1. Przejdź do menu
  2. Przejdź do treści
  3. Przejdź do stopki

Apel o odroczenie terminu wprowadzenia obowiązku wystawiania e-zwolnień

4 kwietnia 2018 r. Wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej Zyta Kaźmierczak-Zagórska wystosowała do Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiety Rafalskiej pismo z wnioskiem o podjęcie działań zmierzających do odroczenia obowiązku wystawiania zwolnień lekarskich wyłącznie w formie elektronicznej.

"W ślad za apelem Nr 1/18/P-VII Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z dnia 6 lutego 2018 r. oraz w związku ze stanowiskiem Porozumienia Organizacji Lekarskich w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich zwracam się do Pani Minister z wnioskiem o podjęcie pilnej inicjatywy legislacyjnej zmierzającej do odroczenia planowanego na dzień 1 lipca 2018 r. obowiązku wystawiania zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy z powodu choroby wyłącznie w formie elektronicznej.
Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych innych ustaw, lekarze mogą wystawiać zaświadczenia lekarskie na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2018 r., co oznacza, że od dnia 1 lipca 2018 r. zwolnienia lekarskie powinny być wystawiane wyłącznie w formie elektronicznej. Samorząd lekarski wskazuje, że termin wejścia w życie obowiązku wystawiania zwolnień lekarskich w formie elektronicznej jest niemożliwy do dotrzymania. Wprowadzanie e-zwolnień powinno być procesem wieloletnim, uzależnionym od stopnia zinformatyzowania placówek medycznych, odpowiedniego zabezpieczenia systemu teleinformatycznego obsługującego wystawianie zwolnień i znaczącego zwiększenia liczby personelu medycznego. Do tego czasu powinna obowiązywać równolegle forma papierowa i elektroniczna.
Samorząd lekarski przypomina, że wprowadzenie obowiązku wystawiania zwolnień lekarskich wyłącznie w formie elektronicznej znacząco utrudni, lub wręcz uniemożliwi, wykonywanie zawodu licznej grupie lekarzy w wieku emerytalnym, spowoduje również trudności w wystawianiu zwolnień na obszarach, w których brak jest dostępu do internetu i ograniczy wystawianie zwolnień w czasie wizyt w domu pacjenta. Ponadto problemy z wystawianiem e-ZLA mogą się pojawić w przypadku konieczności konserwacji czy usuwania awarii systemu, co – jak informują lekarze - miało już miejsce.
Samorząd lekarski ocenia, że wprowadzenie obowiązku wystawiania zwolnienia lekarskiego wyłącznie w formie elektronicznej jest przedwczesne, dlatego środowisko lekarskie apeluje o podjęcie pilnych prac nad odroczeniem terminu wprowadzenia obowiązku wystawiania e-zwolnień."

W tym samym dniu Piotr Watoła W imieniu Naczelnej Izby Lekarskiej, Federacji Porozumienie Zielonogórskie oraz Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przekazał Ministrowi Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbiecie Rafalskiej pismo następującej treści:

"Reprezentując na dzisiejszym spotkaniu środowisko lekarzy, pracodawców i właścicieli podmiotów leczniczych skupionych w Naczelnej Izbie Lekarskiej, Federacji Porozumienie Zielonogórskie i Ogólnopolskim Związku Zawodowym Lekarzy oświadczam, że stanowisko w sprawie elektronicznych zwolnień lekarskich jest wspólne i niezmienne.
Środowiska te nie akceptują 1 lipca 2018 r. jako terminu początku obligatoryjnego wypisywania przez lekarzy e-zwolnień.
Obecny stan infrastruktury informatycznej w Polsce, szczególnie w rejonach wiejskich i małych miast nie gwarantuje bezpiecznego i bezawaryjnego funkcjonowania tego projektu.
Późne, bo dopiero od 23 lutego, rozpoczęcie prac nad stworzeniem środowiska testowego w celu przygotowania aplikacji gabinetowych do obsługi elektronicznych zwolnień powoduje skrócenie okresu wdrażania tego oprogramowania w podmiotach leczniczych. Projekt tak raptownego wprowadzania e-zwolnień nasili problemy kadrowe w systemie opieki zdrowotnej. Ciągłe nakładanie nowych obowiązków, szczególnie na lekarzy POZ, gdzie wypisuje się najwięcej druków elektronicznych zwolnień, spowoduje nasilenie wyjazdów młodych lekarzy za granicę i niechęć do podejmowania pracy w podstawowej opiece zdrowotnej.
Naczelną zasadą organizacji systemu ochrony zdrowia jest aby lekarze diagnozowali i leczyli pacjentów a biurokracją, w tym wypisywaniem druków e-ZLA, powinien zajmować się personel pomocniczy. W tym celu należy takie osoby wyszkolić, zatrudnić w podmiotach leczniczych i zapewnić ich finansowanie. Aby wprowadzić to rozwiązanie należy zatem wcześniej poczynić inwestycje w sprzęt i kadry medyczne.
Nie przeprowadzono pilotażu zaproponowanego rozwiązania na dużej populacji np. jednego województwa, co stawia pod znakiem zapytania wystarczający stopień przepustowości platformy PUE ZUS w sytuacji wykorzystywania jej przez wszystkich piszących zwolnienia w Polsce w jednym czasie.
Niepowodzenie tego projektu zagrozi realizacji całej strategii e-zdrowia.
Odpowiedzialność za opóźnienia i niepowodzenia spowodowane źle i pośpiesznie wprowadzonym projektem elektronicznych zwolnień spadnie na lekarzy a skutki odczują pacjenci. Forsowane rozwiązań „na siłę” spowoduje efekt odwrotny od zamierzonego.
Projekt e-zwolnień powinien być realizowany po 1 lipca 2018 r. jako fakultatywny dla lekarzy a nie obligatoryjny. Naszym zdaniem, korzyści z wypisywania zwolnień w sposób elektroniczny, po wyeliminowaniu wszelkich niedogodności, po pewnym czasie spowodują przystąpienie lekarzy do tego programu.
W załączeniu przedkładam dwa stanowiska w sprawie e-zwolnień:
1. Stanowisko Porozumienia Organizacji Lekarskich ws. e-zwolnień
2. Stanowisko Porozumienia Organizacji Lekarskich ws. wydawania przez ZUS druków zwolnień lekarskich".

Opublikował: Monika Bala

Data: 2018-04-04 14:43:31