1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Apel do parlamentarzystów w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

Szanowni Państwo, 

w dniu 4 października 2018 r. Prezydium NRL podjęło Apel o następującej treści:

APEL Nr 2/18/P-VIII
 PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ
 z dnia 4 października 2018 r.
 do parlamentarzystów w sprawie obowiązkowych szczepień ochronnych

W związku z toczącymi się pracami legislacyjnymi nad obywatelskim projektem ustawy przewidującym zniesienie obowiązku szczepień ochronnych Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje do parlamentarzystów, w szczególności do posłów i senatorów będących lekarzami, o odrzucenie tego projektu jako stwarzającego zagrożenie dla interesu publicznego.

W sprawie zasadności utrzymania w Polsce obowiązkowych szczepień ochronnych wypowiedziało się już wiele organizacji i osób odpowiedzialnych za ochronę zdrowia, w tym m.in. Rzecznik Praw Pacjenta, Krajowy Konsultant w dziedzinie zdrowia publicznego, Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych oraz Naczelna Rada Lekarska. Negatywne stanowisko wobec projektu ustawy zajęła już także Rada Ministrów. Jest to ponad wszelką wątpliwość głos środowisk, które czują się odpowiedzialne za zdrowie obywateli, w szczególności dzieci.

W ocenie samorządu lekarskiego przewidziane w obywatelskim projekcie rozwiązania legislacyjne w zakresie szczepień ochronnych będą negatywnie oddziaływały na odporność całej populacji. Szczepienia powinny być zawsze prowadzone w sposób wyprzedzający wystąpienie zachorowań, niewystarczające jest zatem zastępowanie powszechnego obowiązku szczepień doraźnymi szczepieniami w razie wystąpienia sytuacji zagrożenia epidemicznego.

Według aktualnej wiedzy medycznej nie ma skuteczniejszej metody ochrony przed chorobami zakaźnymi niż poprzez szczepienia ochronne. Niepokój samorządu lekarskiego budzi więc narastająca w społeczeństwie tendencja do nieszczepienia wynikająca m.in. z nieprawdziwych informacji na temat korelacji szczepień z występowaniem chorób w wieku wczesnodziecięcym. Samorządowi lekarskiemu trudno jest bezczynnie przyglądać się temu, jak pozbawia się nas najskuteczniejszego sposobu w walce z niebezpiecznymi, często śmiertelnymi chorobami zakaźnymi. Odejście od szczepień ochronnych byłoby niewybaczalnym błędem rzutującym niekorzystnie na zdrowie nas wszystkich, a także na przyszły stan zdrowotności całego społeczeństwa. Spadek liczby zaszczepionych do poziomu 80-85% sprawi, że dojdzie do powrotu chorób, które dotychczas były skutecznie zwalczane.

Jeszcze głębszy niepokój budzi fakt, że czasem głosy kwestionujące zasadność szczepień pochodzą od niektórych (nielicznych) przedstawicieli zawodów medycznych. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina zatem wszystkim lekarzom i lekarzom dentystom, także tym, którzy sprawują funkcje publiczne, że zgodnie z Kodeksem Etyki Lekarskiej powołaniem lekarza jest m.in. zapobieganie chorobom, Kodeks Etyki Lekarskiej nakłada na lekarzy obowiązek działania zgodnie z aktualnym stanem wiedzy medycznej i zakazuje zarazem propagowania postaw antyzdrowotnych.

Opublikował: Milena Dobrzyńska

Data: 2018-10-04 14:06:55