1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Apel i Stanowiska podjęte przez PNRL w dniu 10 stycznia 2020 r.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej na posiedzeniu 10 stycznia 2020 r. przyjęło:

  • APEL do Komisji Zdrowia o powołanie podkomisji do rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy zawodach lekarza i lekarza dentysty
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzenia badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań
  • STANOWISKO w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów
  • STANOWISKO w sprawie materiałów medialnych dotyczących Prof. Tomasza Grodzkiego
  • STANOWISKO w sprawie trybu prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
  • STANOWISKO w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia
  • STANOWISKO w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej


APEL Nr 1/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 stycznia 2020 r.

do Komisji Zdrowia

o powołanie podkomisji do rozpatrzenia projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty

W związku z przyjęciem przez Radę Ministrów projektu nowelizacji ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, i zapowiedzią skierowania tego projektu do dalszych prac legislacyjnych w Sejmie RP, Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zwraca się z apelem o powołanie, jeśli projekt zostanie skierowany do pracy Komisji Zdrowia, Podkomisji specjalnej do rozpatrzenia projektu nowelizacji tej ustawy.

Zastosowanie takiego rozwiązania organizacyjnego prac Komisji Zdrowia Sejmu RP wydaje się niezbędne przede wszystkim ze względu na obszerność proponowanych zmian, a także szczególną materię, która została poddana nowelizacji (ustawa ta jest jednym z aktów prawnych mających fundamentalne znaczenie dla funkcjonowania opieki zdrowotnej w Polsce).

O konieczności szczególnie wnikliwego rozpatrzenia przyjętego przez Radę Ministrów projektu świadczy choćby obszerność wykazu zgłoszonych i w większości nieuwzględnionych uwag, zgłoszonych na etapie konsultacji publicznych projektu ustawy, a także fakt dokonania znaczących zmian w stosunku do ostatnio przedłożonej wersji projektu.


STANOWISKO Nr 1/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzenia badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzenia badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań, o którym powiadomiła Pani Józefa Szczurek- Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pismem z dnia 6 grudnia 2019 r., znak: ZPM.0212.17.2019.MS, nie zgłasza uwag do projektu.


STANOWISKO Nr 2/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów, o którym powiadomił Pan Janusz Cieszyński Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia pismem z dnia 20 grudnia 2019 r., znak: ZPN.0212.2.2019, nie zgłasza uwag do projektu.


STANOWISKO Nr 3/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie materiałów medialnych dotyczących Prof. Tomasza Grodzkiego

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dezaprobatą przyjmuje kolejną kampanię medialną skierowaną przeciwko lekarzowi. Ofiarą tej medialnej nagonki jest tym razem prof. Tomasz Grodzki, który od kilku miesięcy pełni funkcję Marszałka Senatu RP.

Po raz kolejny media przypuszczają atak na lekarza na podstawie anonimowych i niepotwierdzonych doniesień, jednocześnie ferując wyroki w tej sprawie.

Moment i osoba, która pada ofiarą tej kampanii pozwala nam przypuszczać, że jej podłoże nie ma charakteru merytorycznego a jej celem jest zdyskredytowanie w oczach opinii publicznej profesora Tomasza Grodzkiego, wybitnego polskiego torakochirurga, jako człowieka i lekarza.

Profesor Tomasz Grodzki od wielu lat cieszy się w środowisku medycznym ogromnym autorytetem dzięki swojej wiedzy fachowej i postawie etycznej. Do żadnego z organów samorządu lekarskiego nie wpłynęła skarga na działalność zawodową profesora Tomasza Grodzkiego przed objęciem przez Niego funkcji Marszałka Senatu RP.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej przypomina, że podobna kampania skierowana przeciwko innemu lekarzowi nie tak dawno spowodowała drastyczny spadek liczby przeszczepień w Polsce.

Oburzeniem napawa, że w kampanii aktywnie uczestniczą media, w tym szczególnie publiczne, które mają służyć społeczeństwu a nie czyimkolwiek partykularnym interesom.

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej domaga się natychmiastowego zakończenia tej nieuczciwej kampanii.


STANOWISKO Nr 4/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie trybu prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej wyraża stanowczy protest przeciwko trybowi prac legislacyjnych nad projektem ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, mającej fundamentalne znaczenie dla systemu ochrony zdrowia, a przede wszystkim dla samych lekarzy i lekarzy dentystów.

Opublikowany w dniu 9 stycznia 2020 r., na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji projekt ww. ustawy zasadniczo różni się od przedstawionego w czerwcu 2019 r. do konsultacji publicznych oraz nie uwzględnia zdecydowanej większości merytorycznych uwag zgłoszonych przez samorząd lekarski oraz innych interesariuszy w toku tych konsultacji.

Nie ma zgody lekarzy i lekarzy dentystów na taki tryb procedowania tej istotnej ustawy oraz na nieliczenie się z głosem środowisk medycznych.


STANOWISKO Nr 5/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, nadesłanym przy piśmie Zastępcy Szefa Kancelarii Sejmu z dnia 20 grudnia 2019 r., znak SPS-WP-173-29/19, pozytywnie ocenia przedmiotowy projekt.

W ocenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej projektowane rozwiązanie umożliwiające wystawianie recept w postaci papierowej lekarzom, którzy przeszli na emeryturę lub osiągnęli wiek uprawniający do przejścia na emeryturę jest niezbędnym minimum w zakresie liberalizacji zasad wystawiania recept, jakiego oczekuje środowisko lekarskie.

Samorząd lekarski wyraźnie artykułował potrzebę rozszerzenia katalogu sytuacji, w których możliwe będzie wystawianie recept w postaci papierowej. Szczególny nacisk kładziony był, podobnie jak czynią to autorzy opiniowanego projektu, na sytuację lekarzy starszych, których konieczność wystawiania recept w postaci elektronicznej może skłonić do zakończenia pracy zawodowej i w konsekwencji pogorszyć dostępność świadczeń opieki zdrowotnej w kraju.


STANOWISKO Nr 6/20/P-VIII

PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ

z dnia 10 stycznia 2020 r.

w sprawie projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej po zapoznaniu się z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o którym powiadomiła Pani Józefa Szczurek- Żelazko Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, pismem z dnia 6 grudnia 2019 r., znak: ZPM.0212.16.2019.MS, nie zgłasza uwag do projektu.

Opublikował: Alicja Szczypczyk

Data: 2020-01-10 14:37:27