności  obciążeń do spodziewanych efektów dla ochrony środowiska.

Opublikował: Katarzyna Strzałkowska

Data: 2017-06-24 22:39:25